IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
ضمایر مفعــولی در زبان انگلیسی
امتیاز کاربران: 5/5
نویسنده: ایرانمهر
13 خرداد 1403

ضمایر مفعولی زبان انگلیسی

در دستور زبان انگلیسی، ضمایر نقش مهمی در جایگزینی اسم ها برای جلوگیری از تکرار و حفظ وضوح در جملات دارند. Objective pronouns و یا ضمایر مفعولی/عینی، به طور خاص، با عملکرد به عنوان مفعول فعل یا حروف اضافه، به عنوان اجزای اساسی در ساختار جمله عمل می کنند. بر خلاف همتایان خود، Subjective pronouns یا ضمایر فاعلی، که معمولاً به عنوان فاعل جملات عمل می کنند، Objective pronouns و یا ضمایر مفعولی نقش دریافت فعل یک فعل را بر عهده می گیرند یا به عنوان مفعول یک حرف اضافه عمل می کنند.

به عنوان مثال، این جمله را در نظر بگیرید: ” She gave the book to him/ او کتاب را به او داد.” در اینجا، “Him/ او” به عنوان ضمیر مفعول عمل می کند و عمل فعل “داد” را دریافت می کند. به همین ترتیب، در جمله « They went with us / آنها با ما رفتند»، «us/ ما» به عنوان مفعول حرف اضافه «with/ با» عمل می کند. در هر دو مثال، Objective pronouns و یا ضمایر مفعولی نقش حیاتی در انتقال روابط بین فاعلها و اشیاء در جملات دارند.

درک عملکرد و استفاده از ضمایر مفعولی زبان انگلیسی برای ساخت جملات دستوری صحیح و منسجم ضروری است. همانطور که عمیق تر به مفهوم می پردازیم، نمونه ها، مشکلات رایج و استراتژی هایی را برای ترکیب موثر Objective pronouns و یا ضمایر مفعولی زبان انگلیسی در ساختارهای مختلف جمله بررسی خواهیم کرد.

تعریف و نقش در جمله

Objective pronouns و یا ضمایر مفعولی زیرمجموعه ای از ضمایر در آموزش گرامر زبان انگلیسی هستند که به عنوان مفعول افعال یا حروف اضافه در جملات عمل می کنند. برخلاف ضمایر فاعل که معمولاً فاعل جمله را نشان می‌دهند، ضمایر مفعولی نقش دریافت عمل یک فعل یا مفعول یک حرف اضافه را بر عهده می‌گیرند.

هدف اصلی Objective pronouns و یا ضمایر مفعولی جایگزین کردن اسم هایی است که به عنوان گیرنده افعال یا مفعول حروف اضافه عمل می کنند، در نتیجه از استفاده تکراری از اسم ها جلوگیری می کنند و جریان و وضوح جملات را افزایش می دهند. آنها با ساده کردن زبان و اجتناب از تکرار های غیرضروری، امکان ارتباط روان تر را فراهم می کنند. به طور کلی، ضمایر مفعولی با تسهیل ارتباط کارآمد و کمک به ساختار جملات به شیوه ای واضح و منسجم، نقش مهمی در دستور زبان انگلیسی دارند. شرکت در دوره آموزش زبان انگلیسی میتواند در شناخت این نقش ها به شما کمک کند.


ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

انواع و کاربرد در جمله

در اینجا نمونه هایی از ضمایر مفعولی در جملات آورده شده است که کاربرد آنها را به عنوان مفعول مستقیم، مفعول غیرمستقیم و مفعول اضافه نشان می دهد:

1. Direct object/ شیء مستقیم:

 – She loves him/ او را دوست دارد. (در این جمله «him/ او» عمل فعل «دوست دارد» را دریافت می کند و به عنوان مفعول مستقیم عمل می کند.)

2. indirect object/ شیء غیر مستقیم:

 – / He gave her a gift به او هدیه داد. (در اینجا “her/ او” عمل فعل “داد” را به طور غیر مستقیم دریافت می کند که نشان می دهد هدیه به چه کسی یا برای چه کسی داده شده است.)

3. object of preposition/ مفعول حرف اضافه:

 – The key is with us/کلید با ما است. (در این مثال، “us/ ما” به عنوان مفعول حرف اضافه “with/ با” عمل می کند که نشان می دهد چه کسی کلید را در اختیار دارد یا در اختیار دارد.)

این مثال‌ها نشان می‌دهند که چگونه Objective pronouns و یا ضمایر مفعولی نقش‌های متفاوتی را در جملات ایفا می‌کنند، خواه آن‌ها عمل یک فعل را دریافت می‌کنند، دریافت‌کننده یک عمل را به‌طور غیرمستقیم نشان می‌دهند، یا به عنوان مفعول حرف اضافه برای نشان دادن رابطه یا مالکیت عمل می‌کنند. دوره های آموزش زبان انگلیسی با راهنمائی های موثر مدرسین مجرب میتواند به شما در این مسیر کمک کند.

توجه داشته باشید در زبان فارسی، به دلیل اختلافات در ترجمه، objective pronouns و یا ضمایر مفعولی ممکن است ترجمه های مختلفی داشته باشند ولی در نهایت منظور این است که آن ضمیر مفعول فعلی واقع شده است.

ضمایر مفعولی / Object Pronounضمایر فاعلی / Subject Pronoun
به منMeمنI
به تو (دوم شخص مفرد)Youتو (دوم شخص مفرد)You
به او (سوم شخص مذکر)Himاو (سوم شخص مذکر)He
به او (سوم شخص مونث)herاو (سوم شخص مونث)She
به او (سوم شخص شی)Itاو (سوم شخص شی)It
به ماUsماWe
به شما (دوم شخص جمع)Youشما (دوم شخص جمع)You
به آنهاthemآنهاthey

مثال در جمله

She called me yesterdayدیروز به من زنگ زد
He is waiting for you outsideبیرون منتظر تو است.
They invited him to the party.او را به مهمانی دعوت کردند
I gave the book to her.کتاب را به او دادم.
The cat chased the mouse, catching it.گربه موش را تعقیب کرد و آن را گرفت
They saved a seat for us at the concert.در کنسرت برای ما صندلی نگه داشتند.
The teacher gave the assignment to you.معلم تمرین را به شما ( جمع) داده است.
Can you pass the salt to them?میتوانید نمک را به آنها بدهید؟

این Objective pronouns و یا ضمایر مفعولی بیانگر اشخاص دستوری مختلف (اول شخص، دوم شخص و سوم شخص) و جنسیت هستند و به عنوان مفعول افعال یا حروف اضافه در جمله ها عمل می کنند.


تاثیر یادگیری گرامر زبان انگلیسی

اختلاف ضمایر فاعلی و مفعولی

ضمایر فاعل و مفعول نقش های متمایزی را در جملات ایفا می کنند که هر کدام به وضوح و ساختار ارتباط کمک می کنند. ضمایر فاعلی مانند «I/ من»، «you/ تو ( مفرد)»، «He/ او ( مذکر)»، «she/ او (مونث)»، «it/ آن ( شی)»، «we/ ما»، «you/ شما ( جمع)»، «they/ آنها» به عنوان فاعل جملات عمل می کند، که نشان می دهد چه کسی یا چه چیزی عمل فعل را انجام می دهد یا به عنوان موضوع جمله عمل می کند.. به عنوان مثال، در جمله “He is reading a book/ او در حال خواندن کتاب است”، “he/ او” ضمیر فاعل است که نشان دهنده شخصی است که عمل خواندن را انجام می دهد. از سوی دیگر، ضمایر مفعولی، از جمله «من»، «تو»، «او»، «او»، «آن»، «ما» و «آنها» به عنوان مفعول افعال یا حروف اضافه استفاده می‌شوند که نشان می‌دهد چه کسی یا چه چیزی عمل فعل را دریافت می کند یا به عنوان مفعول حرف اضافه عمل می کند. در جمله «او کتاب را به او داد» «او» ضمیر مفعولی است که عمل دریافت کتاب را دریافت می کند. این تمایز بین ضمایر فاعل و مفعول برای حفظ دقت دستوری و اطمینان از ارتباط واضح در زبان نوشتاری و گفتاری ضروری است. با شرکت در کلاس زبان انگلیسی میتوانید این مفاهیم را به درستی و سهولت در مکالمات روزمره خود جاری سازید.


ضمایر مفعولی در انگلیسی

در ساختار های مختلف جمله

Objective pronouns و یا ضمایر مفعولی زبان انگلیسی در ساختارهای مختلف جمله اعم از جملات ساده/ Simple، جملات مرکب/ compound و جملات پیچیده/ Complex و همچنین در سؤالات/ questions، دستورات/ commands و اظهار نظر ها statements نقش اساسی دارند.

در **جملات ساده**، Objective pronouns و یا ضمایر مفعولی معمولاً به عنوان مفعول مستقیم یا غیرمستقیم افعال عمل می کنند و گیرنده عمل را منتقل می کنند. مثلا:

She saw him at the store

او **او** را در فروشگاه دید. (مفعول مستقیم)

He gave the gift to her

هدیه را به **او** داد. (مفعول غیر مستقیم)

در **جملات مرکب**، Objective pronouns و یا ضمایر مفعولی نقش خود را به عنوان مفعول افعال یا حروف اضافه حفظ می کنند، اغلب در هماهنگی با جملات یا عبارات دیگر. برای مثال:

She baked a cake, and I gave it to them

 او کیک پخت و من**آن** را  به **آنها** دادم. (مفعول مستقیم در بند اول، مفعول غیر مستقیم در بند دوم)

در **جملات پیچیده**، Objective pronouns و یا ضمایر مفعولی ممکن است در جمله های فرعی ظاهر شوند و نقش خود را به عنوان مفعول ایفا کنند و در عین حال به ساختار کلی و انسجام جمله کمک کنند. مثلا:

While she was studying, I brought her some coffee

در حالی که او درس می خواند، برایش قهوه آوردم. (مفعول غیر مستقیم در بند فرعی)

Objective pronouns و یا ضمایر مفعولی همچنین در **سوالات** به طور مؤثر عمل می کنند، جایی که به عنوان مفعول افعال یا حروف اضافه عمل می کنند و می توانند مفعول مستقیم یا غیر مستقیم باشند:

Did she give you the book?

آیا او کتاب را به **تو** داد؟ (مفعول مستقیم)

Who did they invite to join us?

چه کسی را دعوت کردند به **ما** بپیوندد؟ (مفعول غیر مستقیم)

به همین ترتیب، در **دستورات** از Objective pronouns و یا ضمایر مفعولی برای نشان دادن گیرنده عمل استفاده می شود:

Give her the keys

کلیدها را به **او** بدهید.

Bring me a glass of water

یک لیوان آب برای *من* بیاور.

در **اظهار نظر ها **، Objective pronouns و یا ضمایر مفعولی اطلاعاتی را در مورد اینکه چه کسی یا چه چیزی تحت تأثیر عمل قرار می گیرد، منتقل می کند:

They told us the news

خبر را به **ما** گفتند.

I saw him at the park

**او** را در پارک دیدم.

در تمام این زمینه‌ها، Objective pronouns و یا ضمایر مفعولی نقش خود را به عنوان مفعول افعال یا حروف اضافه انجام می‌دهند و به انتقال معنا و ساختار در جملات کمک می‌کنند، خواه ساده باشند یا پیچیده، پرسش‌ها یا دستورها، گزاره‌ها یا بندها. تطبیق پذیری و انعطاف پذیری آنها آنها را به اجزای ضروری ارتباط موثر در زبان انگلیسی تبدیل می کند.

بیشتر بخوانید : ضمایر غیرشخصی در زبان انگلیسی

یبیشتر بخوانید :ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی

چالش ها

هنگام استفاده از Objective pronouns و یا ضمایر مفعولی ، چندین اشتباه رایج یا تصور نادرست ممکن است ایجاد شود. برجسته کردن این موارد می تواند به زبان آموزان کمک کند تا از اشتباهات اجتناب کنند و از ضمایر هدف به درستی استفاده کنند:

1.ضمایر گیج کننده موضوع و مفعول :

یک اشتباه رایج استفاده از ضمایر فاعلی (من/ I، او/ He، او/ She، ما/ We، آنها/ They) به جای ضمایر مفعولی (من/ me، او/ him، او/ her ، ما/ Us، آنها/ Them) و بالعکس است.

نادرست: “من و او به فروشگاه رفتیم.- “Him and I went to the store.”

درست: “من و او به فروشگاه رفتیم.”- “He and I went to the store.”

نادرست: “معلم با من و او صحبت کرد.”- “The teacher spoke to he and I.”

صحیح: «معلم با من و او صحبت کرد».- “The teacher spoke to him and me.”

2. استفاده از ضمایر مفعول در محل فاعل:

گاهی ضمایر مفعولی به اشتباه به عنوان فاعل جمله به کار می روند.

نادرست: “من و او به کنسرت می رویم.”- “Me and her are going to the concert.”

درست: “من و او به کنسرت می رویم.”- “She and I are going to the concert.”

3. جایگزینی ضمایر مفعول در مفعول های مرکب:

هنگام استفاده از مفعول های مرکب، مطمئن شوید که ضمیر مفعول به درستی قرار گرفته است.

نادرست: “او کتاب را به من و جان داد.”- “She gave the book to I and John.”

 درست: “او کتاب را به جان و من داد.”- “She gave the book to John and me.”

4. استفاده از “Who” به جای “Whom”:

«کی» ضمیر فاعل است، در حالی که «کی» ضمیر مفعول است. اشتباه گرفتن این دو می تواند منجر به اشتباهات گرامری شود.

نادرست: “چه کسی را در رویداد دیدید؟”- “Who did you see at the event?”

صحیح: “چه کسی را در مراسم دیدید؟”- “Whom did you see at the event?”

5. ضمایر مفعول زائد:

 هنگامی که مفعول از قبل مشخص شده است از استفاده اضافی از ضمیر مفعول خودداری کنید.

نادرست: “او آن را به او داد.”- “She gave it to him it.”

صحیح: «به او داد».- “She gave it to him.”

6. ضمیر نادرست برای جنسیت یا عدد:

اطمینان حاصل کنید که ضمیر از نظر جنسیت و عدد با اسمی که جایگزین شده است مطابقت دارد.

نادرست: “هر دانش آموز باید کتاب خود را بیاورد.” (برای مفرد)- “Each student should bring their own book.”

صحیح: «هر دانش آموز باید کتاب خود را بیاورد». – “Each student should bring his or her own book.”

7. استفاده نادرست از ضمایر عینی در نگارش رسمی :

در نگارش رسمی، از استفاده صحیح از ضمایر برای حفظ لحن حرفه ای اطمینان حاصل کنید.

نادرست: “بین من و تو، این یک راز است.”- “Between you and I, this is a secret.”

صحیح: “بین من و تو، این یک راز است.”- “Between you and me, this is a secret.”

درک این اشتباهات رایج و باورهای غلط می تواند به زبان آموزان کمک کند تا از Objective pronouns و یا ضمایر مفعولی به درستی استفاده کنند و از وضوح و دقت گرامری در ارتباطات خود اطمینان حاصل کنند.


ضمایر مفعولی در زبـــان انگلیسی

راه حل

استفاده صحیح از ضمیر صحیح می تواند وضوح و انسجام را در نوشتار و ارتباطات به میزان قابل توجهی بهبود بخشد. در اینجا چند نکته و راهکار برای جلوگیری از خطا و استفاده مؤثر از Objective pronouns و یا ضمایر مفعولی وجود دارد:

1. درک نقش های ضمیر:

با نقش ضمایر فاعل و مفعول آشنا شوید. به یاد داشته باشید که ضمایر فاعل (من، تو، او، او، آن، ما، آنها) عمل را انجام می دهند، در حالی که ضمایر مفعولی (من، تو، او، او، آن، ما، آنها) عمل را دریافت می کنند.

2. توافق ضمیر را بررسی کنید:

اطمینان حاصل کنید که ضمایر از نظر تعداد و جنسیت با اسم هایی که جایگزین می شوند مطابقت دارند. مثلاً برای اسم های مفرد از «او/ him» یا «او/ her» و برای اسم های جمع از «آنها/ them» استفاده کنید.

 – مثال: “معلم به دانش آموزان **ش** تکالیف آنها را داد.”- The teacher gave her students their homework.”

3. از “Whom” به درستی استفاده کنید:

هنگامی که ضمیر به عنوان مفعول در جمله عمل می کند از “whom” استفاده کنید.

نکته: اگر می توانید ضمیر را با “او/ him” یا “او/ her” جایگزین کنید، از “whom” استفاده کنید.

مثال: “کتاب را به **چه کسی** دادی؟” (تو کتاب را به او دادی.)- “To whom did you give the book?” (You gave the book to him/her.)

4. جلوگیری از افزونگی:

اگر مفعول قبلاً مشخص شده است از ضمیر مفعولی اضافی استفاده نکنید.

مثال: نادرست: “او آن را به او داد.”- “She gave it to him it.” صحیح: “او آن را به او داد.”- “She gave it to him.”

5. ساده سازی مفعول های مرکب:

در برخورد با مفعول های مرکب ابتدا اسامی را لیست کنید و سپس ضمیر مناسب را ذکر کنید.

مثال: “او کتاب را به جان و من داد.”- “She gave the book to John and me.”

6. استانداردهای رسمی نگارش را تمرین کنید:

در نگارش رسمی برای حفظ لحن حرفه ای از ضمایر عینی به درستی استفاده کنید.

مثال: نادرست: “بین من و تو این راز است.” – “Between you and I, this is a secret.”

درست: “بین من و تو، این یک راز است.”- “Between you and me, this is a secret.”

7. از ضمایر در متن استفاده کنید:

هنگام نوشتن یا صحبت کردن، جملات را دوباره بخوانید تا مطمئن شوید که ضمایر در متن معنی دارند و به درستی استفاده می شوند.

مثال: “او از او خواست تا در پروژه به او کمک کند.”- “She asked him to help her with the project.”

8. ایجاد فعالیتهای تمرینی:

جملاتی را با استفاده از ضمایر مفعولی در نقش های مختلف (مفعول مستقیم، مفعول غیرمستقیم، مضامین اضافه) بنویسید و صحت آنها را بررسی کنید.

مثال: “گربه در خانه دنبال **او** رفت.”- “The cat followed her around the house.”

9. با صدای بلند بخوانید:

 خواندن جملات با صدای بلند می تواند به شناسایی استفاده نامناسب یا نادرست ضمیر کمک کند. این روش به شما کمک می کند خطاهایی را بشنوید که ممکن است بلافاصله در نوشتن آشکار نشوند.

مثال: «او به **ما ** درباره ملاقات گفت.»- “He told us about the meeting.”

10. به دنبال بازخورد باشید:

 از دیگران بخواهید نوشته های شما را بررسی کنند تا اشتباهات ضمیری را که ممکن است از دست داده باشید، بیابند. بازخورد دیگران می تواند دیدگاه های جدیدی را ارائه دهد و زمینه های بهبود را برجسته کند.

 مثال: “آیا می توانید مقاله من را مرور کنید و اشتباهات ضمیری را بررسی کنید؟”- “Can you review my essay and check for any pronoun mistakes?”

با اجرای این نکات و راهکارها، می‌توانید درک و استفاده خود از Objective pronouns و یا ضمایر مفعولی را افزایش دهید و به برقراری ارتباط واضح‌تر و مؤثرتر منجر شوید.

سخن آخر

به طور خلاصه، Objective pronouns و یا ضمایر مفعولی با عملکرد به عنوان مفعول افعال یا حروف اضافه، نقش حیاتی در دستور زبان انگلیسی دارند و استفاده صحیح از آنها برای برقراری ارتباط واضح و مؤثر ضروری است. ما تعریف و هدف Objective pronouns و یا ضمایر مفعولی را بررسی کردیم، آنها را با ضمایر فاعل مقایسه کردیم و نقش آنها را در ساختارهای مختلف جمله از جمله جملات ساده، مرکب و پیچیده بررسی کردیم. علاوه بر این، اشتباهات رایج و تصورات نادرست مربوط به ضمایر عینی را مورد بحث قرار دادیم و نکات و راهکارهای عملی برای استفاده صحیح از آنها ارائه کردیم. درک و تسلط بر استفاده از ضمایر هدف، وضوح، انسجام و حرفه ای بودن زبان انگلیسی نوشتاری و گفتاری را افزایش می دهد و آن را به یک جنبه مهم از مهارت های زبانی موثر تبدیل می کند. با توجه به این جزئیات، زبان آموزان می توانند با شرکت در کلاس های موسسه زبان ایرانمهر توانایی های ارتباطی خود را به میزان قابل توجهی بهبود بخشند و از اشتباهات گرامری رایج جلوگیری کنند.

سوالات متداول

ضمایر مفعولی چیست؟

ضمایر مفعول ضمایری هستند که به عنوان مفعول فعل یا حرف اضافه در جمله ها عمل می کنند.

می توانید مثالی از ضمیر مفعولی که به عنوان مفعول مستقیم استفاده می شود را بیاورید؟

در جمله «او را در آغوش گرفت/ She hugged him »، کلمه «او» ضمیر مفعولی است و به عنوان مفعول مستقیم فعل «آغوش گرفته» عمل می‌کند.

آیا می توان از ضمایر مفعولی به عنوان مفعول غیر مستقیم استفاده کرد؟

بله، از ضمایر مفعولی می توان به عنوان مفعول غیرمستقیم استفاده کرد. به عنوان مثال، در ” She gave him a gift / او به او هدیه داد”، کلمه “او/ him” ضمیر مفعولی است و به عنوان مفعول غیرمستقیم عمل می کند و مفعول مستقیم “هدیه/ gift” را دریافت می کند.

آیا “Whom” ضمیر مفعولی است؟

بله، «whom» به عنوان ضمیر مفعول به کار می رود. این شکل مفعول “who” است و در نوشتار یا گفتار رسمی برای نشان دادن مفعول یک فعل یا حرف اضافه استفاده می شود، مانند ” To whom did you speak? / با چه کسی صحبت کردی؟”

چرا استفاده صحیح از ضمایر مفعول مهم است؟

استفاده صحیح از ضمایر مفعول، دقت و وضوح جملات را از نظر گرامری تضمین می کند. این امر به جلوگیری از سردرگمی در مورد اینکه چه کسی عمل را انجام می دهد و چه کسی آن را دریافت می کند، که برای ارتباط موثر ضروری است، جلوگیری می کند.

بیشتر بخوانید: ضمایر نسبی (Relative Pronouns) در زبان انگلیسی

بیشتر بخوانید: یادگیری ضمایر نامعین (Indefinite Pronouns)

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
5 از 5 از 57 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

 1. مهسا سلامیان
  24 بهمن 1402
  پاسخ دادن

  سلام و درود بر شما کلاس زبان ژاپنی دارین من خیلی دوست دارم یاد بگیرم

  • ایرانمهر
   24 بهمن 1402
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر بله تمامی شعب زبان های خاص را دارند شما میتوانید جهت آگاهی از نحوه ثبت نام و میزان شهریه به قسمت ارتباط با شعب سایت مراجعه نمایید و با تماس با یکی از شعب همکاران ما اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار میدهند.

 2. بنازادگان
  14 بهمن 1402
  پاسخ دادن

  سلام کلاسهای انگلیسی برای کودکان هم دارین ؟و اگه کسی بخواد ثبت نام کنه مراحلش چطوریه ؟

  • ایرانمهر
   14 بهمن 1402
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر بله برای کودکان هم کلاس داریم جهت آگاهی از نحوه ثبت نام در دوره های آموزشی زبان انگلیسی برای کودکان به قسمت ارتباط با شعب سایت مراجعه نمایید و با تماس با یکی از شعب همکاران ما اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار میدهند .

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید