IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
کاربرد حروف اضافه با اسامی
امتیاز کاربران: 4.3/5
نویسنده: ایرانمهر
13 بهمن 1398

کاربرد حروف اضافه با اسامی (nouns)

مطمئنا در زبان فارسی، با اصطلاح «متمم اسمی» آشنا هستید. اسمی که به همراه حرف اضافه‌ی مخصوص به خودش در جمله قرار می‌گیرد. در زبان انگلیسی هم چنین اجزاء کلامی وجود دارد و برخی حروف اضافه کنار اسامی قرار می‌گیرند تا معنا و مفهوم جمله را کامل سازند. در این ترکیب متممی، حرف اضافه همیشه بعد از اسم قرار می‌گیرد. در ادامه رایج‌ترین حروف اضافه که با اسامی ترکیب می‌شوند را مثال می‌زنیم:‌

to

for
of
in
on
at
from
with
about
between

 قوانین

هیچ میان‌بری برای ترکیب و استفاده از حروف اضافه در کنار اسامی وجود ندارد. ما در هر صورت باید الگوها و کلمات را با حروف اضافه‌ی مخصوص به خود یاد بگیریم و آن‌ها را حفظ کنیم. متاسفانه جز تقلب هیچ روش دیگری برای راحتی در یادگیری یا استفاده از این حروف اضافه وجود ندارد. تنها توصیه‌ای که می‌تواند به کارتان بیاید این است که اگر یک کلمه با حرف اضافه‌ی to‌ در جمله قرار می‌گیرد،‌ مترادف‌های آن کلمه هم با همین حرف اضافه در جمله قرار می‌گیرند.

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

اسامی مترادف (synonymous nouns)

همانطور که گفتیم، وقتی از یک اسم مترادف‌های مختلفی وجود دارد، همگی با یک حرف اضافه در جمله‌ها  ظاهر می‌شوند. احتمالا کسی که گرامر زبان انگلیسی را می‌نوشته (مربوط به چند هزارسال پیش)،‌ دلش به رحم آمده است و خواسته راهنمایی ویژه‌ای را در اختیارتان قرار دهد.

 

“I could never lose respect for you.” (original)

“I could never lose admiration for you.”
“I could never lose esteem for you.”

 

در مثال‌های بالا، حرف اضافه تغییری نکرده است و به مترادف‌های آن اسم احترام می‌گذارد. البته همیشه هم اینطور نیست و گویا آن کسی که گرامر می‌نوشته، ناگهان رحم  و مهربانی‌اش را از دست داده است. پس این را به فال نیک نگیرید و همیشه حواستان را در استفاده از حروف اضافه جمع کنید. در ادامه مثال‌هایی آورده‌ایم که در آن‌ها حروف اضافه در مترادف‌های یک کلمه تغییر می‌کند.

 

“My addiction to coffee is unhealthy.” (original)

“My obsession with coffee is unhealthy.”
“My dependence on coffee is unhealthy.”

 

افعال با حروف اضافه

با اینکه این مقاله راجع به اسامی با حروف اضافه است،‌ اما لازم به ذکر است که یک اسم را می‌توان به فعل تبدیل کرد. پس حرف اضافه‌ای که هنگام اسم در جمله استفاده می‌شود، در ساختار فعل هم به همان شکل است و تغییری نمی‌کند. مثال:‌

 

“He discussed his reaction to the results.” (noun)

“He discussed how he reacted to the results.” (verb)
“I have knowledge of that particular issue.” (noun)
“I know of that particular issue.” (verb)

 

البته به این الگو هم زیاد دل خوش نکنید چون باز هم سروکله‌ی استثناء‌ها پیدا می‌شود و گاهی حروف اضافه برای ساختار فعل، تغییر می‌کند. مثال:‌

 

“I have deep sympathy for him.”

“I deeply sympathize with him.”
“She has an obsession with that comic book.”
“She obsesses over that comic book.”

رویکردهای جذاب و موثر در یادگیری زبان

مثالی از ترکیب‌های رایج

اگرچه می‌توانیم از برخی حقه‌ها استفاده کنیم تا دیگر حروف اضافه را حفظ نکنیم، ولی شاید در مورد تعداد معدودی از کلمات به کارتان بیاید و در حقیقت، هیچ راه و روش خاصی برای یادگیری این حروف اضافه وجود ندارد (جز اینکه حفظشان کنیم). تنها راه یادگیری و حفظ آن‌ها هم تکرار و تمرین روزمره است.

در ادامه چند مثال از رایج‌ترین ترکیبات متممی می‌بینیم.

اسم + to  

یکی از رایج‌ترین ترکیبات متممی، ترکیب اسم با to‌ است. در ادامه جدولی وجود دارد که از این ترکیبات مثال‌های مختلفی می‌زند:‌

Noun + to

Example Sentence
access to “I couldn’t enter the building without access to the door’s password.”
addiction to “Alison has an addiction to football.”
answer to “Her answer to the teacher’s question was incorrect.”
approach to “Professor Smith’s approach to the experiment was incredibly innovative.”
damage to “The damage to the car is worse than I thought it’d be.”
dedication to “Ned has intense dedication to his schoolwork.”
devotion to “Everyone admired the doctor’s devotion to her patients.”
reaction to “The child had an adorable reaction to the kitten.”
response to “She gave no response to the question I’d asked her.”
solution to “No one could come up with a solution to the math problem.”
threat to “Climate change is a potential threat to certain species.”

اسم + for

ترکیب رایج دیگری که وجود دارد، ترکیب اسم با for است. مثال‌های آن در جدول زیر موجود است:

Noun + for

Example Sentence
admiration for “Penny has so much admiration for her mother.”
cure for “Health officials recently announced that a cure for the fatal disease had been found.”
desire for “My desire for success is more important than my desire for romance.”
hope for “Youths often have high hopes for humanity.”
need for “The need for social interaction is a basic human trait.”
passion for “Simply having a passion for writing doesn’t necessarily mean you will become a best-selling author.”
reason for “There is always a reason for change.”
respect for “Certain cultures promote respect for elders.”
room for “There’s room for one more person at this table.”
sympathy for “You should always have sympathy for strangers.”
talent for “Greg has a talent for stand-up comedy.”

 

دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی

دوره های آنلاین انگلیسی ایرانمهر
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای بزرگسالان

اسم + of

یکی دیگر از ترکیباتی که گاهی حفظ کردن آن‌ها مشکل است ولی کاربرد فراوانی دارد، ترکیب اسم با of است. در ادامه برخی از رایج‌ترین ترکیبات را خواهید دید:

Noun + of

Example Sentence
advantage of “Most people seem to underestimate the advantage of majoring in philosophy.”
disadvantage of “The disadvantage of becoming an entrepreneur is the amount of debt you can accumulate.”
fear of “My niece has a fear of the dark.”
habit of “I used to have a habit of biting my fingernails.”
intention of “Do you have any intention of going out today?”
knowledge of “Timothy’s knowledge of beekeeping is impressive.”
lack of “The police cannot arrest him due to a lack of evidence.”
memory of “I have no memory of my first year in school.”
process of “The process of elimination is a popular technique when taking multiple-choice tests.”
smell of “I love the smell of freshly baked cookies.”
sound of “Can you hear the sound of birds chirping?”
taste of “The taste of cooked octopus is an acquired one.”

 

اسم + in

برخی از اسامی با حرف اضافه‌ی in‌ در جمله ظاهر می‌شوند که نظیر آن‌ها را در جدول زیر خواهید دید:‌

Noun + in

Example Sentence
belief in “It is not uncommon to have a belief in a higher power.”
change in “Scientists detected little change in the atmosphere.”
decrease in “A decrease in taxes would dramatically affect the economy.”
delay in “There appears to have been a delay in processing your payment.”
experience in “She has little experience in backpacking.”
increase in “I’m hoping for an increase in environmentally friendly products.”
interest in “Even as a child, the girl had an interest in archaeology.”
pleasure in “He took pleasure in playing the piano.”
reduction in “Meredith was forced to take a reduction in her pay.”
rise in “After he won the jackpot, his hometown witnessed a sharp rise in sales of lottery tickets.”

اسم + on

نسبت به سایر ترکیب‌ها،‌ این ترکیب کمتر در زبان انگلیسی وجود دارد. اما در ادامه مثال‌های متداولی از آن را خواهید دید:

Noun + on

Example Sentence
advice on “I read magazines for advice on relationships.”
attack on “Some view the new law as an attack on our rights.”
ban on “The early 20th century saw a short-lived ban on alcohol.”
emphasis on “She is studying East Asian cultures with an emphasis on Japanese society.”
focus on “His focus on success has hindered his social life.”
report on “The report on fast food made people more aware of the number of calories they consume.”

 

اسم+at

حرف اضافه‌ی At فقط با چند اسم انگشت شمار ترکیب می‌شود. مثال:

 

“Though new to skiing, he made an attempt at the highest slope.”

“I have no chance at winning this game.”

 

ما اغلب از این حرف اضافه با which استفاده می‌کنیم:

 

“This is the age at which you are eligible for military service.”

“There’s always a point at which trying to reason with him becomes futile.”

کاربرد حروف اضافه با اسامی

اسم + from

این کلمه همیشه با اسامی ترکیب می‌شود حرف اضافه‌ای که بین دو اسم قرار می‌گیرد یا به ماهیت و ملیت شخصی اشاره دارد. مثال:‌

 

“The town sought protection from bandits.”

“His transition from pauper to prince was something out of a fairy tale.”

 

اسم+ With

معمولا اسامی که با حرف اضافه‌ی with‌ ترکیب می‌شوند به روابط و ارتباطات بین دو یا چند موضوع اشاره می‌کنند. مثال:‌

 

“What’s the matter with you?”

“I noticed a small problem with the story you submitted.”
“Her close relationship with her sister is enviable.”
“If you’re having trouble with the assignments, consult your teacher.”

 

اسم+ about

وقتی که حرف اضافه‌ی about‌ با یک اسم ترکیب شود، به معنای ارتباط با چیز دیگری خواهد بود. مثال:

 

“His anxiety about public speaking is so bad that he sweats when he’s onstage.”

“Do you have any information about the changes in the schedule?”
“She wants to hear the story about her favorite superhero again.”

 

اسم+ between

اگر یک اسم با حرف اضافه‌ی between ترکیب شود،‌ مقایسه‌ای بین دو شیء برقرار می‌کند. در ادامه چند مثال رایج از این ترکیبات خواهیم دید:

 

“For her thesis, Stacy submitted a comparison between classical music and contemporary rock.”

“The connection between good and evil is fascinating.”
“Is there a difference between green onions and scallions?”

 

اسامی که با چند حرف اضافه در جمله قرار می‌گیرند

برخی از اسامی می‌توانند با بیش از یک حرف اضافه در جملات مختلف ترکیب شوند. در این مورد، معنی تغییری نمی‌کند و ربطی هم به حرف اضافه‌ی انتخابی ندارد. البته امیدواریم سوتفاهم نشود. شما نمی‌توانید یک اسم را در یک جمله‌ی خاص با تمام حروف اضافه به کار ببرید و جمله‌ای نظیر my opinion of about it ‌ بسازید. صرفا در هر جمله، می‌توانید از هر  حرف اضافه که خواستید استفاده کنید. مثال:

 

“My opinion of her is the same as yours.”

“My opinion about her is the same as yours.”
“Abby is an expert in changing tires.”
“Abby is an expert at changing tires.”
“I appreciate his newfound love for animals.”
“I appreciate his newfound love of animals.”

 

در سایر موارد، وقتی حرف اضافه تغییر می‌کند، کل معنی هم تغییر می‌کند. امیدواریم زبان انگلیسی را به خاطر وجود این حجم از استثناء‌ها ببخشید و بیامرزید:

 

“No one can deny the positive impact of France.” (France has a positive influence.)

“No one can deny the positive impact on France.” (Something positively affects France.)
“Her transition from vegetarian to vegan wasn’t difficult.” (She started as a vegetarian and ended as a vegan.)
“Her transition to vegetarian from vegan wasn’t difficult.” (She started as a vegan and ended as a vegetarian.)

 سخن آخر

با توجه به حجم زیاد استثناء‌ها در ترکیب اسم با حروف اضافه در زبان انگلیسی، بهترین راه تمرین و تکرار مداوم و به خاطر سپردن آن‌هاست. شما باید تمام این کلمات را با حروف اضافه حفظ کنید و غر هم نزنید! زبان انگلیسی نسبت به زبان‌های رومی (مثل زبان فرانسه و اسپانیایی) خیلی آسان‌تر است! وگرنه مجبور می‌شدید علاوه بر حرف اضافه، کلمه را با حرف تعریف و جنسیت مخصوص به خودش یاد بگیرید که اوضاع وحشتناک‌تر می‌شد. پس توصیه‌ی من به شما، حفظ کردن این حروف اضافه از صمیم قلب است. به خاطر داشته باشید  که این حروف اضافه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند و اگر خدایی نکرده جایی از آن‌‌ها اشتباه استفاده کنید، سواد و اطلاعات شما زیرسوال می‌رود. پس خانه را از پای بس، خراب نچینید و هرچه سریع‌تر این ترکیبات را یاد بگیرید.

دوره های خصوصی آموزش زبان انگلیسی

دوره های خصوصی انگلیسی ایرانمهر
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای کودکان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای بزرگسالان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین انگلیسی برای بزرگسالان

بیشتر بخوانید :اسم (Noun) چیست؟

آزمون

Which of the following prepositions is most commonly paired with nouns?

Which of the following sentences contains a noun + preposition combination?

Which of the following sentences does not contain a preposition with a noun?

Which of the following sentences is incorrect?

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4.3 از 5 از 4 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

 1. نرگس
  4 اسفند 1401
  پاسخ دادن

  سلام استاد ممنون از توضیحات عالی و زحماتتون

  • ایرانمهر
   4 اسفند 1401
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر ممنونم از شما
   موفق باشین

 2. زندگی
  26 شهریور 1399
  پاسخ دادن

  سلام استاد ممنون از توضیحات عالی و زحماتتون معنی in the habit of و I have a habit و فرقشون چیه ممنونم

  • آموزشگاه ایرانمهر
   26 شهریور 1399
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید