IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
یادگیری comparative adverbs در زبان انگلیسی
امتیاز کاربران: 4.3/5
نویسنده: محمد اشرفی
17 تیر 1399

یادگیری comparative adverbs‌ در زبان انگلیسی

قیدهای مقایسه‌ای ‌(comparative adverbs)، مانند صفت‌های مقایسه‌ای،‌ برای توصیف تفاوت‌ها و تشابهات بین دو مفهوم استفاده می‌شوند. با اینکه صفت‌های مقایسه‌ای شباهت‌ها و تفاوت‌های بین دو اسم (افراد، مکان‌ها یا اشیاء) را توصیف می‌کنند، قیدهای مقایسه‌ای دو فعل را با یکدیگر مقایسه می‌کنند.  یعنی، آن‌ها نحوه‌ی انجام دو فعل،‌زمان،‌ فرکانس تکرار یا اهمیت یک عمل را مقایسه خواهند کرد. مثال:‌

 “John is faster than Tim.” (comparative adjective)

“John runs faster than Tim.” (comparative adverb)

“John is more careful than Tim in his work.” (comparative adjective)

“John works more carefully than Tim.” (comparative adverb)

قیدهای مقایسه‌ای و صفت‌های مقایسه‌ای گاهی به یک شکل در جمله ظاهر می‌شوند. (برای مثال می‌توان به faster در مثال بالا اشاره کرد). اما در موارد دیگر، اشکال مختلفی دارند (برای مثال می‌توان به careful‌ و carefully اشاره کرد). با این حال، حتی هنگامی که اشکال آن‌ها یکسان است، می‌توانیم با بررسی آنچه آن‌ها معنا می‌بخشند، تفاوت بین این دو را بیان کنیم. با اینکه صفت‌های مقایسه‌ای تفاوت‌ واقع در خصوصیات فیزیکی یا شخصی John  و Tim را توصیف می‌کنند، قیدهای مقایسه‌ای تفاوت در نحوه‌ی  انجام اعمال (run, work) را توصیف خواهند کرد.

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

تشکیل قیدهای مقایسه‌ای

ما با اضافه کردن انتهای “-er” به ضمیر پایه ، یا اضافه کردن کلمه بیشتر (یا کمتر) قبل از قید پایه ، قیدهای مقایسه ای را شکل می دهیم. قوانین ساده ای وجود دارد که به ما می گوید کدام روش صحیح است.

قیدهای یک هجایی‌ + er

به طور کلی، وقتی قید فقط یک هجا داشته باشد، باید  “er” را به انتهای آن اضافه کنیم. جدول زیر برخی از رایج‌ترین قید‌های یک هجایی و اشکال مقایسه‌ای آن‌ها را نشان می‌دهد:

Adverb (base form) Comparative Adverb
fast faster
hard harder
high higher
late later
long longer
low lower
wide wider*

 نکته‌ی املایی: وقتی که قید در انتها یک e داشته باشد، فقط باید به آن یک r‌ اضافه شود و نیازی به افزودن er نیست.

More + ly

بسیاری از قیدها با افزودن “ly” به انتهای صفت شکل می‌گیرند. اگر بر اساس این الگو قیدی ایجاد شده است، برای ایجاد ساختار مقایسه‌ای، باید کلمه‌ more‌ یا less را به جمله اضافه کنیم. مثال:‌

Adjective Adverb Comparative Adverb
careful carefully more/less carefully
efficient efficiently more/less efficiently
happy happily more/less happily
horrible horribly more/less horribly
recent recently more/less recently
sad sadly more/less sadly
strange strangely more/less strangely

نکاتی برای شروع یادگیری انگیسیقیدهای مقایسه‌ای بی قائده

البته، در این الگوها و قوانین، استثنائاتی نیز وجود دارند. در ادامه چند نمونه از رایج‌ترین قیدهای بی قائده نوشته شده است:

در قوانینی که فقط به آنها پرداخته ایم وجود دارد. اینها برخی از رایج ترین قیدهای مقایسه ای نامنظم است:

Adverb Comparative Adverb
badly worse
early earlier
far farther/further*
little less
well better

برای یادگیری قیدهای بی‌قائده و باقائده، شما را به مطالعه‌ی این مقاله دعوت می‌کنیم.

قیدهای مقایسه‌ای در دو شکل مختلف

چند قید نیز وجود دارند که به دو شکل به ساختار مقایسه‌ای تبدیل می‌شوند. برخی از رایج‌ترین آن‌ها را در جدول زیر ذکر خواهیم کرد:

Adverb Comparative Adverb
cheap/cheaply cheaper/more cheaply
loud/loudly louder/more loudly
quick/quickly quicker/more quickly
slow/slowly slower/more slowly

گرچه زبان‌شناس‌های سنتی اغلب این ساختار را بدون “ly”  نادرست می‌دانند، اما این ساختار معمولاً در انگلیسی مدرن مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، آن‌ها هنوز هم نسبت به معادل خود با ساختار ly کمتر مورد استفاده  قرار می‌گیرند.

یادگیری comparative adverbs در زبان انگلیسی

کاربرد قید‌های مقایسه‌ای

اکنون که ما چگونگی شکل‌گیری ساختار قیدهای مقایسه‌ای را بررسی کردیم، بهتر است  کاربرد آن‌ها در جملات مختلف را بررسی کنیم.

جملات خبری

ما می‌توانیم تفاوت یا تغییر بین دو چیز را در یک جمله‌ خبری توضیح دهیم و برای اینکار از than‌ استفاده کنیم. مثال:

“An airplane moves faster than a car.”

“I eat more neatly than my sister.”

“I work more carefully than I used to.”

توجه داشته باشید که در حالی که دو مثال اول تفاوت بین نحوه انجام کار توسط دو شیء یا شخص را توضیح می‌دهد، مثال سوم تغییر در نحوه‌ی انجام یک عمل را توضیح می‌دهد. همچنین در هر یک از مثال‌ها شخص یا شیئی که اولویت و اهمیت بیشتری داشته باشد، زودتر در جمله نوشته می‌شود. ما همچنین می‌توانیم از قیدهای مختلف برای دستیابی به معنای مشابه استفاده کنیم:

“A car moves slower/more slowly than an airplane.”

“My sister eats more sloppily than me.”

“I used to work less carefully than I do now.”

جملات منفی

نوشتن جملات منفی با قیدهای مقایسه ای آسان است. فقط کافی است از همان الگوی قبلی برای نوشتن جمله استفاده کنید. اگر این جمله حاوی فعل کمکی یا معین باشد، یا در آن از فعل ربط be استفاده شده باشد، ما کلمه‌ی not را به جمله اضافه می‌کنیم:

 “My brother can run faster than me.” (affirmative)

“My brother can’t run faster than me.” (negative)

“Sam is learning to read more quickly than Jen.” (affirmative)

“Sam is not learning to read more quickly than Jen.” (negative)

اگر در جمله فقط یک فعل اصلی وجود داشته باشد، ما فعل کمکی را اضافه کرده و سپس کلمه‌ی not را به آن اضافه میکنیم. مثال:

“Tom sings more beautifully than Sam.” (affirmative)

“Tom does not sing more beautifully than Sam.” (negative)

“Cats hide better than dogs.” (affirmative)

“Cats don’t hide better than dogs.” (negative)

جملات پرسشی

ما می‌توانیم به کمک قید‌های مقایسه‌ای، جملات پرسشی ساده‌ای بسازیم. مثال:

Did you always run faster than your brother?”

Has she ever performed better than you on a test?”

Can monkeys jump higher than cats?”

ما می‌توانیم با درج کلمات پرسشی در ابتدای جمله، جملات پرسشی بسازیم. مثال:

Who runs faster, you or your brother?”

Who performs better on tests, you or Jen?”

Which animal can jump higher, a cat or a monkey?”

به یاد داشته  باشید که در این نوع جملات، نباید از کلمه‌ی than استفاده کنیم. بهتر است زمانی از آن استفاده کنیم که طرف دوم مقایسه مشخص نباشد.

Who runs faster than you?”

Who performs better on tests than Jen?”

What animal can jump higher than a monkey?”

حذف یکی از اسامی

معمولا نیازی نیست که هر دو شخص یا شیء را برای مقایسه ذکر کنیم. چون به کمک محتوای جمله، منظور اصلی را متوجه می‌شویم. اگر گوینده می‌داند که از قبل راجع به چه کسی یا چه چیزی حرف می‌زند، پس می‌توانیم یکی از اسم‌ها ار حذف کنیم. در صورت حذف آن، دیگر نیازی به استفاده از کلمه‌ی than  نیز وجود ندارد. مثال:

Speaker A: “Who swims faster, you or your brother?”

Speaker B: “My brother does, but I can run faster.”

در مثال بالا، نیازی نیست که گوینده‌ی B عبارت «than my brother»‌ را بیان کند، چون این موضوع از طریق محتوای جمله به راحتی قابل تشخیص خواهد بود.

تغییر پذیری

در ساختار قیدهای مقایسه‌ای، ما فقط می‌توانیم با استفاده از قیدهای قابل تغییر مقایساتی انجام دهیم. این قیدها را می‌توان مورد سنجش و مقایسه و بررسی قرار داد. برای مثال، قید quickly قابل تغییر است،‌چون یک شخص می‌تواند quickly، very quickly یا extremely quickly شروع به دویدن کند.

درست مثل صفت‌های مقایسه‌ای، ما می‌توانیم با استفاده از کلمات و عباراتی چون a bit، a little، much، a lot و far ،‌مقایساتی انجام دهیم. مثال:‌

 “Tom can run much faster than his brother.”

“Monkeys jump a lot higher than cats.”

“Sam drives a little (bit) more carefully than Tom.”

تمام قیدها قابل تغییر نیستند. برای مثال قیدهایی چون absolutely، completely، totally و utterly همگی قیدهای غیرقابل تغییر هستند. این قیدها برای معنا بخشی به صفات غیرقابل تغییر مورد استفاده قرار می‌گیرند و نمی‌توان از آن‌ها برای سنجش مقیاس چیزی استفاده کرد. آن‌ها ساختار مقایسه‌ای ندارند و نمی‌توانند برای انجام مقایسات مورد استفاده قرار بگیرند.

بیان تساوی و نابرابری به کمک as…as

روش دیگری برای بیان تفاوت‌ها و شباهت‌ها وجود دارد که در حقیقت، استفاده از ساختار as…as است. برای توضیح تساوی دو موضوع، ما می‌توانیم از ساختار as + قید+ as استفاده کنیم. مثال:

“I still run as slowly as I used to.”

“Tom always drives as carefully as you’d want him to.”

“Sam finished as quickly as his brother.”

ما می‌توانیم از همان ساختار برای بیان نابرابری و عدم تساوی بین دو موضع نیز استفاده کنیم. در این زمینه،‌ شما باید کلمه‌ی not را به جمله اضافه کنید.

don’t run as slowly as I used to.”

“Tom doesn’t always drive as carefully as you’d want him to.”

“Sam didn’t finish as quickly as his brother.”

در نهایت، ما می‌توانیم به کمک افعال کمکی، راجع به تساوی یا عدم تساوی دو موضوع سوال کنیم. مثال:

“Do you still run as slowly as you used to?”

“Does Tom drive as carefully as you’d want him to?”

“Did Sam finish as quickly as his brother?”


بیشتر بخوانید: یادگیری عبارات قیدی (Adverbial Phrases) در زبان انگلیسی

بیشتر بخوانید: یادگیری متمم‌های قیدی (adverbial complement) در زبان انگلیسی


آزمون

Which of the following facts about comparative adverbs is correct?

Which of these adverbs has an irregular comparative form?

Which of these is an incorrect comparative adverb?

Which of the following sentences is correct?

Which of the following sentences is correct?

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4.3 از 5 از 42 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید