IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
کاربردهای a در زبان فرانسه
امتیاز کاربران: 4.4/5
نویسنده: محمد اشرفی
11 خرداد 1398

کاربرد‌های ‘à’ در زبان فرانسه

«فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه» را دقیقا بر وصف حرف اضافه‌ی  ‘àگفته‌اند. ‘à’ یکی از مهم‌ترین حروف اضافه در زبان فرانسه است. چون کاربرد‌ها و مفاهیم مختلفی دارد؛ اما بیشتر با معنای به، در یا درون مورد استفاده قرار می‌گیرد. ممکن است به خاطر شباهت کاربرد، حرف  ‘à’ را با حرف اضافه‌ی دیگری اشتباه بگیرید که به آن de می‌گویند و با معنای of (کسره‌ی مالکیت) یا from( از) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ترکیبات مختلف ‘à’

اگر ‘à’  با حروف تعریفی مثل le  و les ترکیب شود، یک کلمه‌ی مستقل و کامل تشکیل می‌دهد. به مثال‌های زیر دقت کنید:

à + le = au (au magasin)

à + les = aux (aux maisons)

But à does not contract with la or l’.

à + la à la (à la banque)

à + l’ = à l’ (à l’hôpital)

علاوه بر این، اگر ‘à’ با کلماتی مثل le و les ترکیب نشود، این کلمات در نقش مفعول مستقیم در جمله ظاهر می‌شوند.

کجا بیشتر از ‘à’ استفاده می‌شود؟

1.موقعیت یا مقصد

J’habite à Paris. > I live in Paris.

من در پاریس زندگی می‌کنم

Je vais à Rome. > I’m going to Rome.

من به رم می‌روم

Je suis à la banque. > I’m at the bank.

من در بانک هستم

2.فاصله‌ی زمانی یا مکانی

J’habite à 10 mètres de lui. > I live 10 meters from him.

من در ده متری از او زندگی  می‌کنم

Il est à 5 minutes de moi. > He is 5 minutes from me.

او پنج دقیقه از من فاصله دارد

3.اعلام ساعت

Nous arrivons à 5h00. > We arrive at 5:00.

ما در ساعت 5.00 می‌رسیم

Il est mort à 92 ans. > He died at the age of 92.

او در سن 92 سالگی مرد

4.روش، سبک یا شخصیت

Il habite à la française. > He lives in the French style

او در French Style  زندگی می‌کند

un enfant aux yeux bleus > blue-eyed child; child with blue eyes

کودک چشم آبی/کودکی با چشم‌های آبی

fait à la main > made by hand

دست ساز

aller à pied > to go on / by foot

پیاده پیش رفتن

5.دارایی

un ami à moi > a friend of mine

دوست من

Ce livre est à Jean > This is Jean‘s book

این کتاب جین است

6.اندازه گیری

acheter au kilo > to buy by the kilogram

کیلویی خریدن

payer à la semaine > to pay by the week

هفتگی پرداخت کردن

7.استفاده کردن

une tasse à thé > teacup; cup for tea

فنجانی برای چای

un sac à dos > backpack; pack for the back

کوله‌ای برای سفر

8.مصدر مفعولی

À louer for rent

برای اجاره

Je n’ai rien à lire. > I have nothing to read

  من هیچ‌چیزی ندارم که بخوانم

کاربردهای a در زبان فرانسه

9.مکمل افعال اصلی و مصدری

گاهی از حرف اضافه‌ی ‘à’ به عنوان مکمل افعال اصلی و مصدری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قانون در هر زبانی وجود دارد و هر فعلی با حروف اضافه‌ی خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال، در فارسی به این حروف اضافه متمم و مکمل می‌گوییم. در انگلیسی نیز حرف اضافه‌ی خاصی برای هر فعل وجود دارد و اگر اشتباها آن‌ها را به کار ببریم، طبیعتا عبارتی غلط نوشته‌ایم. به طبع در زبان فرانسه نیز همین رویه را پیش می‌گیریم و حرف اضافه‌ی ‘à’ با برخی از افعال ترکیب می‌کنیم. در ادامه به شما افعالی را معرفی می‌کنیم که با این حرف اضافه در جمله قرار می گیرند.

aider à to help to

کمک کردن به

s’amuser à to amuse oneself ___-ing

سرگرم کردن خود به چیزی

apprendre à to learn how to

یادگرفتن نحوه‌ی انجام کاری

s’apprêter à to get ready to

آماده شدن برای

arriver à to manage / succeed in ___-ing

اداره کردن/ موفقیت در چیزی

s’attendre à to expect to

انتظار داشتن از

s’autoriser à to authorize / allow to

اجازه گرفتن از

avoir à to have to / be obliged to

مجبور شدن

chercher à to attempt to

تلاش کردن برای

commencer à to begin to / ___-ing

شروع کردن

consentir à to consent to

رضایت داشتن از

continuer à to continue to / ___-ing

ادامه دادن به

décider (quelqu’un) à to persuade (someone) to

وادار کردن

se décider à to make up one’s mind to

درست کردن

encourager à to encourage to

تشویق کردن

s’engager à to get around to

رسیدن به

enseigner à to teach to

آموزش دادن به

s’habituer à to get used to

عادت کردن به

hésiter à to hesitate to

تامل کردن در

s’intéresser à to be interested in

علاقه مند شدن به

inviter (quelqu’un) à to invite (someone) to

دعوت کردن به

se mettre à to start, set about ___-ing

شروع کردن

obliger à to oblige to

مجبور کردن

parvenir à to succeed in ___-ing

موفق شدن در

passer du temps à  to spend time ___-ing

گذراندن

perdre du temps à to waste time ___-ing

تلف کردن

persister à to persist in ___-ing

سماجت کردن

se plaire à to take pleasure in ___-ing

لذت بردن از

pousser (quelqu’un) à to urge/push (someone) to

کشیدن

se préparer à to prepare oneself to

آماده کردن

recommencer à to begin ___-ing again

شروع کردن

réfléchir à to consider ___-ing

در نظر داشتن

renoncer à to give up ___-ing

تسلیم شدن به

résister à to resist ___-ing

مقاومت کردن در

réussir à to succeed in ___-ing

موفق شدن به

rêver à to dream of ___-ing

آرزو کردن

servir à to serve to

خدمت کردن به

songer à to dream of ___-ing

آرزو کردن

tarder à to delay / be late in ___-ing

تاخیر داشتن در

tenir à to hold (someone) to / insist on ___-ing

اصرار کردن به

venir à to happen to

اتفاق افتادن

10.مکمل افعالی که به مفعول غیر مستقیم نیاز دارند

حرف اضافه‌ی ‘à’ مکمل افعال زیادی است که از آن‌ها می‌توان به مواردی اشاره کرد که در جمله به یک مفعول غیر مستقیم نیاز دارند. البته در ترجمه ممکن است فعل نیازی به حرف اضافه نداشته باشد. با نگاه کردن به ترجمه‌ی انگلیسی و فارسی منظورمان را بهتر متوجه می‌شوید.  

acheter à > to buy from

خریدن کردن از

arracher à  > to grab, tear away from

گرفتن از

assister à (la réunion) > to attend (the meeting)

توجه کردن به

conseiller à > to advise

نصیحت کردن

convenir à (quelqu’un) / la situation > to please; to be suitable for someone / the situation

خواهش کردن

croire à > to believe something

باور کردن

demander (quelque chose) à (quelqu’un) > to ask someone (something)

پرسیدن از

défendre à > to forbid

ممنوع کردن

demander à (quelqu’un) > to ask (someone) to

خواستن

déplaire à > to displease; to be displeasing to

رنجیدن

désobéir à > to disobey

نافرمانی کردن از

dire à > to say; to tell

گفتن به

donner un stylo à (quelqu’un) > to give (someone) a pen

خودکار دادن به کسی

کاربردهای 'à' در زبان فرانسه

emprunter un livre à (quelqu’un) > to borrow a book from (someone)

کتاب قرض گرفتن از

envoyer (qqch) à (quelqu’un) > to send (something) to (someone)

فرستادن چیزی به کسی

être à > to belong to

تعلق داشتن به

faire attention à > to pay attention to

توجه کردن به

se fier à (quelqu’un) > to trust (someone)

اعتماد کردن به

goûter à (quelque chose) > to taste (something)

چشیدن چیزی

s’habituer à > to get used to

عادت کردن به

interdire (quelque chose) à quelqu’un > to forbid someone (something)

ممنوع کردن چیزی یا شخصی

s’intéresser à > to be interested in

علاقه داشتن به

jouer à > to play (a game or sport)

ورزش کردن

manquer à > to miss someone

دلتنگی کردن برای کسی

mêler à > to mingle with; to join in

آمیختن به، ملحق شدن به

nuire à > to harm

آسیب رساندن به

obéir à > to obey

اطاعت کردن از

s’opposer à > to oppose

مخالفت کردن با

ordonner à > to order

سفارش دادن

pardonner à > to pardon; to forgive

بخشیدن ، گذشتن

parler à > to talk to

صحبت کردن با

penser à > to think of / about

فکر کردن به

permettre à > to permit

اجازه دادن به

plaire à > to please; to be pleasing to

خواهش کردن از

profiter à > to benefit; to be profitable to

سود بردن از

promettre à > to promise

قول دادن به

réfléchir à > to consider; to reflect upon

در نظر گرفتن

répondre à > to answer

پاسخ دادن به

résister à > to resist

مقاومت کردن

ressembler à > to resemble

شباهت داشتن به

réussir à l’examen > to pass the test

امتحان پاس کردن

serrer la main à (quelqu’un) > to shake hands with someone

با کسی دست دادن

servir à > to be used for / as

استفاده شدن برای/به عنوان

songer à > to dream; to think of

فکر کردن به، آرزو کردن

succéder à > to succeed; to follow

موفق شدن، دنبال کردن

survivre à > to survive

باقی ماندن

téléphoner à > to call

زنگ زدن به

voler (quelque chose) à quelqu’un > to steal (something) from someone

دزدیدن چیزی از کسی

کاربردهای a در زبان فرانسه

نکته

به یاد داشته باشید که اگر ‘à’ با یک اسم خنثی در جمله ظاهر شود، می‌تواند با ضمیر قیدی ‘y’ جا به جا شود. برای مثال به جمله‌ی زیر توجه کنید:

je m’y suis habitué > I got used to it.

اگر ‘à’  با اسم یک شخص در جمله قرار بگیرد، می‌توانیم آن را با یک ضمیر مفعولی غیر مستقیم جا به جا کرده و بعد از فعل در جمله قرار دهیم. (مثال: Il me parle). اگرچه برخی از افعال و عبارات فرانسوی، نیازی به ضمیر مفعولی غیر مستقیم ندارند و نمی‌توان آن‌ها را با این ضمیر‌ها همراه کرد. در عوض، باید بعد از آن‌ها، حرف اضافه‌‌‌ی ‘à’ را به همراه یک حرف عطف قرار دهید. (مثال: Je pense à toi)

حالا که کاربرد این حرف اضافه را به خوبی متوجه شدید، با مثال‌ها و تمرین‌های مختلف اینترنتی دانش و مهارت خود را بسنجید.


بیشتر بخوانید: آموزش رایگان زبان فرانسه


چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4.4 از 5 از 5 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید