IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
(both (the
امتیاز کاربران: 5/5
نویسنده: ایرانمهر
18 تیر 1401

all (the) & both (the)

ما می‌توانیم از Both یا Both the به همراه my/etc. + اسم برای اشاره به دو شخص یا شی استفاده کنیم.

 • مثال: Both students/Both the students passed the exam.
 • ترجمه: هردو دانش آموز امتحان را قبول شدند
 • مثال: They won both matches/both the matches.
 • ترجمه: آن‌ها هردو مسابقه را بردند.

نکته 1: ما از All + اسم (بدون the) برای اشاره به اشیا و افراد به‌طور کلی استفاده می‌کنیم.

 • مثال: All students hate homework. (all + plural countable nouns)
 • ترجمه: همه دانش‌آموزان از تکالیف متنفرند. (All + اسامی قابل شمارش جمع)
 • مثال: All music makes people feel something. (all + uncountable nouns)
 • ترجمه: همه موسیقی‌ها باعث می‌شوند مردم چیزی احساس کنند. (All + اسامی غیرقابل شمارش)

نکته 2: ما از+ noun  all + the/my/etc. برای اشاره به افراد یا اشیا خاص استفاده می کنیم.

 • مثال: All the students in my class hate homework. (all the + plural countable nouns)
 • ترجمه: همه دانش آموزان کلاس من از مشق شب متنفرند.
 • مثال: All the music I download makes me feel something. (all the + uncountable nouns)
 • ترجمه: تمام موسیقی‌هایی که دانلود می‌کنم چیزی به من می‌دهد.

چهار مهارت کلیدی زبان انگلیسی

نکته 3: ما می‌توانیم از ترکیب all/both + of قبل از two/all of the/my/Tom’s + noun استفاده کنیم. اما اغلب این ترکیب حذف می شود.

 • مثال: All (of) the students in my class hate homework.
 • ترجمه: همه (از) دانش‌آموزان کلاس من از مشق شب متنفرند.
 • مثال: Both (of the) students passed the exam.
 • ترجمه: هردو (از) دانش آموزان در امتحان قبول شدند.

نکته 4: ما می‌توانیم از ترکیب all/both of + you/us/them قبل از فعل استفاده کنیم. توجه داشته باشید که Of ضروری است. ما نمی‌توانیم آن را حذف کنیم.

 • مثال: All of us were at the party.
 • ترجمه: همه ما در مهمانی بودیم.
 • مثال: Both of them are wrong.
 • ترجمه: هر دوی آن‌ها اشتباه می‌کنند.

all the

نکته 5: ما می‌توانیم از ترکیب you/us/them + all/both بعد از فعل (به عنوان مفعول جمله) از استفاده کنیم.

 • مثال: The judge sent them all to jail. (=The judge sent all of them to jail.)
 • ترجمه: قاضی همه‌ی آن‌ها را به زندان فرستاد.
 • مثال: She loves them both. (=She loves both of them.)
 • ترجمه: او هر دو را دوست دارد.

نکته 6: All and both را می‌توان در موقعیت‌‌های وسط استفاده کرد.

قبل از فعل

 • مثال: We both like going to the cinema. (=Both of us like going to the cinema.)
 • ترجمه: هردوی ما سینما رفتن را دوست داریم.
 • مثال: They all left without saying goodbye. (=All of them left without saying goodbye.)
 • ترجمه: همه بدون خداحافظی رفتند.

بعد از فعل be وقتی تنها فعل جمله باشد.

 • مثال: The boys were all happy. (=All the boys were happy.)
 • ترجمه: پسرها همه خوشحال بودند.
 • مثال: The players are both tired. (=Both [the] players are tired.)
 • ترجمه: بازیکنان هر دو خسته هستند.

بعد از یک فعل کمکی، یا بعد از اولین فعل کمکی اگر بیش از یک باشد.

 • مثال: They are all going to disappear. (=All of them are going to disappear.)
 • ترجمه: همه‌ی آن‌ها ناپدید می‌شوند.
 • مثال: The robbers have both been arrested. (=Both [the] robbers have been arrested.)
 • ترجمه: سارقان هر دو دستگیر شدهاند.

در جملات سؤالی بعد از فاعل

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
5 از 5 از 1 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید