IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
both / either / neither + noun
امتیاز کاربران: 4.9/5
نویسنده: محمد اشرفی
18 تیر 1401

both / either / neither + noun

ما می‌توانیم از ترکیب both/either/neither + noun استفاده کنیم.

 • مثال: I like both cars.
 • ترجمه: من هر دو ماشین را دوست دارم.
 • مثال: You can park on either side of the street.
 • ترجمه: می‌توانید در هر طرف خیابان پارک کنید.
 • مثال: Neither parent was at the meeting.
 • ترجمه: هیچ یک از والدین در جلسه نبودند.

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

نکته 1: توجه داشته باشید که ما از ترکیب both + plural noun و either/neither + singular noun باید استفاده کنیم.

نکته 2: ما می‌توانیم از ترکیب both (of) / either of / neither of + the/these/my/her/Peter’s/etc. + noun استفاده کنیم.

 • مثال: Both (of) your parents are really nice.
 • ترجمه: هر دو (پدر و مادر) شما واقعاً خوب هستند.
 • مثال: Either of those two dates is perfect for the wedding. (=We can choose one or the other)
 • ترجمه: هر کدام از این دو تاریخ برای عروسی مناسب است. (= ما می‌توانیم یکی یا دیگری را انتخاب کنیم)
 • مثال: Neither of the tennis players had a great game.
 • ترجمه: هیچ یک از تنیسورها بازی خوبی نداشتند.

یادآوری: ما به حرف اضافه Of بعد از Both نیازی نداریم.

 • مثال: Both of your parents are really nice. = Both your parents are really nice.
 • ترجمه:: پدر و مادرت هر دو واقعا خوبن.

 

نکته 3: همچنین می‌توانیم از ترکیب both of / either of / neither of + us/you/them استفاده کنیم.

 • مثال: Both of them did very well in the exam. (NOT Both them)
 • ترجمه: هر دوی آن‌ها در امتحان بسیار خوب بودند.
 • مثال: Can either of you give me a coin for the vending machine?
 • ترجمه: آیا هر کدام از شما می‌توانید یک سکه برای ماشین فروش به من بدهید؟
 • مثال: Neither of us knows the truth.
 • ترجمه: هیچ کدام از ما حقیقت را نمی دانیم.

both / either / neither + noun

نکته 4: می‌توانیم از both/either/neither به‌تنهایی و بدون اسم استفاده کنیم.

 • مثال: A: Do you speak French or Spanish? B: I speak both.
 • ترجمه: آیا فرانسوی صحبت می‌کنید یا اسپانیایی؟ من هر دو را صحبت می‌کنم.
 • مثال: A: Do you want tea or coffee? B: Either. I don’t mind.
 • ترجمه: چای می‌خواهی یا قهوه؟ هر دو. برای من مهم نیست
 • مثال: A: Which car do you prefer? B: Neither. I think both of them are horrible.
 • ترجمه: کدام ماشین را ترجیح می‌دهید؟ هیچکدام. به نظر من هر دوی آن‌ها وحشتناک هستند.

نکته 5: برای اشاره به دو فرد یا شی که می‌خواهیم به آن‌ها اشاره کنیم می‌توانیم از ترکیبات both … and …/ either … or … / neither … nor … استفاده کنیم.

 • مثال: She ate both the rice and the meat.
 • ترجمه: هم برنج خورد و هم گوشت.
 • مثال: Both Susan and Peter helped me with my report.
 • ترجمه: سوزان و پیتر هر دو در گزارش من به من کمک کردند.
 • مثال: You need to speak one foreign language, either Spanish or French.
 • ترجمه: شما باید به یک زبان خارجی صحبت کنید، اسپانیایی یا فرانسوی.
 • مثال: You can either wait here or go home.
 • ترجمه: می‌توانید یا اینجا منتظر بمانید یا به خانه بروید.
 • مثال: I like neither maths nor physics.
 • ترجمه: من نه ریاضی دوست دارم نه فیزیک.
 • مثال: He neither called nor texted.
 • ترجمه: نه زنگ زد و نه پیام داد.

نکته 6: بعد از either  و neitherاز فعل مفرد استفاده کنید.

 • مثال: Either candidate is good.
 • ترجمه: هر کدام از کاندیداها خوب است.
 • مثال: Neither of the candidates is good.
 • ترجمه: هیچ کدام از کاندیداها خوب نیستند.

نکته 7: (not) either= neither.

 • مثال: I don’t like either of the options. = I like neither of the options.
 • ترجمه: من هیچ کدام از گزینه‌ها را دوست ندارم.

نکته 8: کلمه neither منفی بوده پس باید همراه آن از افعال مثبت استفاده کرد.

 • مثال: Neither John nor Paula can come. (NOT Neither … can’t come.)
 • ترجمه: نه جان و نه پائولا نمی‌توانند بیایند. (نه… نمی‌توانم بیایم.)

نکته 9: ما می‌توانیم هر دو کلمه Neither و either را با افعال مثبت به‌کار ببریم. اما either را باید با افعال منفی استفاده کرد.

 • مثال: I didn’t like either of the pictures. (NOT I didn’t like both/neither of the pictures.)
 • ترجمه: من هیچ کدوم از عکس‌ها رو دوست نداشتم.

  بیشتر بخوانید:no/any + noun


چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4.9 از 5 از 8 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید