IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
انگلیسی‌ها چگونه حرکات یک انسان را توصیف می‌کنند؟
امتیاز کاربران: 5/5
نویسنده: محمد اشرفی
20 فروردین 1398

انگلیسی‌ها چگونه حرکات یک انسان را توصیف می‌کنند؟

حرکات بدن، ESL Vocabulary

تا به حال شده به نحوه‌ی توصیف یک کاراکتر به زبان انگلیسی فکر کنید؟ احتمالا هیچ وقت در آموزشگاه یا دانشگاه از شما نمی‌خواهند که یک متن داستانی بنویسید یا حرکات یک شخص را توصیف کنید. اما اگر بخواهید، چگونه باید انجامش دهید؟‌ در یک مکالمه، اگر بخواهید خاطره‌ای از خودتان به زبان انگلیسی تعریف کنید، چگونه انجامش می‌دهید؟

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری آموزش زبان انگلیسی برای کودکان آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان
دوره های آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان آموزش آنلاین انگلیسی برای بزرگسالان
دوره های خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای کودکان آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای نوجوانان آموزش خصوصی انگلیسی برای بزرگسالان
دوره های خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان آموزش خصوصی آنلاین انگلیسی برای بزرگسالان

به متن زیر دقت کنید:

ریک نفس عمیقی کشید و به صفحه‌ی مانیتورش خیره شد. پلک‌هایش آنقدر سنگین شده بودند که با هیچ هوای تازه‌ای نیز از هم باز نمی‌شدند. دستش را با خستگی دراز کرد تا لیوان قهوه‌اش را بردارد، اما تلاش او، نهایتا به واژگون کردن قهوه روی کاغذهای باطله منجر شد. مشتش را زیر لپش گذاشت و به حرکت قهوه روی کاغذها خیره شد. لبانش را روی هم فشار داد و با صدای خسته‌ای، با خود زمزمه کرد:« لعنتی…این کار اصلا برای من ساخته نشده».

توصیف بخش مهمی از هر زبان را تشکیل می‌دهد و این توصیف، فقط شامل « انشای بهار» یا «he is fat» نمی‌شود! انسان‌ها طی زندگی روزمره، حتی اگر نخواهند یک داستان بنویسند، مجبور هستند که خود یا دیگری را در موقعیت‌های متفاوت توصیف کنند. یعنی چیزی که بیشتر از بقیه با آن ارتباط دارند‌ « سایر انسان‌ها»

در ادامه شما را با نحوه‌ی توصیف حرکات و افعال مربوط به توصیف یک انسان آشنا می‌سازیم.

He clapped his hands in time to the music.
Stop scratching that would. It’ll never heal!
Nod once for ‘yes’ and twice for ‘no’.
She whistled a tune as she walked down the street. 

انگلیسی‌ها چگونه حرکات یک انسان را توصیف می‌کنند؟

جدول زیر شامل هر فعلی می‌شود که یکی از حرکات بدن را توصیف می‌کند. همچنین معنی آن را با مثال نیز توضیح می‌دهد.

افعالی برای توصیف حرکات بدن

Verb

Body Part

Definition

Example 

blink eyes

پلک زدن

He blinked rapidly as he tried to see in the bright sun.

glance eyes

نگاهی کوتاه به چیزی یا شخصی انداختن

He glanced at the documents and gave his OK.

stare eyes

زل زدن

He stared at the painting on the wall for over ten minutes.

wink

eye

چشمک زدن

He gave me a wink to signal that he understood.
point finger

اشاره کردن به چیزی با انگشت اشاره

He pointed to his friend in the crowd.

scratch finger

چنگ زدن

If something itches then you probably need to scratch it.

kick foot

لگد زدن

He kicked the ball into the goal.

clap hands

کف زدن

The audience clapped enthusiastically at the end of the concert.

punch hands

مشت زدن

Boxers try to knock out their opponents by punching them in the face.

shake hands

دست تکان دادن، دست دادن

He shook the present to see if he could understand what was inside

slap hands

چک زدن

Don’t ever slap a child, no matter how angry you become.

smack hands

روی چیزی کوبیدن با کف دست

He smacked the table hard to emphasize the point he had just made.

nod head

سر تکان دادن به نشانه‌ی گوش دادن به چیزی

He nodded his approval of what the candidate was saying as he was listening.

shake head

سر تکان دادن به معنی موافقت با چیزی

He shook his head violently to show his disagreement with what she was saying.

kiss lips

بوسیدن

He sweetly kissed his wife as they toasted their fiftieth wedding anniversary.

whistle lips / mouth

سوت زدن

He whistled his favorite tune as he drove to work.

eat mouth

خوردن

He usually eats lunch at noon.

mutter mouth

غرولند کردن

He muttered something about how difficult his boss was and went back to work.

talk mouth

صحبت کردن

They spoke about old times and the fun they had had together as children.

taste mouth

چشیدن

He tasted the vintage wine with relish.

whisper mouth

زمزمه کردن

He whispered his secret into my ear.

breathe mouth

نفس کشیدن

Just breathe that wonderful morning air. Isn’t it fantastic!

smell nose

استشمام کردن

Roses smell wonderful.

sniff nose

فین فین کردن (وقتی کسی عطسه می‌کند)

He sniffed the various perfumes and decided on Joy No. 4.

shrug shoulder

شانه بالا انداختن

He shrugged when I asked him to explain why he had arrived late.

bite mouth

گاز زدن

He took a big bite out of the fresh apple

chew mouth

جویدن

You should always chew your food thoroughly before swallowing.

stub toe

پا کوبیدن

He stubbed his toe on the door.

lick tongue

لیس زدن

He licked his ice-cream cone contentedly.

swallow throat

متورم شدن، باد کردن

He swallowed his food even though he wasn’t hungry.

کوییز افعال حرکات بدن

با توجه به معنی جمله، در جای خالی فعل مناسب را قرار دهید.

Just relax, _______ through your mouth and think about happy times.

He just ________ his shoulders and walked away.

_____ your secret into my ear. I won’t tell anyone. I promise!

We ______ hands before we began the meeting yesterday.

Try to _____ the ball into the goal of the other team, not ours!

If you put so much food into your mouth you won’t be able to _____.

She _____ at her friend, letting her know that this was a joke.

Don’t chew on hard candy. _____ it and it will last longer.

She ______ the sauce and decided it needed some more salt.

I don’t like to ______ into other people’s eyes for too long. It makes me nervous.

پاسخ‌ها

breathe

shrugged

whisper

shook

kick

swallow

winked

lick

tasted (sniffed / smelled)

  • stare

بیشتر تمرین کنید. فقط به این مقاله و این کوییز‌ کوتاه بسنده نکنید و برای اینکه این افعال را هرگز فراموش نکنید، آن‌ها را در یک جمله حفظ کنید و سعی کنید در مکالمات، از آن‌ها زیاد استفاده کنید.

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
5 از 5 از 2 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید