IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
فعل های pharses
امتیاز کاربران: 4.3/5
نویسنده: محمد اشرفی
19 شهریور 1399

عبارات (Phrases) در دستور زبان انگلیسی

در دستور زبان، عبارات گروهی از دو یا چند کلمه اند که با هم و در یک مجموعه، نقش دستور زبانی خاصی ایفا می ­کنند. بر خلاف ساختار زبانی جمله وار (clause)، در یک عبارت هرگز هر دو گروه نهادی و گزاره کامل همزمان موجود نیستند (گرچه یک عبارت می تواند جایگزین هر کدام از گروه های مذکور باشد).

عبارات ساخته شده از نقش­های دستوری (Phrases from parts of speech)

اکثر نقش های دستوری با اضافه شدن کلماتی که اطلاعاتی در موردشان در اختیار قرار می ­دهد، می­ توانند به عبارات دستوری (grammatical phrases) تبدیل شوند.

در ادامه، هر نوع عبارت را با توجه به نقش دستوری­ ای که عبارت بر پایه­ه آن ساخته شده، مورد بررسی قرار می ­دهیم و با ذکر مثال، کارکرد آنها در جمله را نشان خواهیم داد.

عبارات (Phrases) در دستور زبان انگلیسی

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

عبارات اسمی (Noun phrases)

عبارات اسمی، از یک اسم و انواع تخصیص­ گرها و یا مادیفایرها (modifiers- صفات، قیدها و …) که به اسم مربوط می ­شوند، تشکیل می ­شود. عبارات اسمی تنها می ­توانند جایگزین یک نقش دستوری اسمی (نهاد، مفعول، متمم و …) باشند.

مثال در جمله

نمونه­ ی عبارت اسمی

“I found a book I’d like to read.” a book → a (تخصیص ­گر) + book (اسم)
“She gazed lovingly at her sweetly smiling child.” her sweetly smiling child  her (تخصیص ­گر) + sweetly (قید) + smiling (صفت) child (اسم)
The red car belongs to me.” the red car   the (تخصیص­ گر) + red (صفت) + car (اسم)

 عبارات فعلی (Verb phrases)

عبارات فعلی یا از یک فعل اصلی (فعل معنی ­دار) و ملحقات آن (قید، مفعول و یا متمم) تشکیل می­ شوند و یا مجموعه­ ای از یک فعل کمکی یا مودال و صورت مناسب فعل اصلی همراه آن هستند. از عبارات فعلی برای تکمیل گزاره­ جمله و یا به طور خاص­ تر برای ایجاد زمان­ های استمراری و یا کامل (continuous or perfect tenses) یا ابراز حالت خاصی از فعل (در هنگام استفاده از افعال کمکی مودال- can, should, must ,etc.) استفاده می ­شود.

مثال در جمله

نمونه­ ی عبارت فعلی

“I am running late.” (ایجاد زمان حال استمراری) am running  am (فعل کمکی) + running (صورت استمراری فعل اصلی)
“They have completed work on the building.”
(ایجاد زمان حال کامل)
have completed  have (فعل کمکی) + completed (صورت گذشته­ ی کامل فعل اصلی)
“She quickly ran to the bus.” (تکمیل گزاره­ جمله) quickly ran to the bus  quickly (قید) + ran (فعل اصلی) + to the bus (متمم مکان)
“My brother plays the trombone.”
(تکمیل گزاره ­جمله)
plays the trombone  plays (فعل اصلی) + the trombone (مفعول)

 نکته ­ای در مورد عبارات فعلی

در منابع دستورزبان، دو تعریف از عبارات فعلی یافت می ­شود. در منابع قدیمی­ تر، عبارت فعلی تنها به گروه شامل فعل اصلی و افعال کمکی اطلاق می­ شود؛ مانند “have been learning” در جمله­­ “I have been learning Arabic.”. این در حالیست که در منابع جدیدتر، به هر نوع عبارت شامل فعل که بخش گزاره را برای جمله تکمیل کند (شامل فعل، فعل کمکی، مفعول، متمم و قیدها)، عبارت فعلی گفته می ­شود؛ مثل عبارت “must have been up late last night” در جمله­ “She must have been up late last night.”.

در این مقاله، حد میانی دو تعریف بالا در نظر گرفته شده، یعنی گرچه کل عبارت “must have been up late last night” یک عبارت فعلیست، اما کلمات “must have been” خود عضوی از یک عبارت فعلی جداگانه نیز هستند.

عبارات  توصیفی (Adjective phrases)

عبارت توصیفی از یک صفت به عنوان هسته به همراه تخصیص ­گرها، قیدها و یا متمم­هایی برای تکمیل معنای صفت ساخته می­شود. این دسته از عبارات به عنوان صفت در جمله برای توصیف اسامی بکار می­ روند.

مثال در جمله

نمونه­ی عبارت توصیفی

“I brought my favorite jacket to school.” my favorite  my (تخصیص ­گر) + favorite (صفت)
“The singer was wonderfully talented.” wonderfully talented  wonderfully (قید) + talented (صفت)
“She felt alone in the world.” alone in the world  alone (صفت) + in the world (متمم)

 عبارات قیدی (Adverbial phrases)

عبارات قیدی شامل یک قید و هر گونه کلمات همراه آن به منظور توضیح بیشتر آن قید هستند. این کلمات همراه می­توانند انواع تخصیص­ گرها، قیدهای شدت و یا عبارات متممی قیدی باشند. (عبارات متممی بسیاری از اوقات کارکرد قیدی دارند و ذکر آنها در بخش مربوط به عبارات قیدی به همین علت است.)

مثال در جمله نمونه­ ی عبارت قیدی
“My dad swims once a week.”

once a week   once (قید) + a week (عبارت اسمی)

“Don’t run too quickly!” too quickly   too (قید شدت) + quickly (قید)
“We walked down the street.” down the street  عبارت متممی قیدی

یادگیری کلمات و واژگان انگلیسی

عبارات متممی (Prepositional phrases)

عبارات متممی شامل یک حرف اضافه و اسم مربوط به آن می ­باشند و همانطور که گفته شد اکثرا کاربرد قیدی دارند. البته گاهی می­ توانند در توصیف اسامی به کار روند.

مثال در جمله

نمونه ­ی عبارت متممی

“We hung the painting on the wall.”
(عبارت متممی قیدی)
on the wall  on (حرف اضافه) + the wall (عبارت اسمی)
“The car in the driveway is my dad’s.”
(عبارت متممی توصیفی)
in the driveway  in (حرف اضافه) + the driveway (عبارت اسمی)

 عبارات مصدری با (Gerund phrases) ing

از عبارات مصدری برای قرار دادن فعل در جایگاه­های اسمی، مانند نهاد یا مفعول، استفاده می­شود. بسته به نوع استفاده از فعل، عبارات مصدری را می ­توان بر مبنای مصدر با (gerund) ing یا مصدر با to (infinitive)، به همراه ملحقاتی چون قیدها و مفعول­ها و متمم ها سااخت. عبارات مصدری با ing فقط برای استفاده در جایگاه اسمی بکار می­روند.

مثال در جمله

نمونه­ ی عبارت مصدری

Swimming every day is good for your health.” swimming every day  swimming (ing مصدر با) + every day (عبارت قیدی)
“I wouldn’t recommend reading books in the dark.” reading books in the dark  reading (ing مصدر با) + books (مفعول) + in the dark (عبارت متممی قیدی)

 عبارات مصدری با to (Infinitive phrases)

این نوع عبارات مصدری از حرف اضافه­­ ی to و در ادامه حالت ساده­ ی فعل به همراه مفعول­ ها، قیدها یا متمم­ هایی که معنای عبارت را کامل­ تر می کنند ساخته می ­شوند. عبارات مصدری با to را می­ توان در جایگاه اسمی به کار برد یا برای توصیف یک اسم و یا به عنوان قید برای فعل مورد استفاده قرار داد.

مثال در جمله نمونه ­ی عبارت مصدری

“We must all try to help one another.”

(try عبارت مصدری به عنوان اسم و مفعول مستقیم)

to help one another  to help (to مصدر با) + one another
“This is a good place to stop for today.”

(place عبارت مصدری به عنوان صفت و برای توصیف اسم)

to stop for today  to stop (to مصدر با) + adverbial for today
“I’m going to the post office to send my brother a letter.”

(going عبارت مصدری به عنوان قید برای توضیح فعل)

to send my brother a letter  to send (to مصدر با) + my brother (مفعول غیر­مستقیم) + a letter (مفعول مستقیم)

فعل های phrases عبارات توصیفی وجهی (Participle phrases)

در این دسته عبارات، همچون عبارات مصدری، صورت­ ها یا وجوهی از افعال بکار می­ روند. وجه استمراری و یا گذشته­ ی افعال به همراه قید، مفعول و یا متمم، عبارات توصیفی وجهی را می­ سازند. هسته­ این ساختار (ابدون مفعول یا قید و متمم) با عبارات فعلی که برای ایجاد زمان­ های کامل یا استمراری ساخته می­ شوند، یکسان است اما باید توجه داشت که عبارات توصیفی وجهی، تنها برای توصیف و در جایگاه صفت قرار می ­گیرند.

مثال در جمله

نمونه ­ی عبارت توصیفی وجهی

“My car, destroyed in the accident, was taken away by the tow truck.” destroyed in the accident  destroyed (وجه گذشته فعل) + in the accident (عبارت متممی)
“Participants breaking the rules will be removed from the competition.” breaking the rules  breaking (وجه استمراری فعل) + the rules (مفعول)

استفاده از عبارات در یک عبارت (Phrases within phrases)

همانطور که شاید در مثال­ های بالا مشاهده کرده باشید، در بسیاری موارد، یکی یا بیشتر از انواع عبارات ممکن است در ساختار یک عبارت دیگر بکار روند. جمله­ زیر را در نظر بگیرید:

  • “The bright orange cat lives in the shed in the garden.”

هفت عبارت در این جمله وجود دارد. عبارات اصلی “the bright orange cat” به عنوان گروه نهادی و “lives in the shed in the garden” به عنوان گزاره هستند که جمله را تکمیل می­ کنند؛ اما هرکدام از عبارات اسمی، وصفی، فعلی و … کوچکتر تشکیل شده­ اند. در جدول زیر به تجزیه­ این جمله توجه کنید:

بخش­های گزاره

بخش­های گروه نهادی­

عبارت فعلی

lives in the shed in the garden

عبارت اسمی

The bright orange cat

عبارت متممی قیدی

in the shed in the garden
(lives قید برای فعل)

عبارت توصیفی

The bright orange
(cat توصیف اسم)
 عبارت اسمی  the shed in the garden
(in گروه اسمی برای حرف اضافه­)
   
 عبارت متممی توصیفی  in the garden
(shed توصیف اسم)
 

 عبارت اسمی

 the garden
(in گروه اسمی برای حرف اضافه)

عبارات مطلق و عبارات بدل (Absolute phrases and Appositive phrases)

در کنار عبارات ساخته شده از نقش­ های دستوری، عبارات مطلق و عبارات بدل نیز هستند که نقش­ های ویژه­ ای در جملات ایفا می­کنند. در ادامه نگاهی کوتاه به ساختار و کارکرد هرکدام خواهیم داشت.

عبارات مطلق (Absolute phrases)

عبارت مطلق یا ساختار مطلق، گروهی مستقل از کلمات در جمله است که توضیحی در مورد کل جمله ارائه می ­دهد. این عبارت معمولا از یک اسم (یا عبارت اسمی) یا ضمیر به همراه یک وجه فعل (استمراری یا گذشته) و ملحقات آن تشکیل می­ شوند. عبارات مطلق اکثرا در ابتدا و یا انتهای جمله قرار گرفته و اطلاعات یا توضیحی را از کل جمله در اختیار مخاطب قرار می ­دهند. گاهی نیز برای تاکید بیشتر بر معنای عبارت، در میان جمله ذکر می­ شوند اما همیشه، عبارات مطلق در میان علائم دستوری جداکننده مانند کاما یا خط ­تیره ( , or – ) هستند. به چند مثال زیر توجه کنید:

  • The students having left early, I decided to catch up on some grading.”

عبارت مطلق “,The students having left early” در آغاز، علت و شرایط صحت جمله­ “.I decided to catch up on some grading” را بیان کرده و به وسیله ی کاما از آن جدا شده است.

  • “I hope to get into Harvard next year—God willing.”

در این جمله عبارت “.God willing” در پایان، حالت دعایی و ابراز آرزومندی را بیان می ­کند و بعد از خط ­تیره قرار گرفته است.

  • “The teacher, her students having left early, decided to catch up on some grading.”

عبارت مطلق “her students having left early”، در میان جمله، (بخاطر تاکید) دلیل و شرایط جمله را بیان می­ کند و در میان دو کاما قرار دارد.

عبارات بدلی (Appositive phrases)

عبارت بدلی، نوعی عبارت اسمی است که برای توضیح بیشتر یا توصیف اسم یا عبارت اسمی، بلافاصله بعد از آن با استفاده از یک یا دو کاما ذکر می ­شود. این عبارات معمولا قابل حذف هستند و برای کامل بودن جمله نقش اصلی ­ای ایفا نمی­ کنند. به مثال ­های زیر توجه کنید:

  • “The office, an old Georgian building, badly needed repairs.”
  • “Janet Smith, a former student of mine, is joining the faculty next spring.”
  • “Just meet me at my car, the old station wagon parked across the street.”

عبارات مشخص شده در بالا، عبارات بدل هستند. همانطور که مشاهده می­ شود، این عبارات اسمی در مورد عبارت اسمی قبلشان، توضیحی ارائه می ­کنند و در واقع بدل از آن هستند (به طوری که حتی معمولا می ­توان جای عبارت اسمی و عبارت بدل آن را عوض کرد).

سایر بدل ­ها

باید دقت داشت که گاهی، یک اسم خاص (proper noun) به عنوان بدل، بعد از یک عبارت اسمی، ذکر می ­شود. گرچه این اسامی دقیقا نقش بدلی دارند اما عبارت بدلی محسوب نمی ­شوند. در دو جمله­ زیر این دسته بدل­ ها قابل مشاهده­ اند.

  • “My brother Michael, lives in New York.”
  • “America’s first president, George Washington, was born in the colony of Virginia.”

جمع بندی

برای کسانی که به دنبال کردن زبان انگلیسی به صورت تخصصی علاقه دارند، شناخت عبارات زبانی کلید آشنایی با ساختارهای جملات در متون مختلف است. حتی اگر آموزش زبان انگلیسی را صرفا برای کسب مهارت های زبانی دنبال می کنید، دانستن ساختار و کاربرد عبارات، درک شما را از گرامر انگلیسی تقویت می کند. همین الآن شروع کنید و تلاش کنید در متن های انگلیسی عبارات و نقش آنها را پیدا کنید. همچنین می توانید دانش زبانی خود را در زمینه ی عبارات دستور زبانی با کوییز کوتاهی که در ادامه قرار دادیم محک بزنید.

آزمون

سیبلسلا

کدام یک از عبارات زیر می توانند در جمله به عنوان گروه اسمی به کار روند؟

کدام یک از انواع عبارات زیر را می توان در جایگاه گروه اسمی (نهاد، مفعول، اسم متمم) در جمله به کار برد؟

کدام یک از کلمات زیر را می توان همراه یک صفت، برای ایجاد عبارت توصیفی بکار برد؟

نوع عبارت مشخص شده در جمله ی زیر چیست؟n.The bird 'flying above us' landed on the tree

عبارات مطلق برای توضیح چه واحد زبانی ای بکار می روند؟

عبارات بدل برای توضیح چه واحد زبانی ای بکار می روند؟

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4.3 از 5 از 15 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید