IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
کاربرد‌های ‘à’ در زبان فرانسه
امتیاز کاربران: 3.5/5
نویسنده: ایرانمهر
11 خرداد 1398

کاربرد‌های ‘à’ در زبان فرانسه

«فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه» را دقیقا بر وصف حرف اضافه‌ی  ‘àگفته‌اند. ‘à’ یکی از مهم‌ترین حروف اضافه در زبان فرانسه است. چون کاربرد‌ها و مفاهیم مختلفی دارد؛ اما بیشتر با معنای به، در یا درون مورد استفاده قرار می‌گیرد. ممکن است به خاطر شباهت کاربرد، حرف  ‘à’ را با حرف اضافه‌ی دیگری اشتباه بگیرید که به آن de می‌گویند و با معنای of (کسره‌ی مالکیت) یا from( از) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ترکیبات مختلف ‘à’

اگر ‘à’  با حروف تعریفی مثل le  و les ترکیب شود، یک کلمه‌ی مستقل و کامل تشکیل می‌دهد. به مثال‌های زیر دقت کنید:

à + le = au (au magasin)

à + les = aux (aux maisons)

But à does not contract with la or l’.

à + la à la (à la banque)

à + l’ = à l’ (à l’hôpital)

علاوه بر این، اگر ‘à’ با کلماتی مثل le و les ترکیب نشود، این کلمات در نقش مفعول مستقیم در جمله ظاهر می‌شوند.

کجا بیشتر از ‘à’ استفاده می‌شود؟

  1. موقعیت یا مقصد

J’habite à Paris. > I live in Paris. (من در پاریس زندگی می‌کنم)‌

Je vais à Rome. > I’m going to Rome.(من به رم می‌روم)

Je suis à la banque. > I’m at the bank.(من در بانک هستم)

  1. فاصله‌ی زمانی یا مکانی

J’habite à 10 mètres de lui. > I live 10 meters from him.(من در ده متری از او زندگی  می‌کنم)

Il est à 5 minutes de moi. > He is 5 minutes from me.(او پنج دقیقه از من فاصله دارد)

  1. اعلام ساعت

Nous arrivons à 5h00. > We arrive at 5:00.(ما در ساعت 5.00 می‌رسیم)

Il est mort à 92 ans. > He died at the age of 92.(او در سن 92 سالگی مرد)‌

  1. روش، سبک یا شخصیت

Il habite à la française. > He lives in the French style

(او در French Style  زندگی می‌کند)

 

un enfant aux yeux bleus > blue-eyed child; child with blue eyes

کودک چشم آبی/کودکی با چشم‌های آبی

fait à la main > made by hand(دست ساز)

aller à pied > to go on / by foot( پیاده پیش رفتن)

  1. دارایی

un ami à moi > a friend of mine(دوست من )

Ce livre est à Jean > This is Jean‘s book( این کتاب جین است )‌

  1. اندازه گیری

acheter au kilo > to buy by the kilogram(کیلویی خریدن)

payer à la semaine > to pay by the week(هفتگی پرداخت کردن )

  1. استفاده کردن

une tasse à thé > teacup; cup for tea(فنجانی برای چای )‌

un sac à dos > backpack; pack for the back(کوله‌ای برای سفر )‌

  1. مصدر مفعولی

À louer for rent(برای اجاره)

Je n’ai rien à lire. > I have nothing to read

   (من هیچ‌چیزی ندارم که بخوانم )        

  1. مکمل افعال اصلی و مصدری

گاهی از حرف اضافه‌ی ‘à’ به عنوان مکمل افعال اصلی و مصدری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قانون در هر زبانی وجود دارد و هر فعلی با حروف اضافه‌ی خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال، در فارسی به این حروف اضافه متمم و مکمل می‌گوییم. در انگلیسی نیز حرف اضافه‌ی خاصی برای هر فعل وجود دارد و اگر اشتباها آن‌ها را به کار ببریم، طبیعتا عبارتی غلط نوشته‌ایم. به طبع در زبان فرانسه نیز همین رویه را پیش می‌گیریم و حرف اضافه‌ی ‘à’ با برخی از افعال ترکیب می‌کنیم. در ادامه به شما افعالی را معرفی می‌کنیم که با این حرف اضافه در جمله قرار می گیرند.

   aider à to help to (کمک کردن به )‌

   s’amuser à to amuse oneself ___-ing(سرگرم کردن خود به چیزی)

   apprendre à to learn how to( یادگرفتن نحوه‌ی انجام کاری )

   s’apprêter à to get ready to( آماده شدن برای )

   arriver à to manage / succeed in ___-ing(اداره کردن/ موفقیت در چیزی)

   s’attendre à to expect to(انتظار داشتن از)‌

   s’autoriser à to authorize / allow to(اجازه گرفتن از )

   avoir à to have to / be obliged to(مجبور شدن)

   chercher à to attempt to(تلاش کردن برای )

   commencer à to begin to / ___-ing(شروع کردن)

   consentir à to consent to(رضایت داشتن از)

   continuer à to continue to / ___-ing(ادامه دادن به)

   décider (quelqu’un) à to persuade (someone) to(وادار کردن)

   se décider à to make up one’s mind to(درست کردن)

   encourager à to encourage to(تشویق کردن)

   s’engager à to get around to(رسیدن به)

   enseigner à to teach to(آموزش دادن به)

   s’habituer à to get used to(عادت کردن به)

   hésiter à to hesitate to(تامل کردن در)

   s’intéresser à to be interested in(علاقه مند شدن به)

   inviter (quelqu’un) à to invite (someone) to(دعوت کردن به)

   se mettre à to start, set about ___-ing(شروع کردن )

   obliger à to oblige to(مجبور کردن)

   parvenir à to succeed in ___-ing(موفق شدن در)

   passer du temps à  to spend time ___-ing(گذراندن)

   perdre du temps à to waste time ___-ing(تلف کردن)

   persister à to persist in ___-ing(سماجت کردن)

   se plaire à to take pleasure in ___-ing(لذت بردن از)

   pousser (quelqu’un) à to urge/push (someone) to(کشیدن)

   se préparer à to prepare oneself to(آماده کردن )‌

   recommencer à to begin ___-ing again(شروع کردن )

   réfléchir à to consider ___-ing(در نظر داشتن)

   renoncer à to give up ___-ing(تسلیم شدن به)

   résister à to resist ___-ing(مقاومت کردن در)

   réussir à to succeed in ___-ing(موفق شدن به)

   rêver à to dream of ___-ing(آرزو کردن)

   servir à to serve to(خدمت کردن به)

   songer à to dream of ___-ing(آرزو کردن)‌

   tarder à to delay / be late in ___-ing(تاخیر داشتن در)

   tenir à to hold (someone) to / insist on ___-ing(اصرار کردن به)‌

   venir à to happen to(اتفاق افتادن )

  1. مکمل افعالی که به مفعول غیر مستقیم نیاز دارند

حرف اضافه‌ی ‘à’ مکمل افعال زیادی است که از آن‌ها می‌توان به مواردی اشاره کرد که در جمله به یک مفعول غیر مستقیم نیاز دارند. البته در ترجمه ممکن است فعل نیازی به حرف اضافه نداشته باشد. با نگاه کردن به ترجمه‌ی انگلیسی و فارسی منظورمان را بهتر متوجه می‌شوید.  

   acheter à > to buy from(خریدن کردن از )

   arracher à  > to grab, tear away from(گرفتن از)‌

   assister à (la réunion) > to attend (the meeting)(توجه کردن به )

   conseiller à > to advise(نصیحت کردن)

   convenir à (quelqu’un) / la situation > to please; to be suitable for someone / the situation(خواهش کردن)

   croire à > to believe something(باور کردن)‌

   demander (quelque chose) à (quelqu’un) > to ask someone (something)(پرسیدن از)

   défendre à > to forbid(ممنوع کردن)

   demander à (quelqu’un) > to ask (someone) to(خواستن)

   déplaire à > to displease; to be displeasing to(رنجیدن) (

   désobéir à > to disobey(نافرمانی کردن از)

   dire à > to say; to tell(گفتن به)

   donner un stylo à (quelqu’un) > to give (someone) a pen(خودکار دادن به کسی)

   emprunter un livre à (quelqu’un) > to borrow a book from (someone)((کتاب قرض گرفتن از)

   envoyer (qqch) à (quelqu’un) > to send (something) to (someone)(فرستادن چیزی به کسی)‌

   être à > to belong to(تعلق داشتن به)‌

   faire attention à > to pay attention to(توجه کردن به)‌

   se fier à (quelqu’un) > to trust (someone)(اعتماد کردن به)

   goûter à (quelque chose) > to taste (something)(چشیدن چیزی)‌

   s’habituer à > to get used to(عادت کردن به)

   interdire (quelque chose) à quelqu’un > to forbid someone (something)(ممنوع کردن چیزی یا شخصی)

   s’intéresser à > to be interested in(علاقه داشتن به)

   jouer à > to play (a game or sport)(ورزش کردن)

   manquer à > to miss someone(دلتنگی کردن برای کسی)‌

   mêler à > to mingle with; to join in(آمیختن به، ملحق شدن به )

   nuire à > to harm(آسیب رساندن به)‌

   obéir à > to obey(اطاعت کردن از)

   s’opposer à > to oppose(مخالفت کردن با)

   ordonner à > to order (سفارش دادن)

   pardonner à > to pardon; to forgive(بخشیدن ، گذشتن)

   parler à > to talk to(صحبت کردن با)

   penser à > to think of / about(فکر کردن به )

   permettre à > to permit(اجازه دادن به )

   plaire à > to please; to be pleasing to(خواهش کردن از)

   profiter à > to benefit; to be profitable to(سود بردن از )

   promettre à > to promise(قول دادن به)

   réfléchir à > to consider; to reflect upon(در نظر گرفتن )

   répondre à > to answer(پاسخ دادن به)‌

   résister à > to resist(مقاومت کردن)

   ressembler à > to resemble(شباهت داشتن به )

   réussir à l’examen > to pass the test(امتحان پاس کردن)

   serrer la main à (quelqu’un) > to shake hands with someone(با کسی دست دادن)

   servir à > to be used for / as(استفاده شدن برای/به عنوان)

   songer à > to dream; to think of(فکر کردن به، آرزو کردن )

   succéder à > to succeed; to follow( موفق شدن، دنبال کردن)‌

   survivre à > to survive(باقی ماندن)

   téléphoner à > to call(زنگ زدن به)‌

   voler (quelque chose) à quelqu’un > to steal (something) from someone(دزدیدن چیزی از کسی)‌

نکته

به یاد داشته باشید که اگر ‘à’ با یک اسم خنثی در جمله ظاهر شود، می‌تواند با ضمیر قیدی ‘y’ جا به جا شود. برای مثال به جمله‌ی زیر توجه کنید:

je m’y suis habitué > I got used to it.

اگر ‘à’  با اسم یک شخص در جمله قرار بگیرد، می‌توانیم آن را با یک ضمیر مفعولی غیر مستقیم جا به جا کرده و بعد از فعل در جمله قرار دهیم. (مثال: Il me parle). اگرچه برخی از افعال و عبارات فرانسوی، نیازی به ضمیر مفعولی غیر مستقیم ندارند و نمی‌توان آن‌ها را با این ضمیر‌ها همراه کرد. در عوض، باید بعد از آن‌ها، حرف اضافه‌‌‌ی ‘à’ را به همراه یک حرف عطف قرار دهید. (مثال: Je pense à toi)

حالا که کاربرد این حرف اضافه را به خوبی متوجه شدید، با مثال‌ها و تمرین‌های مختلف اینترنتی دانش و مهارت خود را بسنجید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره های آموزش زبان فرانسه کلیک نمایید

آموزش زبان فرانسه


برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم
با ثبت  شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایرانمهر بهره‌مند شوید.

مشاوره رایگان

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
3.5 از 5 از 2 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

جهت مشاوره رایگان کلیک کنید