IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
کاربردها در زبان انگلیسی
امتیاز کاربران: 5/5
نویسنده: محمد اشرفی
18 تیر 1401

no/any + noun

ما از ترکیب no + noun در جملات دارای فعل مثبت و درعوض در موارد منفی و سوالی از any + noun استفاده می‌کنیم.

مثال:

I have no friends.

ترجمه: من هیچ دوستی ندارم.

I don’t have any friends.

ترجمه: من هیچ دوستی ندارم

Do you have any friends؟

ترجمه: آیا هیچ دوستی داری؟

نکته 1: همچنین می‌توانیم از any به عنوان ضمیر استفاده کنیم، بدین معنا که اسمی به دنبال آن نباشد.

مثال:

‘Is there any milk left?’ ‘No, there isn’t any.’

ترجمه: «آیا شیری باقی مانده است؟» «نه، هیچ شیری وجود ندارد.»

نکته 2: همچنین می‌توانیم از any در جملات تأییدی وقتی به معنای «یک یا چند، اما مهم نیست کدام» استفاده کنیم.

مثال:

You can come any weekend. (=one weekend; it doesn’t matter which)

ترجمه: هر آخر هفته میتونی بیای (= یک آخر هفته؛ مهم نیست کدام)

Any idiot would know how to use this phone.

ترجمه: هر احمقی می‌داند چگونه از این تلفن استفاده کند.

None

ما از none به عنوان ضمیر استفاده می‌کنیم، یعنی نیازی نیست اسمی را بعد از آن بیاوریم. همچنین none برای جایگزینی اسامی قابل شمارش یا غیرقابل شمارش به‌کار می‌رود.

مثال:

‘How many friends do you have?’ ‘None.’

ترجمه: «چند تا دوست داری؟» «هیچی».

مثال:

I thought there was some coffee, but there’s none.’

ترجمه: من فکر کردم مقداری قهوه وجود دارد، اما هیچ چیز نیست.»

ضمایر در انگلیسی

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

نکته 3: ما همچنین می‌توانیم از ترکیبات none of the/my/Tom’s/etc. + noun یا none of + us/you/them استفاده کنیم.

مثال:

None of my students is/are from France.

ترجمه: هیچ یک از شاگردان من اهل فرانسه نیستند.

None of them is/are from France.

ترجمه: هیچ‌کدام از آن‌ها اهل فرانسه نیستند.

نکته 4: وقتی عبارت  None of … فاعل جمله نباشد، می‌توانیم فعل را به صورت مفرد (رسمی) یا جمع (غیررسمی‌) استفاده کنیم.

تمرین مهارت های زبانی

nothing/anything, nobody/anybody, nowhere/anywhere

ما از nothing, nobody, nowhere در جملات با افعال مثبت و از anything, anybody, anywhere در جملات منفی و سؤالی استفاده می‌کنیم.

مثال:

There’s nothing that we can do. (=There isn’t anything that we can do.)

ترجمه: کاری نداریم که بکنیم (= هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم.)

Have you seen John anywhere?

ترجمه: جان را جایی دیده‌ای؟

We saw nobody. (=We didn’t see anybody)

ترجمه:. ما کسی را ندیدیم.

Nothing happened.

ترجمه: هیچ اتفاقی نیفتاد.

no any noun

نکته 5: می‌توانیم از anything/anybody/anywhere در جملات تأییدی به معنای «مهم نیست چه/کی/کجا» استفاده کنیم.

مثال:

We can do anything. (=it doesn’t matter what.)

ترجمه: ما می توانیم هر کاری انجام دهیم. (=مهم نیست چیه.)

Anybody in the school could help us. (=it doesn’t matter who.)

ترجمه: هر کسی در مدرسه می‌تواند به ما کمک کند. (=مهم نیست کیست.)

We can go anywhere. (=it doesn’t matter where.)

ترجمه: ما می‌توانیم به هرجایی برویم. (= مهم نیست کجاست.)


بیشتر بخوانید:both / either / neither + noun


چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
5 از 5 از 2 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید