انواع قید در زبان انگلیسی

تاریخ انتشار :٢٠ اسفند ١٣٩٧ نویسنده :تحریریه ایرانمهر
امتیازدهی : از 39

بررسی انواع قید در زبان انگلیسی

سلیس و روان صحبت کردن (Fluency) یکی از مهم ترین اهداف زبان آموزان انگلیسی یا هر زبان دیگری است. تمام کسانی که یک زبان خارجی یا زبان دوم یاد می گیرند، نمی خواهند در حد یک زبان آموز ساده و مبتدی باقی بمانند و مهارت مکالمه آن ها در حد چند جمله ساده باشد.

همچنین وقتی بخواهید درباره سطح زبانتان صحبت کنید، حتما از یک قید استفاده خواهید کرد. در دنیای گرامر زبان انگلیسی، قیدها در مکالمات خیلی رایج هستند و به وفور استفاده می شوند. اما از آنجایی که غیرقابل پیش بینی هستند، برای بسیاری از زبان آموزان گیج کننده و ترسناک به نظر می رسند.

مهارت در مبحث قیدها نه تنها باعث می شود بهتر انگلیسی صحبت کنید، بلکه به طرز چشمگیری مهارت های نگارش را هم تقویت می کند.

برای یادآوری بیشتر می گوییم که قید چیست.

«قید به کلمه (یا عبارتی) گفته می شود که یک کلمه دیگر را توصیف می کند. اغلب، کلمه ای که قید آن را توصیف می کند، یک فعل است.»

گاهی بسیاری از مردم، حتی بومیان انگلیسی زبان، «صفت» و «قید» را با هم اشتباه می گیرند. اما همانطور که می دانید، قید یک فعل و صفت یک اسم را توصیف می کند.

در دنیای زبان انگلیسی، انواع مختلفی از قیدها وجود دارند و هر کدام قوانین و استثناهای خودشان را دارند. با این حال پنج مورد از رایج ترین قیدها در زبان انگلیسی، قید حالت (manner)، قید زمان (time)، قید تکرار (frequency)، قید مکان (place) و قید مقدار (degree) هستند. در این مقاله، پنج نوع قید را به شما معرفی می کنیم و تمام بایدها و نبایدهایش را بیان می کنیم.

با هم اطلاعاتی درباره هر کدام از این قیدها را می خوانیم و به شما می گوییم هر کدام از آن ها را در کدام قسمت جمله باید به کار ببرید. برای اینکه از پیچیدگی و سختی مباحث کم کنیم، فقط به توضیح قوانین می پردازیم و از استثناها فاکتور می گیریم، مگر اینکه مهم و ضروری باشند.

شروع کنیمsmile

قید حالت (?How)

قیدهای حالت به ما می گویند چیزی چطور اتفاق افتاده است.

کلمات زیادی در این گروه قرار می گیرند، از جمله قیدهایی که اغلب با اضافه کردن –ly به آخر یک صفت ساخته می شوند.

برای مثال، قید “beautifully” قیدی است که از صفت “beautiful” ساخته شده است. دو جمله زیر معنی یکسانی دارند، اما در اولی از یک صفت و در دومی از یک قید استفاده شده است.

.She has a beautiful voice

.She sings beautifully

مکان در جمله: بعد از فعل

بسیاری از قیدهای حالت مثل slowly، carefully یا carelessly می توانند قبل از فعل قرار بگیرند.

.She slowly opened the window and reluctantly looked outside

.The dog quickly ate the cake

مکان در جمله: بلافاصله بعد از فعل لازم (Intransitive)

قید حالتی که برای افعال لازم استفاده می شود، می تواند بلافاصله بعد از فعل قرار بگیرد. اگر در جمله عبارت قیدی وجود داشته باشد، عبارت بعد از قید می آید.

.Correct: She walks carefully along the ridge

.Also Correct: She carefully walks along the ridge

.Incorrect: She walks along the ridge carefully

در اینجا باید به طور طبیعی قید «carefully» را قبل از عبارت قیدی «along the ridge» قرار بدهیم، اما کسانی هستند که در زبان غیررسمی و محاوره آن را بعد از عبارت قیدی قرار می دهند.

یکی دیگر از قیدهای رایج well است که از صفت good ساخته شده است. این قید هم در گروه قیدهای حالت قرار می گیرد.

.My mother drives well

مکان در جمله: بعد از مفعول فعل متعدی (Transitive)

قید حالت می تواند بعد از مفعول هم قرار بگیرد. بنابراین، جمله های بالا می تواند ترتیب درست دیگری هم داشته باشند:

.She opened the window slowly and looked reluctantly outside

.The dog ate the cake quickly

برگردیم به جمله ای که مهارت رانندگی مادر من را توصیف می کرد. اگر بخواهیم یک مفعول (نوع ماشینی که او می راند) را هم به جمله اضافه کنیم، می توانید از قیدهای مثل well هم استفاده کنیم:

.My mom drives her truck well

در این مثال، قید «well» توصیف می کند مهارت رانندگی مادر من با وانت یا ماشین بارکش چطور است. همچنین به این مسئله دقت کنید که جمله “My mother drives well her truck” کاملا غلط است، چون قید قبل از مفعول قرار گرفته است.

قید زمان (?When? / For how long)

قیدهای زمان به ما زمان انجام چیزی را بیان می کنند و اینکه آن عمل چه مدت طول کشیده است.

این قیدها در زبان انگلیسی رایج هستند و مکان آن ها در جمله سرراست و ساده است.

مکان در جمله: انتهای جمله

در بیشتر موارد، قید زمان در انتهای جمله قرار می گیرد.

برای مثال:

.I have been cycling to work for two years / since last May

.He arrived yesterday / last week / in February of 2015

با توجه به دو جمله بالا می توانید ببینید که این قانون برای قیدهایی صادق است که دو سوال «when?» و «for how long?» را پاسخ می دهند.

مکان در جمله: ابتدای جمله

اگر گوینده بخواهد روی زمان انجام فعل یا عمل تاکید کند، قید زمان در ابتدای جمله یا عبارت قیدی قرار می گیرد.

با هم مثال زیر را تجزیه و تحلیل می کنیم:

!Last week I went to the dentist for an annual check-up, and now my wisdom tooth is sore. What a hassle

با استفاده از این ترتیب جاگذاری قیدها در جمله، گوینده می خواهد ترتیب وقایع (اغلب ناخوشایند) را بیان کند و روی آن ها تاکید دارد. وقتی کسی داستانی تعریف می کند، می تواند از فرمت زیر برای ساخت جمله استفاده کند:

.I went to the dentist for the annual check-up last week, so I am good for another year

ترتیب دو یا چند قید زمان

وقتی در جمله ای یک یا چند قید زمان دارید که به سوال «for how long?» پاسخ می دهند، معمولا قبل از قیدهای پاسخ دهنده به سوال «when?» می آیند.

.I traveled for ten months last year

با این حال، اگر می خواهید روی زمان تاکید کنید، مثلا تفاوت زمانی بین «last year» و «this year» را بیان کنید، می توانید از فرمت زیر استفاده کنید:

.Last year, I didn’t take any trips because I wanted to save money. This year, I can travel for six months or more

قید تکرار (?How often)

قیدهای تکرار مثل daily، weekly یا annually به شنونده می گویند عملی چقدر تکرار می شوند.

مکان در جمله: قبل از فعل اصلی و بعد از فعل کمکی

اگر جمله ای فقط یک فعل داشت، قید تکرار بلافاصله قبل از فعل می آید.

اگر یک یا چند فعل کمکی در جمله وجود داشت، قید تکرار بعد از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی قرار می گیرد.

در مثال های زیر این قوانین را بهتر درک می کنید:

.She always writes at night

در این جمله فقط یک فعل وجود دارد و به همین دلیل قید قبل از آن آمده است.

.You should always get up early in the morning

قید بعد از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی آمده است.

.When the baby was young, they must have always stayed up all night

این جمله چند فعل کمکی دارد، به همین دلیل قید بعد از آن ها آمده است.

استثنا: در ابتدای جمله

اگر گوینده بخواهد روی دفعات تکرار یک عمل تاکید کند، قیدهای تکراری مثل every day، each year یا twice a week می توانند در ابتدای جمله هم قرار بگیرند.

برای مثال:

.Every day she comes to work late

.Twice a week he runs 10 kilometers

قید مکان (?Where)

قیدهای مکان مثل outside، around، nearby، everywhere، here یا there در انتهای جمله یا عبارت قیدی قرار می گیرند. قید بعد از فعل اصلی یا مفعول فعل اصلی می آید.

به مثال های زیر دقت کنید:

.The children like to play outside

.I’ll see you around

.We are planning a vacation nearby

استثنا: Here و There

دو قید «here» و «there» گاهی در ابتدای جمله می آیند. اگر تعجبی در جمله وجود داشته باشد، جمله ای که در ادامه عبارت قیدی می آید، ترتیبش برعکس می شود.

“(Here you go,” the bartender said while handing me a glass of wine. (Standard order

(Here comes the bus, finally! I had started to think I had to order an Uber. (Reverse order

 

قید مقدار (?To what extent)

قیدهای مقدار مثل too، enough، very یا extremely درباره شدت یا کثرت چیزی به شما می گویند. این قیدها به سوال «To what extent does somebody do something?» پاسخ می دهند.

این قیدها اغلب قبل از صفت، قید یا فعلی می آیند که آن را توصیف می کنند. البته استثناهایی هم در این مبحث وجود دارد.

مکان در جمله: قبل از صفت، قید یا فعل

برخلاف قیدهای مکان، این قید علاوه بر فعل، صفت یا قید دیگری را هم توصیف می کند.

به مثال های زیر توجه کنید:

!I totally agree with you

.I really want a new laptop

دو قید «totally» و «really» فعل های «agree» و «want» را توصیف می کند.

.She is quite young to be a mother

.He is too naive to be an effective politician

دو قید «quite» و «too»، صفت های «young» و «naive» را توصیف می کند.

.She dances extraordinarily well

.He talks too loudly about his work problems

دو قید «extraordinarily» و «too»، قیدهای «well» و «loudly» را توصیف می کند.

استثنای این مبحث برای قیدهای منفی است.

قیدهای منفی مثل seldom، rarely، hardly یا scarcely می توانند در ابتدای جمله قرار بگیرند. در این مورد، جمله ای که در ادامه این قیدها می آید، ترتیبشان برعکس می شود (فعل کمکی قبل از فاعل قرار می گیرد.)

.Scarcely did he work during weekends in his 40 years at the company

حالت عادی:

.He scarcely worked during weekends in his 40 years at the company

.Rarely did she leave the house

حالت عادی:

.She rarely left the house

.Never had I seen such natural beauty as I did when I was in Norway

حالت عادی:

.I had never seen such natural beauty as I did when I was in Norway

این هم از این! حالا پنج مورد از قیدهای رایج در زبان انگلیسی را یاد گرفتید.

این قیدها درباره چگونگی، کیفیت، زمان، تعداد دفعات و مکان انجام عملی به شما می گویند.

این قیدها را تمرین کنید و آن ها را در مکالمات و مکاتبات به کار ببرید. مطمئن باشید خیلی زود می توانید مثل یک بومی، انگلیسی صحبت کنید!

 تحریریه ایرانمهر


اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments
نیما هوشمند ٢٧ فروردين ١٣٩٨ - ساعت ٠٣:١٩
مرسی از مقاله خوبتون کاش یه مقاله اختصاصی راجع به قید تکرار هم داشتید؟
آموزشگاه ایرانمهر

لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به قید تکرار به مقاله زیر مراجعه نمایید:

چگونه قید تکرار(adverbs of frequency) را تدریس کنیم؟

Saeide ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٩ - ساعت ١٦:٤٧
درحالت سوالی مثلا what is often ccalled?
آموزشگاه ایرانمهر

سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

Saeide ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٩ - ساعت ١٦:٤٧
درحالت سوالی مثلا what is often ccalled?
آموزشگاه ایرانمهر

سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

Hh ١٣ آبان ١٣٩٩ - ساعت ١٣:٣٨
ممنون
آموزشگاه ایرانمهر

موفق باشید

مهدی ٢٣ آذر ١٣٩٩ - ساعت ١١:١٠
صفتی که به آدمی میدهیم که هم درآن مکان وجوددارد هم آینده این مکان درهمه جا دنیاوجودداردآن صفت چیست؟
آموزشگاه ایرانمهر

سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

حنان ٢٤ آذر ١٣٩٩ - ساعت ٢٣:٤٩
سلام قیدهای شناور چی هستن
آموزشگاه ایرانمهر

سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

آیناز ٢٧ دي ١٣٩٩ - ساعت ١٧:١٩
ممنون عالی بود.
آموزشگاه ایرانمهر

سلام وقت بخیر موفق باشید

مسلم قره داغی ١٠ ارديبهشت ١٤٠٠ - ساعت ١٦:٣٤
باسلام می خواهم بدونم قید کلمه:generous چه می شود؟باتشکر
آموزشگاه ایرانمهر

سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

ناشناس ٢٧ آبان ١٤٠٠ - ساعت ١٥:٢٩
سلام قید مقدار منظور از همون قیدی هست که ly میگیره ؟ ممنون میشم پاسخ بدین
آموزشگاه ایرانمهر

سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی442

زبان آموز ٢٥ دي ١٤٠٠ - ساعت ٠١:٠١
درود برشمادر موردجمله های زیر توضیح میدید؟ اینکه کدوم درستهIn no class does the teacher teach this tipIn no class does the teacher teach this tipIn no class the teacher teaches this tip ترکیب حرف اضافه in با no و سپس یک اسم هم قید منفی میسازه و باید واروونگی اتفاق بیفته درسته؟ پس از does استفاده میکنیم و فعل باید s سوم شخص نداشته باشه هنگامی که فعل کمکی میاریم. درسته؟سپاسگزارم
آموزشگاه ایرانمهر

سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره

مشاوره رایگان