IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
کمیت سنج ها در زبان انگلیسی
امتیاز کاربران: 4.2/5
نویسنده: محمد اشرفی
2 اسفند 1400

کمیت سنج ها در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی کلماتی وجود دارند که کمیت‌ها (مقدار، تعداد) را نشان می‌دهند. این کلمات در زبان انگلیسی کمیت سنج‌ها (quantifiers) نامیده می‌شوند که قبل از اسم می‌آیند.

any، some، few، little، many، much، all ،most ،both ،either ،neither ،any ،no ،none برخی از انواع کمیت‌ سنج‌ها در زبان انگلیسی هستند. بعضی از کمیت سنج‌ها فقط با اسامی قابل شمارش برخی دیگر فقط با اسامی غیر شمارش و بعضی از آن‌ها نیز با هر دو نوع اسم ( قابل شمارش و غیر قابل شمارش) استفاده می‌شوند.  

کمیت سنج ها در زبان انگلیسی

many/much

Many برای اسامی قابل شمارش، much برای اسامی غیر قابل شمارش در جملات منفی و سوالی

از many قبل از اسامی جمع قابل شمارش (countable) و much قبل از اسامی غیر قابل شمارش (uncountable) استفاده می‌کنیم. این نکته را به یاد داشته باشید که many و much را در جملات منفی و سوالی به کار می‌بریم.

.There isn’t much coffee in the jar

قهوه زیادی در شیشه وجود ندارد.

?Were there many people in the party

آیا افراد زیادی در مهمانی بودند؟

too much/too many

همانطور که ذکر کردیم معمولاً در جملات مثبت از much/many استفاده نمی‌کنیم، اما می‌توانیم در جملات مثبت too much و too many را به کار ببریم.

.There’s too much salt in the soup

نمک خیلی زیادی در سوپ وجود دارد.

.You eat too many biscuits

شما خیلی زیاد (بیش از حد) بیسکوییت می‌خورید.

how much/how many

ما از how many و  how much برای پرسش در مورد کمیت استفاده می‌کنیم.

?How many concerts have you ever been to

تا به حال در چند کنسرت بوده‌اید؟

?How much coffee have you had today

شما امروز چقدر قهوه داشتی؟

a lot of/lots of

قبل از اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

از a lot of یا lots of (بیشتر غیررسمی) قبل از هر دو اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش جمع استفاده می‌کنیم. ما معمولاً از آن‌ها در جملات مثبت استفاده می‌کنیم.

.She spends a lot of time watching TV

او زمان زیادی را صرف تماشای تلویزیون می‌کند.

.We had lots of good moments together

ما لحظات خوب بسیاری را با هم داشتیم.

of  قبل از اسم؛ بدون of در انتهای جمله

ما همیشه از a lot of یا lots of (شامل of) قبل از اسم استفاده می‌کنیم. با این حال، می‌‌توانیم از عبارات a lot یا lots (بدون of) در پایان یک جمله استفاده کنیم.

.How many lighters did you have?’ ‘I don’t know; I had lots/a lot

شما چه تعداد فندک داشتی؟ نمی‌دانم؛ من بسیار/خیلی زیاد داشتم.

 .like her a lot

من او را خیلی دوست دارم.

a few /(a) little /a bit of

few برای قابل شمارش –  little برای غیر قابل شمارش

ما قبل از اسامی جمع (قابل شمارش) از a) few) و قبل از اسامی غیر قابل شمارش (غیر رسمی‌تر) از a) little) یا a bit of استفاده می‌کنیم.

.I have to do a few things this afternoon

من امروز بعد از ظهر باید چند کار انجام دهم.  

.He always gets good results with very little effort

او همیشه با تلاش بسیار کم، نتایج خوبی می‌گیرد.

?Can you put a bit of sugar in the tea

آیا می‌توانید کمی شکر در چای بریزید؟

few یا a few؟ little یا a little؟

a few به معنای ” some but not many” و a little به معنای ” some but not much” است.

few/little به معنای (almost none) است.

به طور معمول تفاوت بین a few/little (با a) و few/little (بدون a) این است که few/little در معنا مثبت و few/little منفی است. مقایسه کنید:

.There’s little milk in the fridge; we have to buy more

شیر کمی در یخچال وجود دارد؛ باید بیشتر بخریم. (کافی نیست، ما بیشتر نیاز داریم)

 .Do you speak English?’ ‘No, I speak very little English

آیا شما انگلیسی صحبت می‌کنید؟ نه، من خیلی کم انگلیسی صحبت می‌کنم. (منفی)

.Do you speak English?’ ‘Yes, I speak a little English

آیا شما انگلیسی صحبت می‌کنید؟ بله، من کمی انگلیسی صحبت می‌کنم. (مثبت)

be going to در زبان انگلیسی

some/any

(+) Some

(-), (؟) any

ما از some در جملات مثبت و از any در جملات منفی و سوالی استفاده می‌کنیم.

?Is there any sugar in the cupboard

?Have you got any new friends

.I have some questions to ask you

با هر دو قابل شمارش (جمع) و غیر قابل شمارش

هم some و any را می‌توان قبل از اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش استفاده کرد. اما اگر آن‌ها را قبل از اسم قابل شمارش استفاده می‌کنیم، اسم باید به صورت جمع باشد.

Are there any students in the classroom? (NOT Is there any student in the classroom?)

آیا هیچ دانش آموزی در کلاس وجود دارد؟

مراحل یادگیری زبان

Some برای پیشنهادات و درخواست‌ها

از some (نه any) در جملات پرسشی و هنگامی که چیزی را پیشنهاد یا درخواست می‌کنیم، استفاده می‌شود.

?Would you like some help

?Can I have some tea, please

all

استفاده از ساختار all + noun / all (of) the/my/etc. + noun / all + object pronoun

می توانیم از all + noun برای صحبت در مورد همه چیزها یا افراد به طور کلی یا all (of) the/my/etc. + noun برای صحبت در مورد چیزها یا افراد خاص استفاده کنیم.

.All plants need water

.All (of) the plants in the garden were burned

همچنین می توانیم از all of + object pronoun استفاده کنیم.

.All of them were at the event

.She invited all of us to dinner

استفاده از all  در وسط جمله

همچنین می توانیم از all  در میانه یا وسط جمله استفاده کنیم. یعنی قبل از فعل اصلی یا بعد از فعل be زمانی که فعل اصلی است، می‌تواند بکار رود. یا بعد از اولین فعل کمکی وقتی افعال کمکی وجود دارد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

.We all went

.They were all happy

.We can all be there when she arrives

استفاده از all به همراه یک عبارت زمانی (all + time expression)

عبارت‌های زمانی همانند all day / all night / all month / all year

.I studied all day and all night

.We’ll be here all week

توجه داشته باشید که وقتی از عبارت all + time استفاده می کنیم از یک حرف تعریف یا حرف اضافه استفاده نمی کنیم.

We didn’t see them all day. (NOT in all the day)

استفاده از everything/everybody + verb (NOT all + verb)

شما نباید از all  به عنوان فاعل جمله استفاده کنید.

Everything is big in the U.S. (NOT All is big)

Everybody was at the party. (NOT All were at the party)

most

استفاده از ساختار most + noun / most of the/my/etc. + noun / most of + object pronoun

ما می‌توانیم از most + noun برای صحبت در مورد همه افراد یا چیزها به طور کلی یا most of the/my/etc. + noun برای صحبت در مورد افراد یا چیزهای خاص استفاده کنیم.

.Most people trust science

.Most of the people at the club were underage

همچنین می توانیم از most of + object pronoun استفاده کنیم.

.Most of us come from poor families

.They arrested most of them

both

استفاده از ساختار both A and B

ما می توانیم از ترکیب both A and B برای اشاره به همه عناصر در یک گروه از دو چیز استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید.

.Both Jane and Margaret passed the exam

استفاده از ساختار both (of the) + noun / both of + object pronoun

همچنین می توانیم از both (of the) + noun or both of + object pronoun برای اشاره به دو چیز یا دو فرد استفاده کنیم.

.Both (of the) students passed the exam

.Both of them passed the exam

استفاده از both در وسط جمله

Both  نیز همانند all، می توانند در موقعیت میانی  جمله استفاده شود.

.We both went

.They were both happy

.We can both be there when she arrives

either

ما از either برای اشاره به انتخاب بین دو احتمال استفاده می کنیم.

استفاده از ساختار either A or B

به مثال‌های زیر توجه کنید:

.They’ll be here either on Monday or on Tuesday

.Either Carla or her sisters is/are going to be there at your arrival

استفاده از ساختار either + singular noun

.Either candidate is a good option

استفاده از ساختار either of the + plural noun

.Either of the candidates is/are a good option

استفاده از ساختار either + object pronoun

.Either of them is/are a good option

.I don’t like either of them

استفاده ازeither  به عنوان ضمیر

.Would like tea or coffee?’ ‘Either is fine’

توجه داشته باشید که وقتی از either  در فاعل استفاده می‌کنیم، همیشه می‌توانیم از یک فعل مفرد استفاده کنیم، اما اگر بعد از اسم جمع باشد، فعل هم می‌تواند جمع باشد.

neither

neither یک کلمه منفی نیست که ما فقط با افعال مثبت به معنای ” not either of two things or people ” استفاده می کنیم.

استفاده از neither A nor B

.I don’t have neither the patience nor the time to wait here all morning

.Neither Jack nor his mates is/are a good influence for you

استفاده از ساختار neither + singular noun

.Neither candidate is a good option

 استفاده از ساختار neither of the + plural noun

.Neither of the candidates is/are a good option

استفاده از ساختار neither of + object pronoun

.Neither of them is/are a good option

.I like neither of them

استفاده از neither به عنوان ضمیر

.Do you like tea or coffee?’ ‘Neither

توجه داشته باشید که وقتی از neither در فاعل استفاده می کنیم، همیشه می توانیم از یک فعل مفرد استفاده کنیم، اما اگر بعد از اسم جمع باشد، فعل هم می تواند جمع باشد.

 no / any / none

کاربرد و تفاوت‌های no و any

از no + noun در جملات تأییدی استفاده می کنیم و از any + noun در جملات منفی و سؤال استفاده می کنیم.

.I have no friends

.I don’t have any friends

?Do you have any friends

استفاده از any به عنوان ضمیر

همچنین می‌توانیم از any به عنوان ضمیر استفاده کنیم، یعنی از اسم بعد از آن استفاده نمی‌کنیم.

.Is there any milk left?’ ‘No, there isn’t any

استفاده از any در جملات مثبت و تأییدی

همچنین می‌توانیم از any در جملات تأییدی وقتی به معنای « one or some, but it is not important which» استفاده کنیم.

.You can come any weekend

.Any idiot would know how to use this phone

استفاده از none

ما از none به عنوان ضمیر استفاده می کنیم، یعنی از اسم بعد از آن استفاده نمی‌کنیم.

.How many friends do you have?’ ‘None

همچنین می توانیم از ترکیب none of + noun/pronoun استفاده کنیم. به دو مثال زیر توجه کنید.

.None of the students is from France

.None of them is from France


بیشتر بخوانید: یادگیری اسامی collective در زبان انگلیسی


آزمون

Nick, John, I need some money. Does _______ of you have any money I can borrow?

Nick, John, I need some money. Does _______ of you have any money I can borrow?

_______ boy brought a coat.

Neither my uncle ___ my aunt could come to the party.

Which sentence is correct?

I'd like to have money, but I don't have _______.

He has two brothers, but I haven't met _______ of them.

I have to read three books but I haven't read _______ yet.

I watched five films during the festival, but _______ of them was good.

_______ students I know passed the exam.

We spent _______ day outdoors.

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4.2 از 5 از 34 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید