قید های حالت در زبان انگلیسی

تاریخ انتشار :١٢ اسفند ١٤٠٠ نویسنده :سحر حیدری
امتیازدهی : از 1

کاربرد قیدهای حالت

از قیدهای حالت (adverbs of manner) بعد از فعل برای توصیف فعل استفاده می‌کنیم. همچنین از قید حالت استفاده می‌کنیم تا بگوییم چگونه چیزی اتفاق می‌افتد یا چگونه کاری را انجام می‌دهیم.

.It rained heavily

باران شدیدی بارید. (چگونگی بارندگی را توصیف می‌کنیم)

.He always replies quickly

او همیشه سریع پاسخ می‌دهد. (نحوه پاسخ او را توصیف می‌کنیم)

 

موقعیت قیدهای حالت

از قیدهای حالت بعد از فعل استفاده می‌شود، یا اگر مفعولی وجود دارد بعد از " فعل + مفعول" از قید حالت استفاده می‌کنیم.

 

.He drives carefully

او با دقت رانندگی می‌کند.

.She plays the guitar well

او به خوبی گیتار می‌نوازد.

 

very, really, quite

ما می‌توانیم از very (بسیار)، really (واقعا، به راستی)، quite (کاملاً) قبل از یک قید حالت استفاده کنیم.

 

.It rained quite heavily

باران کاملاً شدیدی بارید.

.He drives quite carefully

او کاملاً با دقت رانندگی می‌کند.

.She plays the guitar really well

او واقعاً خوب گیتار می‌نوازد.

 

صفت

ما از صفات قبل از اسم یا بعد از افعال to be استفاده می‌کنیم.

 

.This is an expensive guitar

این یک گیتار گران قیمت است.

.This guitar is expensive

این گیتار گران است.

 

قیدهای حالت و صفات

تفاوت

برای توصیف یک اسم از صفت‌ها استفاده می‌کنیم (قبل از اسم یا بعد از افعال be to) و از قید حالت برای توصیف یک فعل (بعد از فعل یا بعد از فعل + مفعول) استفاده می‌کنیم. مقایسه کنید:

.Robert plays the guitar well

رابرت به خوبی گیتار می‌نوازد . ( ما داریم فعل را توصیف می‌کند یعنی چگونه رابرت گیتار می‌نوازد)

.Robert is a good guitar player

رابرت یک نوازنده خوب گیتار است. ( ما اسم را توصیف می‌کنیم "رابرت")

.Sara eats slowly

.Sara is a slow eater

 

صفاتی که به –ly ختم می‌شوند

برخی از کلمات به –ly ختم می‌شوند آن‌ها صفت هستند نه قید. مانند: friendly، lovely، silly.

نکته: نمی‌توانیم این صفات را به قیدهای حالت تبدیل کنیم.

 سحر حیدری


اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره

مشاوره رایگان