IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
استفاده از Gerund به عنوان مفعول
امتیاز کاربران: 3.6/5
نویسنده: ایرانمهر
29 تیر 1399

استفاده از Gerund به عنوان مفعول

Gerund معمولا به عنوان مفعول جمله مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما در برخی افعال، ترجیحا اگر از مفعول gerund استفاده شود، جمله صحیح‌تر خواهد بود.

در این بخش، ما با افعالی آشنا می‌شویم که   مفعول آن‌ها، معمولا به شکل gerund در جمله ظاهر می‌شود. به این ترتیب می‌توانیم با نحوه ی استفاده از آن‌ها نیز کمی آشنا شویم.

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

افعال کنشی و حالتی

افعال حالتی (stative verbs) که معمولا با gerund در جمله ظاهر می‌شوند.

افعال حالتی که به افعال حسی (verbs of feeling) نیز مشهور هستند، نسبت به سایر فعل‌ها بیشتر با افعال gerund جفت می‌شوند.

در ادامه چند نمونه از رایج‌ترین افعال حالتی را مشاهده می‌کنید که با gerund در جمله ظاهر می‌شوند.

Stative verb Example with a gerund as an object
love “I love going to the movies.”
like “I like living by the ocean.”
enjoy “Do you enjoy working in retail?”
mind “Would you mind watching my seat for me while I go to the bathroom?”
feel like “I feel like staying home tonight.”
stand “She can’t stand being around him.”
imagine Imagine winning the lottery. It would be great!”

افعال کنشی که با gerund در جمله ظاهر می‌شوند

افعال کنشی که به افعال پویا (dynamic verbs) نیز مشهور هستند، گاهی با Gerund‌ در جمله ظاهر می‌شوند. مثال:

Action verb Example with a gerund as an object
admit (to) “He admitted (to) cheating on the exam.”
avoid “He always tries to avoid doing his homework.”
consider “He is considering moving to London.”
delay “He delayed paying his phone bill.”
deny “He denied stealing the money.”
insist on “He insisted on giving me a ride to the train station.”
keep/continue “Please, keep/continue telling me your story.”
mention “She mentioned meeting him for a coffee earlier.”
practice “She practices speaking English whenever she gets the chance.”
recommend “I recommend going to the mountains in the summer.”
resist “She resisted sneaking out to the party down the road.”
suggest “They suggested staying at a five-star hotel.”

الگوهای فعلی infinitives و gerunds

Gerund

ما از grund با ing در موارد زیر استفاده می‌کنیم:

1. وقتی فعل فاعل جمله باشد

.Reading on tablets and phones isn’t very good for your eyes

 خواندن با تبلت و موبایل برای چشمان شما خیلی خوب نیست.

2. بعد از حرف اضافه

.I’m tired of waiting. Let’s go home

من از صبر کردن خسته شدم. بریم خونه.

3. بعد از برخی فعل

.I don’t mind waiting

.She recommended visiting this museum

بدم نمی‌آید منتظر بمانم.

او بازدید از این موزه را توصیه کرد.

Negative gerund

شکل منفی gerund به حالت not + -ing است.

.He enjoys not having to wake up early at weekends

 او از اینکه آخر هفته‌ها زود از خواب بیدار نمی‌شود، لذت می‌برد.

 

Infinitive without to

ما از infinitive بدون to در موارد زیر استفاده می‌کنیم:

1. بعد از فعل کمکی do, does, did در جملات منفی و جملات سوالی

.He didn’t say anything

?Does Tim work with you

.I don’t believe you

او چیزی نگفت.

آیا تیم با شما کار می‌کند؟

من شما را باور نمی‌کنم.

2. بعد از افعال معین (will, can, must, should, may, may و …)

.You should come with us

.I can’t play the guitar

شما باید با ما بیایید.

من نمی‌توانم گیتار بزنم.

دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی

دوره های آنلاین انگلیسی ایرانمهر
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای بزرگسالان

to + infinitive

ما از infinitive  با to در موارد زیر استفاده می‌کنیم: 

1. بعد از صفت

.It’s important to arrive early at the station

مهم است که زود به ایستگاه برسید.

2. برای بیان دلیل یا هدف (why)

.I went to Madrid to visit some family

.I need time to study for the exam

برای دیدار با خانواده‌ای به مادرید رفتم.

برای درس خواندن برای امتحان به زمان نیاز دارم.

3. بعد از کلمات سوالی

.I don’t know what to eat

.I want to learn how to play the guitar

نمی‌دانم چه بخورم.

می‌خواهم نواختن گیتار را یاد بگیرم.

4. بعد از برخی افعال

.Don’t forget to call me

.She seems to be distracted

فراموش نکنید که با من تماس بگیرید.

به نظر می‌رسد حواس او پرت شده است.

افعال رایجی که با to + infinitive همراه می‌شوند

برخی افعال با to infinitive همراه می‌شوند، مانند: decide, forget, help, hope, learn, need, offer, plan, promise, remember, seem, try, want, would like, would love, would hate, would prefer و … .

حالت منفی to + infinitive

.She decided not to enter the competition

تفاوت gerund و infinitive

Gerund و infinitive هر دو افعالی هستند که می‌توانند به عنوان اسم در جمله به کار بروند. پس به همین ترتیب، می‌توانند مفعول جمله باشند. در بسیاری از موارد، از هردوی آن‌ها می‌توان به عنوان اسامی استاندارد استفاده کرد. هرچند برخی از افعال، فقط با infinitive در جمله جفت می‌شوند. در مثال زیر افعالی که با gerund در جمله ظاهر نمی‌شوند را ذکر کرده‌ایم.

 Infinitive (Correct)  Gerund (Incorrect)
“They promised to be quiet in the car.” “They promised being quiet in the car.”
“I agreed to leave him alone.” “I agreed leaving him alone.”
“She asked to see the landlord about the faulty stove.” “She asked seeing the landlord about the faulty stove.”

 به همین ترتیب، برخی از افعال به هیچ وجه با infinitive در جمله ظاهر نمی‌شوند. در بیشتر مواقع، این افعال، افعال کنشی هستند. مثال:

 Gerund (Correct)  Infinitive (Incorrect)
“I recall seeing an advertisement for that somewhere.” “I recall to see an advertisement for that somewhere.”
“I recommend reading Moby Dick at some point in your life.” “I recommend to read Moby Dick at some point in your life.”
“He’ll consider hearing your side of the story later, if he has time.” “He’ll consider to hear your side of the story later, if he has time.”

متاسفانه، هیچ قانون مشخصی در به کار بردن این افعال وجود ندارد و باید همه را حفظ کنید.

افعالی که با Gerund و infinitive در جمله ظاهر می‌شوند

برخی از افعال، با هر دو اسم، یعنی هم infinitive و هم gerund می‌توانند در جمله ظاهر شوند. بیشتر اوقات، در معنی جمله هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌شود. اما این اوضاع معمولا با افعال حالتی امکان پذیر است. برای مثال، معنی در مثال‌های زیر تغییری نکرده است.

Gerund Infinitive
“I like hiking.” “I like to hike.”
“I love swimming.” “I love to swim.”
“I prefer going out on the weekend.” “I prefer to go out on the weekend.”

در برخی افعال، با اینکه می‌توانیم از هر دو اسم، یعنی Gerund‌و infinitive‌ استفاده کنیم، ولی ممکن است که معنی جمله تغییر کند. پس معنی آن را باید با توجه به مفهوم متن حدس بزنیم و تشخیص دهیم. مثال:

Infinitive Gerund
“I remembered to close the window.” (I didn’t forget to do this) “No, I didn’t leave the window open. I remember closing it.” (I recall doing this)
“I forgot to read this book for school.” (I didn’t remember to do this, so it didn’t happen) “I forget reading this book for school.” (I don’t recall this fact)
“I’ve been trying to call you all day, but the line has been busy.” (Attempt to do something) Try calling my cell phone next time.” (This is a possible solution to the problem)
“I stopped to drink at the well.” (I interrupted what I was doing to drink from the well) “I stopped drinking sugary drinks because of my health.” (I don’t drink sugary drinks anymore)

دوره های خصوصی آموزش زبان انگلیسی

دوره های خصوصی انگلیسی ایرانمهر
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای کودکان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای بزرگسالان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین انگلیسی برای بزرگسالان

آزمون

Which of the following verbs will not take a gerund as its object?

Which kind of verb is more likely to take a gerund as its object?

Identify the gerund in the following sentence.n“I am waiting to see if the doctor recommends getting a transplant.”

True or false: All gerunds can be replaced by infinitives when they function as the objects of verbs

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
3.6 از 5 از 11 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید