IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
صفات برتر در زبان انگلیسی
امتیاز کاربران: 5/5
نویسنده: ایرانمهر
7 تیر 1403

صفات برتر در زبان انگلیسی

صفات برتر در زبان انگلیسی/ comparative adjectives کلماتی هستند که برای مقایسه تفاوت‌های بین دو شیء که اصلاح می‌کنند، استفاده می‌شوند، که اغلب به «-er» ختم می‌شوند یا با کلمه «more» جفت می‌شوند. به عنوان مثال، ” taller,/ بلندتر”، ” smarter/ باهوش تر” و ” more interesting/ جالب تر” صفت های مقایسه ای یا صفات برتر هستند. این صفت ها در زبان بسیار مهم هستند زیرا به ما اجازه می دهند تا کیفیت های نسبی افراد، مکان ها و چیزها را بیان و درک کنیم و در نتیجه توانایی های ارتباطی و توصیفی خود را افزایش دهیم. با استفاده از صفت‌های مقایسه‌ای، می‌توانیم تمایزات ظریفی را منتقل کنیم، اولویت‌ها را مشخص کنیم، و به توصیف‌هایمان عمق دهیم و زبانمان را دقیق‌تر و مؤثرتر کنیم.

چگونه ساخته میشوند؟

صفت های مقایسه ای به روش های مختلفی تشکیل میشوند:

 1. افزودن “-er” به صفت :

– این روش برای صفت های یک هجایی و برخی از صفت های دو هجایی استفاده می شود.

– مثال‌ها: ” tall / قد بلند” می‌شود ” taller / قد بلند تر” (“She is taller than her brother / او از برادرش بلندتر است.”)، ” fast / سریع” می‌شود ” faster / سریع‌تر” (“This car is faster than that one. / این ماشین سریع‌تر از آن یکی است.”).

استفاده از صفات برتر در زبان انگلیسی

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

قواعد نگارش

هنگام تشکیل صفت های مقایسه ای با افزودن “-er” به انتهای کلمات، قوانین خاصی باید رعایت شود:

 1. صفت های تک هجایی :

– به سادگی “-er” را به انتهای صفت اضافه کنید.

– مثال: “calm/ آرام” تبدیل به “calmer/ آرامتر”، “quick/ سریع” می شود “quicker/ سریع تر”.

She runs quicker than her brother/ او سریعتر از برادرش می دود.

The cat is calmer during the night/ گربه در طول شب آرام تر است

2.صفت های تک هجایی که به «E» ختم می شوند:

– فقط “-r” را اضافه کنید زیرا صفت قبلاً به “e” ختم می شود.

– مثالها: “large/ بزرگ” “larger/ بزرگتر” می شود، “nice/ زیبا یا خوب” به “nicer/ زیباتر” می شود.

He is braver than most of his friends/ او از بسیاری از دوستانش شجاع تر است

3.صفت های تک هجایی که به یک صامت ختم می شوند و قبل از آن صامت، یک حرف باصدا قرار دارد:

– قبل از افزودن “-er” صامت آخر را double کنید.

– مثالها: “big/ بزرگ” “bigger/ بزرگتر” می شود، “hot/ گرم” به “hotter/ گرمتر” تبدیل می شود.

The toddler is getting fatter as he grows/ کودک نوپا با بزرگ شدن چاق تر می شود

His voice grew sadder as he told the story/ هنگام گفتن داستان صدایش غمگین تر شد

4.صفت های دو هجایی که به «Y» ختم می شوند:

– “y” را به “i” تغییر دهید و “-er” را اضافه کنید.

– مثال‌ها: «happy/ شاد» «happier/ شادتر» می‌شود، «busy/ مشغول» به «busier/ پر مشغله‌تر» می‌شود.

She felt dizzier after spinning in circles/ او بعد از چرخیدن دور خودش احساس سرگیجه بیشتری کرد.

The new intern is friendlier than we anticipated/ کارآموز جدید دوستانه تر از آن چیزی است که ما پیش بینی می کردیم

5.صفت های دو هجایی و بلندتر که به «Y» ختم نمی شوند:

– عموماً این صفت ها به جای افزودن «-er» قبل از صفت از «more» استفاده می کنند.

– مثال‌ها: «careful/ مراقب» «more careful/ مراقب‌تر»، «expensive/ گران‌» «more expensive/ گران‌تر» می‌شود.

The movie was more thrilling than the book/ فیلم هیجان انگیزتر از کتاب بود.

His argument was more persuasive than hers/ استدلال او قانع کننده تر از استدلال او بود

با رعایت این قوانین و شناخت بهتر آنها از طریق شرکت در دوره های آموزش زبان انگلیسی و یا دوره های آموزش گرامر زبان انگلیسی می توانید صفت های مقایسه ای را که به “-er” ختم می شوند به درستی تشکیل دهید و به طور موثر در جملات خود از آنها استفاده کنید.

 1. استفاده از “more/ بیشتر” قبل از صفت :

– این روش معمولاً برای صفت هایی با دو یا چند هجا استفاده می شود.

– مثال‌ها: « beautiful / زیبا» « more beautiful / زیباتر» می‌شود (This painting is more beautiful than the other one / این نقاشی زیباتر از دیگری است)، « interesting / جالب» ، « more interesting / جالب‌تر» می‌شود (Her story is more interesting than his / داستان او جالب‌تر از اوست).

آموزش صفت در زبان انگلیسی

3.صفات برتر بی قاعده:

– برخی از صفت ها دارای اشکال مقایسه ای نامنظم هستند که از قواعد معمول پیروی نمی کنند و عبارتند از:

Better/ بهترGood/ خوب
Bad/ بدWorse/ بدتر
Little/ کم ( کوچک)Less/ کمتر( کوچک تر)
Much/ زیادMore/ زیاد تر
Far/ دورFurther/farther دورتر

مثالها: (He is better at math than his sister / او در ریاضیات بهتر از خواهرش است.)، (This situation is worse than we expected / این وضعیت بدتر از آن چیزی است که ما انتظار داشتیم.).

به یاد داشته باشید:

صفت های خاصی که قابل تبدیل به صفات برتر نیستند :

 – برخی از صفت ها صفات مطلق را توصیف می کنند و منطقاً قابل مقایسه نیستند.

 – مثال ها:

 – “ Perfect / کامل” (چیزی که کامل است نمی تواند “ more perfect / کامل تر” باشد).

 – “ Unique / بی نظیر” (چیزی نمی تواند “ more unique / بی نظیرتر” باشد زیرا منحصر به فرد به معنای منحصر به فرد است).

کاربرد در جملات

صفات های برتر به ترتیب زیر در جملات انگلیسی استفاده میشوند:

Subject + verb + comparative adjective + than + object

فاعل جمله+ فعل + صفت برتر+ than+ مفعول

( توجه داشته باشید این ساختار هنگام ترجمه به فارسی رعایت نمیشود)

– مثال: “She is younger than her colleague/ او از همکارش کوچکتر است.”

– هنگام مقایسه دو کیفیت از یک موضوع، “more/ بیشتر” یا “less/ کمتر” را می توان بدون “than” استفاده کرد.

– مثال: «He is more careful and less hasty/ او بیشتر مراقب است و کمتر عجله دارد».

صفت های مقایسه ای نه تنها برای مقایسه مستقیم دو موجودیت، بلکه برای نشان دادن تغییر یا درجه در کیفیتی خاص در طول زمان یا در زمینه های مختلف استفاده می شوند. این استفاده به انتقال چگونگی تکامل یا شدت تغییر یک چیزی کمک می کند. در مسیر شناخت این ظرافت ها، شرکت در کلاس زبان انگلیسی و یا دوره آموزش گرامر زبان انگلیسی میتواند مسیر شما را تسهیل کند.

یادگیری صفات برتر در زبان انگلیسی

بیشتر بخوانید: آموزش صفات تفضیلی (عالی) در انگلیسی (و صفات مقایسه ای)

بیشتر بخوانید: یادگیری comparative Adjective در زبان انگلیسی

استفاده از مقایسه ها برای نشان دادن تغییر یا درجه

 1. تغییر در طول زمان: صفت های مقایسه ای می توانند نشان دهند که چگونه یک کیفیت در یک موضوع در یک دوره افزایش یا کاهش یافته است.

– مثال: ” She is becoming healthier each day / او هر روز سالم تر می شود.”

– این جمله بهبود تدریجی سلامتی را در طول زمان نشان می دهد.

 1. تغییر در درجه: مقایسه ها می توانند سطوح یا درجات مختلفی از کیفیت را در یک موضوع در شرایط مختلف بیان کنند.

– مثال: ” The weather is hotter in July than in May / هوا در جولای گرمتر از می است.”

– این جمله بیانگر تغییر دما بین دو ماه است.

 1. مقایسه پیشرونده: وقتی چیزی به طور مداوم در حال تغییر است، مقایسه ها می توانند این پیشرفت را برجسته کنند.

– مثال: ” The task is getting more difficult as we proceed / هرچه پیش می رویم کار سخت تر می شود.”

– این جمله درجه سختی فزاینده ای را در طول انجام کار نشان می دهد.

مثال های بیشتر:

– As the day goes on, the traffic becomes heavier / هر چه روز می گذرد ترافیک سنگین تر می شود.

– این نشان می دهد که چگونه شدت ترافیک با گذشت زمان افزایش می یابد.

– ” The music grew louder as the concert continued. / با ادامه کنسرت صدای موسیقی بلندتر شد.”

– این نشان دهنده تغییر در حجم موسیقی در طول مدت کنسرت است.

– ” His skills are getting sharper with each practice session / مهارت های او با هر جلسه تمرین واضح تر می شود.”

– این نشان دهنده بهبود مهارت ها در طول زمان با تمرین مکرر است.

با استفاده از صفات برتر به این روش ها، می توانیم نه تنها مقایسه های ایستا، بلکه تغییرات پویا و درجات متفاوتی از ویژگی ها را به طور موثر توصیف کنیم و ارتباطات خود را غنی تر کنیم. با درک و استفاده از این اشکال مختلف، می توانیم مقایسه های واضح و موثری را در زبان خود ایجاد کنیم. شرکت در کلاس زبان انگلیسی و دوره های آموزش زبان انگلیسی میتواند به افزایش و تقویت اعتماد به نفس شما در بکار بردن این عبارات در مکالمات روزمره شما کمک کند.

استفاده از the

از صفت های مقایسه ای نیز می توان با “the” برای بیان رابطه وابستگی بین دو متغیر استفاده کرد که نشان می دهد تغییر در یکی بر دیگری تأثیر می گذارد. این ساختار معمولاً برای نشان دادن اینکه چگونه یک عمل یا کیفیت بر دیگری تأثیر می گذارد، اغلب به شیوه علت و معلولی استفاده می شود.

ساختار در جملات انگلیسی:

The + comparative adjective + subject + verb, the + comparative adjective + subject + verb

این ساختار نشان می دهد که چگونه افزایش یا کاهش یک جنبه منجر به تغییر متناظر در دیگری می شود.

مثال ها:

 1. The harder you work, the more successful you become / هر چه سخت تر کار کنید، موفق تر می شوید.

– این جمله نشان می دهد که افزایش تلاش منجر به موفقیت بیشتر می شود.

 1. The earlier we leave, the less traffic we will encounter / هرچه زودتر حرکت کنیم با ترافیک کمتری مواجه می شویم.

– این نشان می دهد که ترک زودتر منجر به مواجهه با ترافیک کمتر می شود.

 1. The more you practice, the better you get / هر چه بیشتر تمرین کنید، بهتر می شوید.

– این نشان می دهد که افزایش تمرین منجر به بهبود عملکرد می شود.

با استفاده از صفت های مقایسه ای با “the”، می توانیم به وضوح بیان کنیم که چگونه تغییرات در یک عنصر به تغییرات در عنصر دیگر بستگی دارد، و به طور موثر روابط وابستگی و علیت را منتقل می کند.

چالش ها

استفاده از مقایسات در دستور زبان انگلیسی می تواند چندین چالش را ایجاد کند، از جمله:

 1. اشکال بی قاعده: برخی از صفت های مقایسه ای اشکال نامنظمی دارند که از الگوهای قابل پیش بینی پیروی نمی کنند (به عنوان مثال، “good/ خوب” ← “better/ بهتر”، “bad/ بد” ← “worse/ بدتر”). به خاطر سپردن این استثناها می تواند چالش برانگیز باشد.

Her cooking skills are better than her sister’s/ مهارت آشپزی او از خواهرش بهتر است.

This semester’s grades were worse than last semester’s. / نمرات این ترم بدتر از ترم گذشته بود

2.انتخاب بین “-er” و “more”: برای صفت های دو هجایی و صفت های طولانی تر، تصمیم گیری در مورد استفاده از “-er” یا “more” گاهی اوقات می تواند ذهنی باشد یا به ترجیح سبکی بستگی دارد.

His solution was more creative than practical/ راه حل او بیشتر خلاقانه بود تا عملی

3.مقایسه های دوگانه: گاهی اوقات، گویندگان به دلیل سردرگمی یا عدم آشنایی با فرم صحیح، از قیاس های دوگانه (مثلاً ” more taller / بلندتر”) به اشتباه استفاده می کنند.

He was more taller than his brother/ (نادرست)

He was taller than his brother. ( صحیح) او از برادرش بلند تر بود.

4.صفت با قیاس ثابت: برخی از صفت ها مقایسه نمی شوند زیرا قبلاً یک حالت افراطی یا مطلق را نشان می دهند.

That solution is not more perfect; it’s already perfect as it is./ آن راه حل کامل تر نیست، در حال حاضر کامل است.

 1. اشتباه بین صفات برتر( comparatives) و صفات تفضیلی ( superlatives) : تمایز comparatives (برای مقایسه دو چیز استفاده می شود) و superlatives (برای مقایسه سه یا چند چیز استفاده می شود) می تواند گیج کننده باشد.

برای پشت سر گذاشتن موثر این چالش ها، تمرین و آشنایی با قوانین و استثنائات صفت های مقایسه ای ضروری است. علاوه بر این، توجه به محتوا و معنی، جستجوی بازخورد، و اصلاح مهارت های زبانی می تواند به بهبود مهارت در استفاده از صفات برتر در گرامر انگلیسی کمک کند.

صفات برتر در انگلیسی

سخن پایانی

در پایان، تسلط بر استفاده از صفت های مقایسه ای در دستور زبان انگلیسی برای ارتباط واضح و ظریف ضروری است. صفت های مقایسه ای با امکان مقایسه موجودات مختلف، توصیف تغییرات در طول زمان، بیان درجات مختلف کیفیت و نشان دادن روابط وابستگی، زبان ما را غنی می کنند و به ما امکان می دهند اطلاعات دقیق و پویا را منتقل کنیم. چه در حال بحث در مورد بهبودها، ترجیحات، یا روابط علت و معلولی باشیم، استفاده مناسب از مقایسه ها به ما کمک می کند تا افکارمان را به طور موثرتر و معنادارتر بیان کنیم. کلا سها و راهنمائی های مدرسین مجرب موسسه زبان ایرانمهر میتواند به شما در شناخت این گرامر و استفاده از آن در مکالمات روزمره کمک کند.

سوالات متداول

چه زمانی از “-er” و چه زمانی از “more” برای تشکیل صفات برتر استفاده کنم؟

این سوال غالباً به دلیل تنوع در تشکیل قیاس بر اساس تعداد هجاهای صفت مطرح می شود. صفت های تک هجایی معمولاً “-er” را می گیرند (به عنوان مثال، faster/ سریع تر، taller/ بلندتر)، در حالی که صفت های طولانی تر معمولاً از “more” استفاده می کنند (مثلاً more beautiful/ زیباتر، more interesting/ جالب تر). درک این تمایز کمک می کند تا مشخص شود کدام فرم در زمینه های مختلف استفاده شود.

اشکال بی قاعده صفات برتر کدامند و چگونه از آنها استفاده کنم؟

فراگیران اغلب در مورد اشکال مقایسه ای نامنظم مانند “good/ خوب” (better/ بهتر)، “bad/ بد” (worse/ بدتر)، و سایر موارد پرس و جو می کنند. دانستن این اشکال نامنظم ضروری است زیرا از قوانین استاندارد اضافه کردن “-er” یا “more” پیروی نمی کنند. مثال ها و توضیحات واضح می تواند به روشن شدن استفاده از آنها در زمینه های مقایسه کمک کند.

چگونه از اشتباهات رایج هنگام استفاده از مقایسه ها اجتناب کنم؟

این سؤال به دنبال راهنمایی در مورد خطاهای رایج مانند مقایسه های دوگانه (مثلاً more taller/ بلندتر) یا استفاده نادرست از صفات برتر comparatives در مفاهیمی است که صفات تفضیلی superlatives ممکن است مناسب تر باشند. درک درست معنی، موارد کاربرد، اختلاف ها و ارائه نکات و مثال‌های عملی به زبان‌آموزان کمک می‌کند تا درک کنند که چگونه به طور دقیق از مقایسه‌ها در گفتار و نوشتار استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: صفت چیست؟

بیشتر بخوانید:  لیست صفت های زیبای انگلیسی برای توصیف افراد

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
5 از 5 از 57 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

 1. بخشائی
  13 تیر 1403
  پاسخ دادن

  چه خوب توضیح دادین و من نهایت استفاده رو کردم.

  • ایرانمهر
   13 تیر 1403
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم از همراهیتون
   موفق باشین

 2. بنفشه رضایی
  9 تیر 1403
  پاسخ دادن

  ببخشیدمنوراهنمایی کنید چه کسی میتونه تو تی تی سی زبان فرانسه شرکت کنه؟ و اینکه برای ثبت نامش باید کار کنم ؟

  • ایرانمهر
   9 تیر 1403
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر به طور معمول، هر کسی که تسلط بالایی به زبان فرانسه داشته باشد و تمایل به آموزش زبان داشته باشد، می تواند ثبت نام کند. و نیز شما میتوانید فرم ثبت نام دوره تربیت مدرس زبان فرانسه از سایت را تکمیل نمایید همکاران ما در کوتاه ترین زمان ممکن اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار میدهند.
   https://iranmehrcollege.com/teacher-training-courses/

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید