IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
یادگیری قید ربط در زبان انگلیسی
امتیاز کاربران: 4.4/5
نویسنده: محمد اشرفی
5 اسفند 1398

یادگیری قید ربط در زبان انگلیسی

شاید تا به حال حرف ربط در زبان انگلیسی به گوشتان خورده باشد، اما درباره‌ی قید ربط (conjunctive adverb) چیزی نشنیده باشید. قید ربط در زبان انگلیسی که به linking adverbs یا connecting adverbs نیز شناخته می‌شوند، نوع خاصی از conjunction ها به شمار می‌روند. از conjunction برای بهم پیوستن کلمات، عبارات یا جمله‌واره‌های مختلف استفاده می‌شود. قیدهای ربطی در زبان انگلیسی هم برای بهم پیوستن دو جمله‌واره‌ی مستقل استفاده می‌گردند.

جن از بازی لذت نبرده بود. او آن بازی را به دوستش توصیه نکرد.

“Jen hadn’t enjoyed the play. She didn’t recommend it to her friend.”

یک جمله‌‌واره‌ی مستقل که به جمله‌واره‌ی اصلی (main clause) نیز شناخته می‌شود، شامل فاعل و گزاره است. به عبارت دیگر، این جمله به تنهایی می‌تواند معنی کاملی داشته باشد. مثال:

این مثال دو جمله‌واره‌ی مستقل را نشان می‌دهد. اولی شامل فاعل Jen و گزاره‌ی hadn’t enjoyed the play می‌شود. درحالی که دومی شامل فاعل she و گزاره‌ی didn’t recommend it to her friend است. هر جمله‌واره ایده‌ی کاملی را مطرح می‌کند و به تنهایی معنی کاملی دارد. هرچند، اگر به جمله‌ی دیگری متصل باشند، معنی طبیعی‌تر و روان‌تری خواهند داشت. در این موارد قیدهای ربطی وارد می‌شوند و به کار می‌آیند. مثال:

“Jen hadn’t enjoyed the play; therefore, she didn’t recommend it to her friend.”

“جن از این بازی لذت نبرده بود؛ بنابراین ، او آن را به دوست خود توصیه نکرد. 

حالا دو جمله‌واره‌ی مستقل به شکلی طبیعی‌تر به یکدیگر متصل هستند و از یک قید ربطی therefore استفاده می‌کنند.

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

نشانه‌گذاری جمله‌واره‌ها

زمانی که دو جمله‌واره‌ی مستقل را به کمک یک قید ربط بهم وصل می‌کنیم، باید آن‌ها را با نقطه‌ویرگول «؛» از یکدیگر جدا کنیم (در مثال بالا نیز نظیر آن را می‌بینیم). البته اگر بخواهیم از نقطه استفاده کنیم تا آن‌ها را از هم جدا نماییم نیز قابل قبول خواهد بود. یا اینکه می‌توانیم قید ربط را در ابتدای جمله‌واره‌ی دوم قرار دهیم  و بعد از آن یک ویرگول بگذاریم (بعدا محل قرارگیری قید در جمله را در همین مقاله بررسی خواهیم کرد). هرچند، ما نمی‌توانیم دو جمله‌واره را به کمک یک ویرگول از یکدیگر جدا کنیم. مثال:

 “Jen hadn’t enjoyed the play; therefore, she didn’t recommend it.” (correct)

“جن از این بازی لذت نبرده بود؛ بنابراین ، او آن را توصیه نکرد.

 “Jen hadn’t enjoyed the play. Therefore, she didn’t recommend it.” (correct)

“جن از این بازی لذت نبرده بود. بنابراین ، او آن را توصیه نکرد.

 “Jen hadn’t enjoyed the play, therefore, she didn’t recommend it.” (incorrect)

“جن از این بازی لذت نبرده بود، بنابراین ، او آن را توصیه نکرد

اگر بخواهیم دو جمله‌واره را با یک نقطه از هم جدا کنیم، باید این را به خاطر داشته باشیم که حتما قید ربط را با حرف بزرگ شروع کنیم. چون در ابتدای یک جمله‌ی جدید قرار می‌گیرد. برای اینکه درک مفهوم قید ربط راحت‌تر باشد، در تمام مثال‌های زیر از نقطه‌ویرگول استفاده می‌کنیم.

یادگیری قیــد ربط در زبان انگلیسی

انتخاب یک قید ربطی

قیدهای ربطی زیادی در زبان انگلیسی وجود دارد. برای انتخاب گزینه‌ی صحیح ما باید ارتباط بین جمله‌واره‌ی اول و دوم را در نظر بگیریم. به مثال زیر مجددا نگاه کنید:

“جن از این بازی لذت نبرده بود؛ بنابراین ، او آن را به دوست خود توصیه نکرد. “

“Jen hadn’t enjoyed the play; therefore, she didn’t recommend it to her friend.”

جمله‌واره‌ی دوم نتیجه‌ی جمله‌واره‌ی اول است. در جمله‌واره‌ی اول، جن از بازی لذت نبرده بود و در نتیجه، در جمله‌واره‌ی دوم، او این بازی را به دوستش توصیه نکرد. بنابراین، وقتی که ما دو جمله‌واره را به یکدیگر متصل می‌کنیم، باید از قید ربط therefore استفاده کنیم و یک رابطه‌ی علت و معلولی بین جمله‌واره‌ها بسازیم. مثال زیر را در نظر بگیرید و تفاوت روابط بین دو جمله‌واره را با مثال قبلی بررسی کنید:

“Jen hadn’t enjoyed the play. She recommended it to her friend.”

“جن از این بازی لذت نبرده بود. او آن را به دوستش توصیه کرد. “

ما هنوز دو جمله‌واره‌ی مستقل داریم، اما اکنون روابط بین آن‌ها کمی متفاوت است. جن از بازی لذت نبرد، اما آن را به هر حال به دوستش توصیه کرد. ما دیگر نمی‌توانیم از قید ربط therefore در این زمینه استفاده کنیم، چون با رابطه‌ی علت و معلولی کاری نداریم. در عوض باید از قیدی مثل nevertheless استفاده کنیم که برای نتایج غیر منتظره استفاده می‌شود. مثال:

“جن از این بازی لذت نبرده بود؛ با این حال ، او آن را به دوست خود توصیه کرد. “

“Jen hadn’t enjoyed the play; nevertheless, she recommended it to her friend.”

در جدول زیر برخی از رایج‌ترین قیدهای ربط در زبان انگلیسی وجود دارد و کاربرد آن‌ها نیز نوشته شده است:

 
Result Comparison Contrast Adding info Adding stronger info Unexpected Results Emphasis Condition
accordingly comparatively contrarily also further nevertheless indeed otherwise
as a result equally conversely besides furthermore nonetheless in fact  
consequently likewise however in addition moreover surprisingly    
hence similarly in comparison     still    
therefore   in contrast          
thus   instead          
    on the other hand          
    rather          

 

نتایج

زمانی که جمله‌واره‌ی دوم نتیجه ی عملی باشد که در جمله‌واره‌ی اول اتفاق افتاده است، چند گزینه پیش رو داریم. یکی therefore است که قبلا کاربرد آن را توضیح دادیم.

ما می‌توانیم از قید accordingly, as a result, consequently, hence و therefore در این زمینه استفاده کنیم. در صورتی که از هر یک از این قیدها استفاده کنیم، معنی جمله تغییری نخواهد کرد. مثال: 

“جن از این بازی لذت نبرده بود؛ از این رو ، او آن را توصیه نکرد. “

“Jen hadn’t enjoyed the play; hence, she didn’t recommend it.”

“جن از این بازی لذت نبرده بود؛ در نتیجه ، او آن را توصیه نکرد. “

“Jen hadn’t enjoyed the play; as a result, she didn’t recommend it.”

“جن از این بازی لذت نبرده بود؛ در نتیجه ، او آن را توصیه نکرد. “

“Jen hadn’t enjoyed the play; consequently, she didn’t recommend it.”

مکالمه و لغات کاربردی انگلیسی

مقایسه و هم‌سنجی

زمانی که می‌خواهیم دو موضوع شبیه بهم را مقایسه کنیم، می‌توانیم از قید ربط comparatively و similarly استفاده کنیم. مثال: 

“جن در شهر نیویورک بزرگ شد؛ به همین ترتیب ، دوستش در شهر شیکاگو بزرگ شد. “

“Jen grew up in New York City; similarly, her friend grew up in inner-city Chicago.”

سام همیشه می خواست یک ستاره‌ی مشهور سینمایی باشد؛ در همین راستا، برادرش نیز می‌خواست یک ستاره‌ی معروف راک باشد. “

“Sam always wanted to be a famous movie star; comparatively, his brother wanted to be a famous rock star.”

وقتی که می‌خواهیم به مقایسه‌ی دو موضوعی بپردازیم که شبیه بهم نیستید ولی برابری و تساوی دارند، می‌توانیم از قیدهایی مثل equally و likewise استفاده کنیم.

“جن در نیویورک بزرگ شد؛ به همین ترتیب ، دوستش در شهر بزرگ شد. “

“Jen grew up in New York; likewise, her friend was raised in the city.”

سام همیشه می‌خواست یک ستاره‌ی سینمایی باشد. برادرش نیز در رویای بازیگری در فیلم‌ها به سر می‌برد. “

“Sam always wanted to be a movie star; equally, his brother dreamed of starring in films.”

مقایسه

ما به کمک قیدهای ربطی می‌توانیم دو نوع مقایسه یا contrast را نشان دهیم. اولی به عنوان مقایسه‌ی کامل یا complete contrast‌ شناخته می‌شود. این مقایسه زمانی صورت می‌گیرد که دو موضوع از هر لحاظ باهم تفاوت داشته باشند. در این نوع مقایسه، ما می‌توانیم از هر قید ربط مقایسه‌ای که در جدول وجود دارد استفاده کنیم. مثال: 

تام کوله پشتی مشکی دارد. در مقابل ، برادرش کوله‌ پشتی مشکی رنگی دارد. “

“Tom has a black backpack; in contrast, his brother has a white one.”

“من کاملاً عاشق آواز خواندن هستم. از طرف دیگر ، خواهرم از آن متنفر است. “

“I absolutely love singing; on the other hand, my sister hates it.”

جن در ریاضی وحشتناک است. با این حال ، دوست او در این درس فوق‌العاده است ، بنابراین دوستش به او کمک می کند. “

“Jen is terrible at math; however, her friend is amazing at it, so she helps her.”

نوع دیگری از مقایسه، مقایسه‌ی ناقص یا weak contrast نام دارد. این مقایسه بین دو موضوع صورت می‌گیرد که زیاد هم باهم تفاوت ندارند. برای این نوع از مقایسه، ما فقط باید از قید ربطی استفاده کنیم که در مقایسه ملایم‌تر و ضعیف‌تر برخورد می‌کند. یعنی از قیدهای مقایسه‌ای قوی‌تر مثل on the other hand و in contrast نباید استفاده کنیم. مثال: 

جن در ریاضی وحشتناک است. با این حال ، او هنوز هم آن را دوست دارد. ” (درست)

“Jen is terrible at math; however, she still likes it.” (correct)

  جن در ریاضی وحشتناک است. از طرف دیگر ، او هنوز هم آن را دوست دارد. ” (غلط)

“Jen is terrible at math; on the other hand, she still likes it.” (incorrect)

  “من دوست دارم که تمام روز در رختخواب بمانم. با این حال ، از خواب بلند شدم و به پارک رفتم. ” (درست)

 “I would have liked to stay in bed all day; instead, I got up and went to the park.” (correct)

  “من دوست دارم که تمام روز در رختخواب بمانم. اما بر خلاف آن ، از خواب بلند شدم و به پارک رفتم. ” (غلط)

 

 “I would have liked to stay in bed all day; in contrast, I got up and went to the park.” (incorrect)

افزودن اطلاعات

گاهی ما می‌خواهیم برای هماهنگ سازی و برابر سازی اطلاعات در جمله‌واره‌ی اول، اطلاعات دیگری به جمله اضافه کنیم. در این صورت، باید از قیدهای ربطی مثل also یا in addition استفاده کنیم. مثال: 

وقتی شام درست می‌کنید ، بیاد داشته باشید که او مرغ دوست ندارد. علاوه بر این ، او نمی تواند صدف دریایی بخورد. “

“When you make the dinner, remember that he doesn’t like chicken; in addition, he can’t eat shellfish.”

“او عاشق سگ‌ها است. همچنین، او گربه‌ها را نیز دوست دارد. “

“Her favorite animals are dogs; also, she likes cats.”

وقتی که می‌خواهیم اطلاعاتی اضافه کنیم که راجع به یک موضوع اطلاعات بیشتری در اختیارتان قرار می‌دهد، باید از besides استفاده کنیم. مثال: 

من شنیدم که این فیلم وحشتناک است. علاوه بر این ، من از فیلم‌های ترسناک متنفر هستم. “

“I heard this movie is terrible; besides, I hate horror films.”

“جن امتحانش را قبول شد زیرا در درس زبان انگلیسی خوب است؛ علاوه بر این ، او سخت درس می‌خواند.”

“Jen passed her test because she’s good at English; besides, she studies hard.”افزودن اطلاعات قوی‌تر

زمانی که می‌خواهیم اطلاعات بسیار باارزش و مهمی را به جمله اضافه کنیم، باید از قیدهایی چون further, furthermore یا moreover استفاده کنیم. مثال: 

او به خاطر اینکه همیشه دیر می‌کرد، اخراج شد. علاوه بر این ، کیفیت کار او ضعیف بود. “

“He was fired because he was often late; furthermore, the quality of his work was poor.”

“پزشک بودن یک کار خسته کننده است. علاوه بر این ، تا زمانی که برای سال‌ها تمرین نکرده باشید، پول خوبی کسب نمی‌کنید. “

“Being a doctor is an exhausting job; moreover, you don’t earn good money until you’ve been practicing for many years.”

نتایج غیرقابل پیش‌بینی

اگر جمله‌واره‌ی دوم نتیجه‌ای غیر منتظره و غیر قابل پیش‌بینی را بیان کند، می‌توانیم از قید ربط nevertheless, nonetheless, surprisingly  یا still استفاده کنیم. مثال:

“I am terrible at math; nonetheless, I passed my exam!”

“من در ریاضیات وحشتناک هستم؛ با این حال ، امتحان خود را قبول شدم!”

“That car cost far too much money; nevertheless, Tom bought it.”

“این ماشین هزینه بسیار زیادی دارد. با این حال ، تام آن را خرید. “

“She has never been to France; surprisingly, she speaks French fluently.”

او هرگز در فرانسه نبوده است. با کمال تعجب ، او به فرانسه مسلط است. “

تاکید

وقتی که بخواهیم تاکید خاصی را به جمله‌واره‌ی دوم بیفزاییم، می‌توانیم از قید indeed یا in fact استفاده کنیم. مثال:

“I didn’t study as much as I should have; indeed, I hardly opened a book!”

“من آنقدری که باید مطالعه نکردم. در واقع ، من به سختی لای کتاب باز می‌کردم! “

“He doesn’t like swimming very much; in fact, he hates all sports!”

“او خیلی دوست ندارد شنا کند. در واقع ، او از تمام شاخه‌های ورزشی متنفر است! “

شرایط

قید ربط otherwise زمانی استفاده می‌شود که بخواهد شرایط یا وضعیت خاصی را بیان کند. این کلمه به معنی «if not» نزدیک‌تر است. مثال:

“You have to come with me; otherwise, I’m not going.”

“شما باید با من بیایید. در غیر این صورت ، من نمی‌روم. “

“Maybe she didn’t study very hard; otherwise, she would have passed the test.”

“شاید او خیلی سخت و جدی درس نمی‌خواند؛ در غیر این صورت ، او در امتحان قبول می‌شد. “

کجا از قیدهای ربطی استفاده کنیم؟

قیدهای ربطی باید در وسط دو جمله‌واره قرار بگیرند. در ادامه ما تمام قیدهای ربطی را در ابتدای‌ جمله‌ی دوم قرار می‌دهیم، اما ممکن است کمی جابه‌جا شوند و در مثال‌های دیگر محل قرارگیری آن‌ها متفاوت باشد.

بر اساس محل قرارگیری قید ربط در جمله، قوانین خاصی وجود دارند که باید از آن‌ها آگاه باشیم.

یادگیری قید ربط در زبان انگلیسی

اگر قید ربط در ابتدای جمله‌واره‌ی دوم قرار گیرد:

قیدهای ربطی معمولا در ابتدای جمله‌ی دوم قرار می‌گیرند و در مثال‌های بالا گفتیم که با چه نشانه‌گذاری و چه علامت‌هایی باید ظاهر شوند. معمولا قبل از آن‌ها نقطه ویرگول و بعد از آن‌ها یک ویرگول ساده قرار می‌گیرد و جمله‌واره‌ی دوم نوشته می‌شود. البته در صورتی که بخواهید از قید thus استفاده کنید، استفاده از ویرگول دلبخواهی است. مثال:

“Jen hadn’t enjoyed the play; thus, she didn’t recommend it.”

“جن از این بازی لذت نبرده بود. بنابراین ، او آن را توصیه نکرد. “

“Jen hadn’t enjoyed the play; thus she didn’t recommend it.”

“جن از این بازی لذت نبرده بود. بنابراین او آن را توصیه نکرد. “

قید ربط در وسط جمله‌واره‌ی دوم

ما می‌توانیم قید ربطی را در وسط جمله‌واره‌ی دوم قرار دهیم. در چنین مواردی، قید بعد از فاعل یا فعل و فاعل در کنار هم قرار می‌گیرد. اگر فعل و فاعل کوتاه باشد، نیازی به استفاده از ویرگول نیست. مثال:

“Jen hadn’t enjoyed the play; she therefore didn’t recommend it.”

“جن از این بازی لذت نبرده بود. بنابراین او آن را توصیه نکرد. “

اگر فعل و فاعل بلند باشد و از بیش از دو کلمه تشکیل شود، باید قید ربط بین دو ویرگول قرار گیرد. مثال: 

“جن از این بازی لذت نبرده بود. بنابراین ، او تصمیم گرفت که آن را توصیه نکند. “

“Jen hadn’t enjoyed the play; she decided, therefore, not to recommend it.”

“جن از این بازی لذت نبرده بود. در نتیجه ، او آن را توصیه نکرد. “

“Jen hadn’t enjoyed the play; she did not, as a result, recommend it.”

در انتهای جمله‌واره‌ی دوم

در نهایت، یک قید ربط می‌تواند در انتهای جمله‌واره‌ی دوم نیز قرار گیرد. زمانی که قید ربط در چنین حالتی قرار بگیرد، باید به کمک ویرگول از بقیه‌ی جمله جدا شود. هرچند، این به روند جمله بستگی دارد و گاهی می‌توان بدون ویرگول از آن استفاده کرد. مثال: 

“جن از این بازی لذت نبرده بود. در نتیجه ، او آن را توصیه نکرد. “

“Jen hadn’t enjoyed the play; she did not recommend it, consequently.”

تام هرگز در بسکتبال خوب نبوده است. اما او همیشه آن را دوست دارد. “

“Tom had never been good at basketball; he had always loved it, nonetheless.”

“من می‌خواستم در رختخواب بمانم. اما به جای آن به پارک رفتم.

“I wanted to stay in bed; I went to the park instead.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم یکی از پرکاربردترین قیدها در زبان انگلیسی، یعنی قید ربطی را توضیح دهیم. قید ربطی در جملات مختلفی به کار می‌رود و اگر آن‌ها را به خوبی یاد بگیرید، مطمئنا جملات خیلی بهتر و جالب‌تری خواهید ساخت. این قیدها در مقالات آکادمیک نیز به چشم می‌خورند و کاربرد بالایی دارند. پس یادگیری آن‌ها را حتما به شما توصیه می‌کنیم. از مثال‌های این مقاله تا جایی که ممکن است استفاده کنید و ساختار جملات و علائم نگارشی را بررسی نمایید. سپس با تمرین مناسب و مداوم می‌توانید آن‌ها را به خاطر بسپارید و در جملات مختلف، استفاده کنید.


بیشتر بخوانید: قیدهای باقاعده و بی‌قاعده در زبان انگلیسی

بیشتر بخوانید: آموزش قیدهای تکرار در انگلیسی


آزمون

Conjunctive adverbs are used to connect two ________.

We must separate the two clauses with ________.

Which sentence is correct?

Complete the following sentence with the correct conjunctive adverb: n“I really wish I were better at soccer; ________, I’m quite good at basketball.”

Complete the following sentence with the correct conjunctive adverb:n“He didn’t get the job because he was late to the interview. ________, he had absolutely no experience.”

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4.4 از 5 از 9 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

 1. محمد
  18 فروردین 1399
  پاسخ دادن

  واقعا متشکرم بابت مقاله شامل و کاملتون

  • آموزشگاه ایرانمهر
   18 فروردین 1399
   پاسخ دادن

   موفق باشید

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید