IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
مقایسه have to و must و should
امتیاز کاربران: 3.6/5
نویسنده: محمد اشرفی
4 خرداد 1401

مقایسه have to, must, should

Have to یک فعل کمکی نبوده و برای سوالی، منفی کردن و استفاده در گذشته باید از Do/Does/Did استفاده کرد.

Do you have to get up early tomorrow? (NOT Have you to get up early?)

آیا فردا باید زود بیدار بشی؟

?Did you have to change the sound card

آیا باید کارت صدا رو عوض کنی؟

.We don’t have to stay until the end

ما مجبور نیستیم تا آخر بمانیم.

مقایسه have to, must, should

فعل have در have to‌ نمی‌تواند به ‘ve متصل شود.

have to study for the exam tomorrow. (NOT I’ve to study for the exam tomorrow.)

فردا باید برای امتحان درس بخوانم.

می‌توان از have to در تمام اشکال فعل (زمان حال، گذشته و کامل، ing، مصدر و…) استفاده کرد.

.I don’t like having to get up early

دوست ندارم زود بیدار شوم.

.She’s had to work at weekends since she started working

او از زمانی که شروع به‌کار کرده است مجبور است آخر هفته‌ها کار کند.

.I had to cancel the meeting

مجبور شدم جلسه را لغو کنم.

برای توصیف یک تعهد و  برای صحبت راجع به قوانین و مقررات، قاعده یا چیزی که لازم و ضروری است استفاده می‌شود.

.You have to drive on the left in England

در انگلستان باید در سمت چپ رانندگی کنید.

.I’ll have to get up early tomorrow. The exam is at 8

فردا باید زود بیدار بشم امتحان ساعت 8 است.

.I have to get to work before 7 tomorrow

.The car broke down and we had to call a taxi

 

 فردا قبل از ساعت 7 باید برم سر کار.

ماشین خراب شد و مجبور شدیم تاکسی بگیریم.

Have got to

در زبان انگلیسی غیررسمی گفتاری، اغلب می‌توانید از  have got to به‌جای have to استفاده کنید.

.I can’t stay; I’ve got to go to the supermarket

نمی توانم بمانم؛ من باید برم سوپرمارکت

Must

Must یک فعل کمکی است و شکل حال دارد که می‌توان از آن برای صحبت در مورد حال یا آینده استفاده کرد. بعد از افعال معین یک مصدر بدون to قرار می‌گیرد. شکل منفی آن mustn’t و سوالی آن، must I, must you و… است.

must بسیار شبیه به have to  است. برای صحبت در قوانین و مقررات از  must  به علاوه‌ی مصدر بدون to   استفاده می‌کنیم.

.I must go to the doctor

باید برم دکتر.

.I must get up early tomorrow

فردا باید زود بیدار بشم.

.You mustn’t call me before 8

شما نباید قبل از ساعت 8 با من تماس بگیرید.

افعال معین پس از he/she/it ، s سوم شخص نمی‌گیرند.

He must come with us. (NOT He must comes with us.)

او باید با ما بیاید. (نه او باید با ما بیاید.)

برای توصیف چیزی که گوینده فکر می‌کند انجام آن ضروری است استفاده می‌شود.

.You must eat less candy

شما باید کمتر آب نبات بخورید.

.I must try to do more exercise

باید سعی کنم بیشتر ورزش کنم.

ما همچنین می‌توانیم از must برای بیان توصیه‌های قوی استفاده کنیم.

!You must see the new film; it’s amazing

فیلم جدید را حتما ببینید. این شگفت انگیز است!

در جملات منفی و سوالی از must/mustn’t استفاده کنید

Must یک فعل کمکی است. یعنی حالت منفی و استفهامی‌ دارد. پس در جملات منفی و سوالی از do/do استفاده نکنید.

We mustn’t arrive early. (NOT We don’t must arrive early.)

Must we arrive early? (NOT Do we must arrive early?)

ما نباید زودتر برسیم.

آیا باید زودتر برسیم؟

مقایسه have to

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

must or have to

Must فقط یک شکل حال دارد، بنابراین برای تمام اشکال فعل دیگر (گذشته، آینده، اشکال کامل، مصدر و…) باید از have to استفاده کنیم.

.You will have to come with me

تو باید با من بیایی.

.We had to drive very fast

مجبور شدیم خیلی سریع رانندگی کنیم.

 

در واقع فقط have to ساختار گذشته و آینده دارد. must فرم گذشته و آینده ندارد.

Yesterday, I had to take a taxi. (NOT Yesterday, I must take a taxi)

You will have to take a taxi if it rains tomorrow. (NOT You will must take a taxi.)

دیروز باید سوار تاکسی می‌شدم.

اگر فردا باران ببارد باید سوار تاکسی شوید.

ما معمولاً برای سؤالات از have to استفاده می کنیم. سوالات با Must رایج نیستند.

?Do we have to sit here

باید اینجا بشینیم؟

در مورد معنا، گاهی اوقات تفاوت کمی بین  must و have to وجود دارد.

.I must go to the hospital

باید برم بیمارستان

.I have to go to the hospital

باید برم بیمارستان

اما ما معمولاً زمانی که یک تعهد خارجی وجود دارد از have to استفاده می‌کنیم، و زمانی که تعهد از نظر گوینده ناشی می شود، از must  استفاده می‌کنیم.

.We have to get up early tomorrow. The meeting is at nine

فردا باید زود بیدار بشیم جلسه ساعت نه است.

.We must get up early tomorrow if we want to finish painting

اگر بخواهیم نقاشی را تمام کنیم باید فردا زود بیدار شویم.

.You have to wear a suit at the meeting

.You must buy a new suit for the meeting

برای جلسه باید کت و شلوار جدیدی بخرید.

must vs have to

must

چهار مهارت کلیدی زبان انگلیسی

قوانینی از سوی گوینده

ما معمولاً برای صحبت در مورد قوانینی که از گوینده وضع می‌شود، از must استفاده می‌کنیم. گوینده فکر می‌کند انجام کاری ضروری یا مهم است.

MANAGER: You must get up early tomorrow. The meeting is at nine. (=The obligation comes from the manager. The manager thinks it’s necessary.)

DOCTOR: You must stop smoking. (=It’s the doctor’s opinion. The doctor thinks it’s necessary.)

SMOKER: I must stop smoking. (=It’s the smoker’s opinion. The smoker thinks it’s necessary to stop smoking.)

 

 مدیر: فردا باید زود بیدار شوید. جلسه ساعت نه است. (= قانون از طرف مدیر می‌آید. مدیر فکر می‌کند لازم است.)

 دکتر: شما باید سیگار را ترک کنید. (= نظر پزشک است. دکتر فکر می‌کند لازم است.)

سیگاری: باید سیگار را ترک کنم. (= این نظر فرد سیگاری است. شخص سیگاری فکر می‌کند که لازم است سیگار را ترک کند.)

have to

 قوانین خارجی

ما معمولاً زمانی که یک قانون خارجی وجود دارد از have to استفاده می‌کنیم. قانون از نظر گوینده ناشی نمی‌شود. شخص دیگری فکر می‌کند لازم است.

WORKER: We have to get up early tomorrow. The meeting is at nine. (=The obligation comes from the manager, not from the worker.)

SMOKER: I have to stop smoking. (=It’s the doctor’s opinion, not the smoker’s opinion. The doctor thinks it’s necessary.)

کارگر: فردا باید زود بیدار شویم. جلسه ساعت نه است. (=قانون از مدیر است نه از کارگر.)

سیگاری: باید سیگار را ترک کنم. (= نظر پزشک است، نه نظر فرد سیگاری. دکتر فکر می‌کند لازم است.)

mustn’t or don’t have to

Don’t have to و mustn’t معنای متفاوتی دارند. زمانی که نیازی به انجام کاری نداریم، هیچ تعهدی وجود ندارد، از don’t have to استفاده می‌کنیم. و زمانی که اجباری برای انجام ندادن کاری وجود دارد، از mustn’t برای صحبت در مورد ممنوعیت استفاده می‌کنیم.

.You mustn’t wait here

شما نباید اینجا منتظر بمانید.

.You don’t have to wait here

لازم نیست اینجا منتظر بمانید.

اگر مجبور نیستید کاری را انجام دهید، به این معنی است که اگر بخواهید می‌توانید آن را انجام دهید، اما نیازی به انجام آن ندارید.

.You don’t have to pick me up at the station. I can take a taxi. (=You can pick me up, but you don’t need to do it)

 لازم نیست مرا از ایستگاه ببرید. می‌توانم سوار تاکسی بشم (=شما می‌توانید من را ببرید، اما نیازی به انجام آن ندارید).

can’t/be not allowed to = mustn’t

ما می توانیم به جای mustn’t از can’t یا be allow not to استفاده کنیم.

.You mustn’t smoke in this area. = You are not allowed to/can’t smoke in this area

در این منطقه نباید سیگار بکشید. = شما مجاز به سیگار کشیدن در این منطقه نیستید.

.Children mustn’t eat chewing gum. = Children can’t/are not allowed to eat chewing gum

کودکان نباید آدامس بخورند = کودکان نمی توانند/اجازه ندارند آدامس بخورند.

مقایسه افعال انگلیسی

should, shouldn’t

should برای مشاوره یا نظر در مورد آنچه که فکر می‌کنیم درست یا غلط است استفاده می‌شود.

.You should go to a therapist

شما باید به یک درمانگر مراجعه کنید.

.I think schools shouldn’t offer soft drinks to their students

من فکر می‌کنم مدارس نباید به دانش آموزان خود نوشیدن نوشابه را پیشنهاد کنند.

Should به اندازه must و have to قوی نیست.

You should be patient with me. (= advice)

شما باید با من صبور باشید.

You must be patient with me. (= strong advice)

شما باید با من صبور باشید.

ought to/ought not to = should/shouldn’t

معنای ought to مانند should است. اگرچه رسمی‌تر بوده و کمتر رایج است.

.You ought to go to a therapist

شما باید به یک درمانگر مراجعه کنید.

.You ought not to be so strict with your daughter

نباید اینقدر با دخترت سختگیر باشی.


بیشتر بخوانید:آموزش انواع نقل قول در زبان انگلیسی، تفاوت ها و کاربرد های آن ها


آزمون

1. Yesterday I ________ finish my geography project.

2. She will ________ wait in line like everyone else.

3. All employees ________ on time for work.

4. We ________ forget to take the chicken out of the freezer.

5. If you are under 13 you _____ to get your parents' permission.

6. Your daughter may ________ try on a few different sizes.

7. The doctor _____ get here as soon as he can.

8. Do you _____ work next weekend?

9. Bicyclists _____ remember to signal when they turn.

10. Angela, you _____ leave your clothes all over the floor like this.

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
3.6 از 5 از 11 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید