IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
صفات تفضیلی و عالی
امتیاز کاربران: 4/5
نویسنده: ایرانمهر
17 اسفند 1400

صفات تفضیلی و عالی

صفات تفضیلی (Comparative adjectives)

دو چیز

برای مقایسه دو چیز از صفت تفضیلی استفاده می‌کنیم. زمانی که سه یا بیشتر از سه چیز را با هم مقایسه می‌کنیم از صفات عالی استفاده می‌کنیم.

.White meat is healthier than red meat

گوشت سفید سالم‌تر از گوشت قرمز است.

.Travelling by bus is more comfortable than travelling by train

سفر با اتوبوس بسیار راحت‌تر از سفر با قطار است.

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

ساختار the…the

می‌توانیم ساختار را تکرار کنیم: the + صفت/قید تفضیلی + فاعل + فعل (the + comparative + subject + verb)  به این معنی که یک چیز به چیز دیگر بستگی دارد یا دو کمیت متغیر به هم مرتبط هستند. به چند مثال زیر توجه کنید:

.The healthier you eat, the better you feel

.The harder he works, the more stressed he is

توجه کنید که وقتی فعل be را در این ساختار داریم، می توانیم آن را حذف کنیم.

 .The longer the wait, the more agitated the people become

.The longer the wait is, the more agitated the people become=

the more/the less + noun ساختار

همچنین می توانید به جای صفت یا قید از یک اسم در همان ساختار استفاده کنید.

.The more exercise you do, the fitter you get

.The less carbohydrates you consume, the healthier you will be

 ساختار the more/the less + clause

همچنین می‌توانید به جای استفاده از صفت یا اسم از ساختار the more/the less  + فاعل + فعل استفاده کنید.

the more/the less + clause ( the more/the less + subject + verb)

.The more you read, the wiser you get

.The more you know, the less you need to say

دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی

دوره های آنلاین انگلیسی ایرانمهر
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای بزرگسالان
 

ساختار the … the better

می‌توانیم از ساختار the + صفت مقایسه‌ای (the + comparative adjective) استفاده کنیم. بهتر است برای بیان ترجیح نسبت به کمیت یا کیفیت چیزی از این ساختار استفاده کنیم. به چند مثال زیر توجه کنید.

.Please, call me soon. The sooner, the better

.’A: ‘Isn’t this fridge too big?’   B: ‘No, the bigger, the better

less … than

هنگام مقایسه دو چیز، ما می‌توانیم از “than + صفت + less” استفاده ‌کنیم.

Peter is less considerate than Marta. (= Marta is more considerate)

پیتر بی‌ملاحضه‌تر از مارتا است. (= مارتا با ملاحظه‌تر است)

not as … as

همچنین می‌توانیم از “as + صفت + not) as)” استفاده کنیم.

Peter isn’t as considerate as Marta. (= Marta is more considerate)

پیتر به اندازه مارتا با ملاحظه نیست. (= مارتا با ملاحظه‌تر است)

than me / than I am

بعد از than یا as … as می‌توانیم از ضمیر مفعولی (me، you، him و… ) استفاده کنیم، یا همچنین می‌توانیم از ضمیر فاعلی “(I، you، he و …) + فعل” استفاده کنیم.

.My sister is taller than me. / My sister is taller than I am

خواهرم از من بلندتر است. / خواهرم از چیزی که من هستم بلند‌تر است.

.His sister is more intelligent than him. / His sister is more intelligent than he is

خواهرش از او باهوش‌تر است. / خواهرش نسبت به او باهوش‌تر است.

much/a lot/a bit more

قبل از صفات تفضیلی (more یا –er) می‌توانیم از much، a lot یا a bit استفاده کنیم.

.He’s a bit taller than me

او کمی از من بلندتر است.

.Florence is much more interesting than Pisa

فلورانس بسیار جالب‌تر از پیزا است.

.My car is a lot more expensive than yours

ماشین من خیلی گران‌تر از ماشین شماست. 

صفات عالی (Superlative adjectives)

سه چیز یا بیشتر

برای مقایسه سه چیز یا بیشتر از فرم عالی یک صفت استفاده می‌کنیم.

.Both John and his brother play football, but John is better

جان و برادرش هر دو فوتبال بازی می‌کنند، اما جان بهتر است.

.John and his two brothers all play football, but John is the best

جان و دو برادرش همه فوتبال بازی می‌کنند، اما جان بهترین است.

the best in

بعد از صفت عالی ما می‌توانیم از in”” قبل از اسم مکان‌ها یا قبل از کلمات مفرد که به گروه‌هایی از افراد ( کلاس، مدرسه، تیم، خانواده و غیره ) اشاره می‌کنند، استفاده کنیم.

The Everest is the highest mountain in the world. (NOT of the world)

اورست بلندترین کوه در جهان است.

.She is the best student in the class

او بهترین دانش آموز در کلاس است.

.He’s the tallest in the family

او بلند قدترین در خانواده است.

…the best I’ve ever

ما اغلب از یک صفت عالی با زمان حال کامل یک فعل و کلمه ever استفاده می‌کنیم.

.This is the best movie I’ve ever watched

این بهترین فیلمی است که تا به حال تماشا کرده‌ام.

.She is the most beautiful woman I have ever seen

او زیباترین زنی است که تا به حال دیده‌ام.

the / my / John’s

قبل از صفت عالی ما همیشه از “the” یا صفت ملکی (my،  your، his و … ) یا اسم (Paul’s، Elisabeth’s و … ) استفاده می‌کنیم.

.He is the best

او بهترینه.

.This is my most expensive jacket

این گران‌ترین ژاکت من است.

.This is Paul’s best friend

این بهترین دوست پاول است.


بیشتر بخوانید: صفت مرکب در گرامر زبان انگلیسی (کاربردها و مثال)

بیشتر بخوانید: یادگیری صفات مرکب در زبان انگلیسی


دوره های خصوصی آموزش زبان انگلیسی

دوره های خصوصی انگلیسی ایرانمهر
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای کودکان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای بزرگسالان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین انگلیسی برای بزرگسالان

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4 از 5 از 2 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید