IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
منظور از افعال سبک در زبان انگلیسی چیست
امتیاز کاربران: 5/5
نویسنده: محمد اشرفی
9 بهمن 1398

منظور از افعال سبک (light verb) در زبان انگلیسی چیست؟

تعجب می‌کنید که در زبان انگلیسی هر فعل یک اسم خاص دارد؟‌ این که چیزی نیست، انگلیسی  زبان‌ها برای هر عملی (حتی پرت کردن کسی از پنجره به بیرون) هم یک کلمه و اسم مشخص دارند! اینکه برای افعال یک اسم مشخص داشته باشند که جای تعجب ندارد.

اما اافعال سبک دقیقا به چه افعالی اشاره می‌کنند؟‌ افعالی که وزن بالایی ندارند؟‌ مطمئنا منظور از افعال سبک ، افعال لاغر یا سبک وزن نیست. این افعال که به delexical verbs, thin verbs, semantically weak verbs یا حتی empty verbs شناخته می‌شوند، افعالی هستند که معنای خاص و منحصر به فردی ندارند (در عمل بی معنی هستند) ولی به کمک سایر کلمات، معنای مشخصی پیدا می‌کنند.

به همین دلیل ، افعال سبک بسته به کلمه یا کلماتی که با آنها جفت می‌شوند، می‌توانند معنای متنوع و متفاوتی داشته باشند. گاهی اوقات ممکن است در صورت مشترک بودن یک گزاره، معنی افعال سبک با هم همپوشانی داشته باشد.

از افعال رایج سبک در زبان انگلیسی می‌توان به do, have, make, get, take و give اشاره کرد. مطمئنا در دریافت معنی این کلمات بارها دچار مشکل شده‌اید. حالا به راحتی می‌توانید علتش را تشخیص دهید و اگر معلمتان سهوا یا عمدا از شما معنی get‌ را پرسید، خیلی حرفه‌ای به او بگویید که این فعل جزو افعال light‌ است و شما باید جمله را ببینید تا معنی درست آن را بگویید. البته اگر به حد کافی از انگلیسی سردرمیاورید، چنین ادعایی بکنید. چون اگر معلم جمله‌ای نشانتان بدهد و معنی بقیه‌ی کلمات آن را هم بلد نباشید، آنوقت بدجوری به دردسر میفتید.

کاربرد افعال سبک

افعال سبک باید با یک کلمه یا چند کلمه جفت شوند تا معنای آن‌ها تکمیل شود. خود فعل معنی چندانی در جمله ندارد. اما در مجاورت با یک کلمه، معنای آن به راحتی قابل حدس است. مثال:‌ 

Do your homework!”

“We did some jumping jacks to warm up.”

“I hope you do well on your exam.”

“Why don’t we have something to eat?”

“I took a shower before breakfast.”

“She’s taking a nap right now.”

“Do you take sugar in your coffee?”

Give me a break!”

Give your father a kiss before you go to bed.”

“I get so many emails every day.”

“Let’s try to get warm by the fire.”

“Stop making such a fuss!”

“Be sure to make your bed after you get up in the morning.”

در هر یک از این مثال‌ها، خود فعل یک عمل خاص و منحصر به فرد را توصیف نمی‌کند. ما فقط به خاطر وجود کلمه یا کلماتی که در کنار آن فعل قرار گرفته‌اند، متوجه قضیه و مفهوم جمله می‌شویم.  

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

معنی مشترک

در بعضی موارد، ما حتی می‌توانیم از افعال مختلف سبک نیز برای دستیابی به معنای یکسان یا بسیار مشابه استفاده کنیم. این قضیه در مورد افعال take و have‌ بسیار شایع است و از آن‌ها می‌توان با یک معنی استفاده کرد. مثال:‌ 

“I’m going to have a shower.”

“I’m going to take a shower.”

“OK, everyone, let’s have lunch!”

“OK, everyone, let’s take lunch!”

“She’s having a nap right now.”

“She’s taking a nap right now.”

هرچند، این مورد ممکن است با سایر افعال سبک هم اتفاق بیفتد. مثال:

“Be sure to take a bow at the end of the performance.”

“Be sure to make a bow at the end of the performance.”

 

“Will you get a photo of all of us together?”

“Will you take a photo of all of us together?”

“Did you get some breakfast?”

“Did you have some breakfast?”

افعال کامل و افعال کمکی

بیشتر افعال خود به تنهایی معنایی منحصر به فرد دارند و برای ملموس بودن به هیچ اطلاعات دیگری متکی نیستند. بر خلاف با افعال سبک، بعضی اوقات به عنوان افعال کامل (full verbs) یا افعال سنگین (heavy verbs) شناخته می شوند.

لازم به ذکر است که افعال کمکی شبیه به افعال سبک هستند، زیرا به تنهایی معنی ندارند. اما برخلاف افعال سبک که به کلمات دیگری احتیاج دارند تا معنی کامل گردد، این سایر افعال هستند که به این افعال کمکی نیاز دارند تا معنای کامل و بی نظیری ایجاد کنند. افعال کمکی برای صرف فعل در وجه‌های مختلف، ایجاد یک فعل منفی یا بیان حالت مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال می‌توان به بیان حالت ادعا (یا انکار)، امکان ، احتمال ، توانایی ، اجازه ، اجازه ، تعهد یا قصد (در آینده) اشاره کرد.

برخی از افعال سبک بسته به نوع استفاده از آن‌ها می‌توانند به عنوان فعلی کامل در جمله عمل کنند. به همین ترتیب، فعل do‌ و have هم می‌‌توانند به عنوان افعال کمکی یا افعال سبک در جمله مورد استفاده قرار گیرند. مثال:‌

 

“Let’s take some lunch to a park.”

“Let’s all take a break.”

“I like to make toy figurines in my spare time.”

“I’m afraid I made a terrible mistake in hiring him.”

Did you see the game last night?”

“John did a few jobs for me this summer.”

“She had heard the rumors already.”

“She had a snooze after lunch.”

افعال سبک رایج در زبان انگلیسی

منظور از افعال سبک (light verb) در زبان انگلیسی چیست؟

متأسفانه، تنها راه آشنایی با معانی و کاربردهای مختلف افعال سبک، مطالعه آنها در فرهنگ لغت یا تمرین مداوم با آن‌هاست. از آن بدتر اینکه کاربرد خیلی زیادی هم دارند و در همایند‌ها، اصطلاحات و جملات مختلف انگلیسی زیاد به کار می‌روند.

در ادامه ما با استفاده از چهار فعل سبک معمولی که دارای معانی مختلفی هستند (do، make، get‌ و take)  چند مثال را مرور می‌کنیم. هر جمله با توضیحی درباره‌ی معنای فعل سبک همراه خواهد بود.

Do

فعل do برای اعمال عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقال‌‌های زیر با فعل do‌ نوشته شده‌اند و اعمال زیر با همین فعل به انجام می‌رسند.

“You can play if you do your homework.” (finish or complete your homework)

“Will you please do the dishes?” (wash the dishes)

“Will you please do the washing up?” (This is a British English expression with the same meaning as “do the dishes.”)

“I hope you do well on your exam.” (perform well; in this context, do relies on an adverb for its meaning)

“He was always willing to do someone a favor.” (give or perform a favor)

“My husband always does the cooking.” (prepare and cook food)

“I’m trying to avoid doing the ironing.” (iron clothes)

“John, will you do the dusting?” (clean the dust from the furniture and around the house)

“It always falls on me to do the housework.” (clean and tidy up around the house)

“She has to do her hair before we go.” (style her hair)

“I hope you can continue to do business together.” (engage in or perform business activities)

Make

به عنوان یک فعل سبک، این فعل معنی عمومی «خلق کردن» یا «assemble»‌ را دارد. معنی اصلی آن به کمک سایر کلمات موجود در جمله مشخص می‌شود:

“I made many mistakes in my exam.” (commit errors)

“Be sure to make your bed after you get up in the morning.” (put in order or neaten the sheets, covers, and pillows on one’s bed)

“After years of fighting, they decided to make peace.” (achieve, arrange, produce, or attain a state of peace)

“My mother is going to make a chocolate cake tonight.” (prepare and/or bake a cake)

“I just need to make dinner.” (prepare and cook dinner)

“I made friends with my new neighbors.” (earn or acquire the friendship of the neighbors)

“You need to make a decision.” (form or arrive at a decision)

“The neighbors make so much noise.” (create a lot of noise)

“He made an excellent speech at his brother’s wedding.” (orally perform or deliver a speech)

“Have you made any plans for the summer yet?” (form or establish plans)

“He called the restaurant and made a reservation for four.” (arrange or establish a reservation)

“You would make a great teacher!” (be suited for the role of a teacher)

“He really made a good impression at the job interview yesterday.” (achieve or produce a good impression)

“I will make an exception this time.” (allow an exception)

“This doesn’t make any sense to me.” (to be coherent or intelligible)

Make it a priority to turn off the gas before you go out.” (establish it as a priority)

“I’m making a fortune in my new job.” (earn a large amount of money)

“It will make a big difference to the house if we paint all the rooms white.” (create or amount to a significant difference)

Get

فعل get کاربردهای زیادی دارد. برای مثال می‌تواند با معانی زیر در جملات مختلف مورد استفاده قرار گیرد:‌ fetch, obtain, understand, answer, receive, hit, be, become, hear, understand, earn, buy, win, secure, reach/arrive at, cause, convince, open و succeed.

ما کاملا به کلمه‌ای که در کنار آن در جمله قرار می‌گیرد نیاز داریم تا معنی دقیق این فعل را حدس بزنیم.

 

“I get so many emails every day.” (receive emails)

“I got good grades on my exams.” (obtain/earn good grades)

“How do you get to the station from here?” (reach/arrive at the station)

“I got a really good price for the car I sold.” (obtain a good price)

“We managed to get an excellent deal.” (secure an excellent deal)

“He didn’t laugh at the joke because he didn’t get it.” (understand it (the joke))

“I didn’t get the job because I didn’t have the right qualifications.” (succeed in obtaining the job)

How much do you get per month in your new job?” (earn what amount?)

“Did you get these shoes at the new mall?” (buy the shoes)

“She got a medal for coming in first.” (win/be awarded a medal)

“I can’t get the children to go to bed early.” (convince or force the children)

“I finally got the computer to work again after it had crashed.” (cause the computer to work)

“Can you get the phone, please?” (answer the phone)

“My hands are full; could you get the door for me?” (open the door)

“Sorry, I didn’t get your name.” (hear/understand your name)

“I got really sick while I was on vacation, but I’m feeling a lot better now.” (became sick)

“He got arrested for robbing a bank.” (was arrested)

“The bullet got him in the head.” (hit him)

Take

به عنوان یک فعل سبک، این کلمه می‌تواند با معنی have، obtain‌ یا use‌ در جمله مورد استفاده قرار بگیرد. البته می‌تواند معانی دیگری هم داشته باشد که در جمله مشخص می‌شود.

 

“Let’s all take a break.” (have a brief rest)

“Would you like to take a walk?” (engage in a walk)

“We’ll take a taxi home.” (use a taxi to travel)

“I have to take the bus into town.” (use the bus to travel)

“Don’t forget to take your medicine.” (ingest your medicine)

“He’s taking an exam in the morning.” (complete an exam)

“Will you take notes for me in class today?” (write notes)

“He’s been so sick that we’ve had to take his temperature every hour.” (obtain (through measurement) his temperature)

“It might not work, but I’m willing to take that chance.” (behave or act in a risky way)

“Hey, come here and take a look at this!” (examine or view this)

“We’ll just have to take your word for it.” (trust in what you say)

سخن آخر

احتمالا اگر تا الان شک داشتید، از الان به بعد مطمئن هستید که افعال سبک در زبان انگلیسی،‌ واقعا سبک و بی وزن هستند. چون معنی خاصی ندارند و به کمک کلمات دیگر در یک جمله، معنی پیدا می‌کنند. افعال سبک دردسر سازی که در همایند‌ها و اصطلاحات مختلف، زیاد سروکله‌شان پیدا می‌شود. برای یادگیری کامل این افعال، باید تا جایی که می‌توانید متن‌های مختلف بخوانید و تمرین کنید.


بیشتر بخوانید:صرف افعال در زبان انگلیسی را برای همیشه یاد بگیرید


آزمون

Which of the following do light verbs rely on for their meaning?

Identify the light verb in the following sentence:n“I’m hoping to train with the Olympic squad this summer, but I am not sure they will take me.”

Which of the following is not another name for light verbs?

True or False: Sometimes different light verbs can have the same meaning if they have the same predicate.

Which of the following can be both a light verb and an auxiliary verb?

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
5 از 5 از 3 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید