IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
افعال عبارتی رایج در زبان انگلیسی
امتیاز کاربران: 5/5
نویسنده: محمد اشرفی
9 تیر 1399

افعال عبارتی رایج در زبان انگلیسی

خوشبختانه ما آنقدر در مقالات مختلف راجع به ساختار و کاربرد افعال عبارتی (Phrasal verb) توضیح داده‌ایم که با آن‌ها به خوبی آشنا شده باشید. البته اگر مدت زیادی نیست که ایرانمهر را همراهی می‌کنید، پس با چند جستجوی ساده می‌توانید مقالات مرتبط را پیدا کنید. برای مثال، می‌توانید مقاله‌ی «شش راه برای یادگیری افعال عبارتی» را مطالعه کنید. اما ما فرض را روی این می‌گذاریم که شما در حال حاضر، می‌دانید که افعال عبارتی مفاهیمی اصطلاحی دارند. معنی این دسته از افعال را نمی‌توان بر اساس معنی فعل مستقل حدس زد.

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

متاسفانه، تنها راه یادگیری افعال عبارتی، تمرین در مکالمه و نوشتن است. هیچ قانون و الگوی خاصی برای استفاده از این افعال وجود ندارد. پس برای یادگیری آن‌ها که تعداد زیادی هم دارند، باید از حافظه‌ی خود استفاده کنید.  برای حفظ این افعال، آنقدر تمرین کنید تا با ترکیبات کاملا آشنا شوید و بدون کمک دیکشنری و اینترنت، از آن‌ها استفاده کنید.

در ادامه، ما لیستی از پرکاربردترین افعال عبارتی را برای شما تهیه کرده‌ایم. لیستی که علاوه بر فعل، مثال آن در جمله را نیز مشخص می‌کند. اما به خاطر داشته  باشید، برخی از افعال عبارتی چند معنی مختلف دارند که هیچ کدام هم ربطی بهم ندارند. بهترین راه برای بررسی معنی، رجوع به دیکشنری و بررسی مثال‌های مختلف است. ما در این مورد دیکشنری تک زبانه‌ی لانگ من و آکسفورد را معرفی می‌کنیم.

برای اینکه این افعال را به خوبی یاد بگیرید، توصیه می‌کنیم که علاوه بر معنی، حتما مثال‌ها را چک کنید و سعی کنید  افعال را داخل مثال یاد بگیرید. به این ترتیب، هیچ‌گاه از ذهنتان فرار نمی‌کنند و بعدا می‌توانید در موقعیت‌های مختلف از آن‌ها استفاده کنید.

افعال عبارتی رایج در زبان انگلیسی

افعال عبارتی با be

Phrasal Verb

Definition

Example sentence
be about to

قصد انجام یک کار در آینده‌ای نزدیک

“Hi Johnny, I was about to call you.”
be after (someone)

منتظر ماندن، شکار ، تعقیب کردن کسی

“The police are after a man who robbed a bank yesterday.”
be after (something)

چیزی را از کسی خواستن

“He’s being so nice to me these days. He is after something, for sure.”
be down to

نتیجه یا علت چیزی

“A large number of diseases are down to genetic traits.”
be down with

رنج بردن از یک بیماری

“I can’t go to work today because I am down with the flu.”
be in

در مکان مشخص شده حاضر شدن

“I’m afraid Molly is not in at the moment.”

“I will let you know as soon as the doctor is in.”

be into

تا حد زیادی چیزی را دوست داشتن، مشتاق بودن

“I’m really into this band right now.”
be over

تمام شدن

“The worst is over. He should start to recover in a few days.”

“It’s over between us; we can’t see each other anymore.”

be out of

در دسترس نداشتن چیزی

“Sorry, but we are out of coffee at the moment.”
be up

افزایش یافتن

“The price of gas is up again.”
be up

خبری در راه بودن، اتفاق در حال وقوع

“Something is up; the staff are all acting strange.”
be up

بیدار شدن

“John’s not up yet. He’s still sleeping.”
be up against

درگیر شدن

“I’m up against a lot of competition these days.”
be up to

دلبخواهی بودن،‌ اختیاری بودن

“For now, the planning stage is up to you.”
be up to

از نقشه و برنامه‌ی کسی باخبر شدن

“I am going to see what the children are up to.”
be up to

توانایی انجام کاری

“We’ll have to fire him. He isn’t up to the job.”

افعال عبارتی با فعل come

Phrasal Verb

Definition Example sentence
come across

تعجب کردن

“I came across that old watch of mine when I was cleaning out the drawers.”
come across

به نظر آمدن

“She comes across as a really confident person.”
come into

به دست آوردن (بخصوص اگر چیزی از طریق ارثیه یا شانس به دست بیاید)

“John has been buying some flashy cars lately. He must have come into a bit of money.”
come up with

اختراع کردن،‌ توسعه دادن، فکر کردن

“I’m finding it difficult to come up with new ideas.”
come up against

با مشکلات مختلفی مواجه شدن

“We’ve come up against several political and legal problems.”
come down with

تسلیم بیماری یا ویروس شدن

“I don’t feel very well today. I think I’ve come down with the flu.”
come (a)round

کنار آمدن ، تغییر عقیده دادن

“Your father doesn’t want you to have a dog, but give him a day or two and I’m sure he’ll come (a)round.”
come back to

به خاطر آوردن

“I couldn’t remember her name, but after a few minutes it came back to me.”

افعال عبارتی با فعل Get

Phrasal Verb

Definition Example sentence
get over

بهتر شدن، کنار آمدن

“I can’t seem to get over the death of my cat. I feel sadder as the days go by.”
get over

باور داشتن، درک کردن

“I can’t get over the way she spoke to me. She has no manners whatsoever.”
get on

با کسی به خوبی کنار آمدن

“My husband and I get on so well together.”
get away

فرار کردن، دور شدن

“The police tried to catch the bank robbers but they managed to get away.”
get away with

قسر در رفتن،‌ سرزنش نشدن

“The criminal got away with the crime. There wasn’t enough evidence to convict him.”
get out of

خلاص شدن

“How can I get out of this mess I’m in.”
get (a)round to

مهلت یا فرصت پیدا کردن

“I still haven’t gotten (a)round to fixing the broken shutter.”
get back

برگشتن (معمولا به خانه برگشتن)

“What time did you get back last night?”
get rid of

خلاص شدن از شر چیزی

“I want to get rid of that old mattress.”
Get through to

با کسی ارتباط (تلفنی) داشتن

“I can’t get through to Sally. Her phone has been busy all morning.”
get through to

به کسی چیزی را فهماندن

“It is difficult to get through to him—he never listens to a word you say.”
get through to

به مرحله‌ی بهتری دست پیدا کردن، ارتقاء به مرحله‌ای بالاتر در مسابقه

“We won in overtime and managed to get through to the finals.”

مراحل یادگیری زبان

افعال عبارتی با فعل give

Phrasal Verb

Definition Example sentence
give away

بخشیدن

“He’s a generous man. He gives away half of his salary to charity each month.”
give away

تحویل عروس به داماد توسط پدر  در کلیسا

“In some countries, it is the custom for the father of the bride to give his daughter away at the wedding.”
give back

چیزی را به کسی پس دادن

“Can you give back that book I lent you?”
give in (to something)

تسلیم شدن

“No matter how much they try to get you to accept a lower offer, don’t give in.”

“If you are on a diet, it’s hard not to give in to temptation.”

give in

فرو ریختن

“The floor gave in after the flood.”
give out

پخش کردن

“Can you give out these books to the rest of the class please?”
give up

واگذار کردن موقعیت و پوزیشن یک شخص به شخصی دیگر

“When I am on the bus, I rarely see anyone give up their seat to the elderly.”
give up

تسلیم شدن

“The doctor has told me to give up smoking.”
give up

رها کردن

“After searching for hours on end, the mountain rescue team finally gave up all hope of finding the missing hikers.

افعال عبارتی  با فعل look

Phrasal Verb

Definition Example sentence
look into

تحقیق کردن

“The police are looking into reports of a robbery last night.”
look up

دنبال اطلاعات خاصی گشتن (از روی لیست یا مرجع مشخص)

“Can you look up John’s phone number for me please?”
look forward to

اشتیاق داشتن

“I am looking forward to seeing my family again after six months of living abroad.”
look out

احتیاط کردن

Look out, there’s a car coming!”
look after

مراقبت کردن

“Can you look after my cat while I’m away?”
look down on

با دیده‌ی تحقیر به کسی نگاه کردن

“My neighbors look down on us because we have less money.”
look on

تماشا کردن

“The crowd looked on as the firemen tried to put out the fire.”
look over

ملاحظه کردن

“He carefully looked over the contract before signing it.”
look up to

تحسین کردن، احترام گذاشتن

“She really looks up to her boss. He has taught her many things.”

فعل عبارتی با break

Phrasal Verb

Definition Example sentence
break down

خراب شدن

“My car broke down on the highway today.”
break down

از نظر احساسی شکسته شدن

“She broke down when she was told her cat had died.”
break up

کات کردن، اتمام یک رابطه‌ی رمانتیک

“Have you heard the news? Sally and John broke up.”
break into

به زور وارد شدن

“Burglars broke into my house last night.”
break away from

آزاد کردن

“The police caught one of the burglars, but he managed to break away from them.”
break out

فرار کردن

“The other burglar was put in prison, but he managed to break out.”
break out

به سرعت پخش شدن

“An epidemic of flu has broken out.”
break even

برابر شدن سود و ضرر یک تجارت

“The company broke even this year.”

افعال عبارتی با فعل pick

Phrasal Verb

Definition Example sentence
pick up

آوردن کسی از جایی

“Can you pick up the children after school?”
pick up

دریافت سیگنال یا پیام

“My cell phone never picks up a signal when I’m in the house.”
pick on

اذیت کردن کسی، سر به سر گذاشتن کسی

“You’re always picking on me, and I wish you would stop.”
pick on

انتخاب کردن،‌ترجیح دادن

“The teacher always picks on Jane. She never gives the other students a chance to answer.”

افعال عبارتی با فعل put

Phrasal Verb

Definition Example sentence
put out

خاموش کردن

“We have to put out the fire before it spreads to the rest of the house.”
put out

بیرون کردن

“Would you put the cat out for a while?”
put (someone/oneself) out

به زحمت انداختن

“It would be great if you could do this for me, but don’t put yourself out.”
put (someone) up

میزبانی کردن

“I can put you up for the weekend, but no longer than that.”
put up with

تحمل  کردن

“He couldn’t put up with her any longer.”
put up with

چیزی را برای فروش گذاشتن

“They’ve put up their house for sale.”
put in

وقت گذاشتن

“He puts in 12 hours at work every day.”
put off

تاخیر داشتن

“See if you can put the meeting off for an hour. We still need more time.”
put (someone) off

بی میل شدن

“The sight of the octopus really put me off my food.”
put aside/away

پس انداز کردن، کنار گذاشتن

“I’ve put away/aside enough money to retire early.”
put aside for

نگه داشتن

“Could you put this blouse aside for me.”
put through to

کسی را به شخصی دیگر وصل کردن

“Could you put me through to the manager please?”
put through

اذیت کردن ، آزار دادن

“This job has put me through so much already.”
put away

جمع کردن و مرتب کردن

“Can you please put away all those books lying around?”
put down

کسی را مسخره کردن یا تحقیر کردن

“She’s always putting her boyfriend down.”
put down

اتیان سازی کردن

“Our poor cat is so old that we have to have him put down.”
put on

افزایش یافتن

“I’ve put on a lot of weight recently.”
put on

وانمود کردن

“He seems angry, but I know he’s just putting it on.”
put (someone) on

فریب دادن یا اذیت کردن

“I really thought I had won the prize. I can’t believe he was putting me on the whole time!”
put on

خط تلفن را به کسی وصل کردن

“Give me one second, and I’ll put him on.”

افعال عبارتی با فعل run

Phrasal Verb

Definition Example sentence
run into

کسی را تصادفی دیدن

“I ran into an old friend of mine yesterday while I was out shopping.”
run out of

تمام کردن

“We’ve run out of coffee again. Could you get some on your way home?”
run up

پرداخت کردن

“He ran up a huge bill at dinner.”
run away with

کسی را ترک کردن، از دست کسی فرار کردن

“His husband ran away with the secretary.”
run over

با کسی تصادف کردن

“He’s still very upset after running over the cat last night.”
run through

جمع بندی، خلاصه کردن

“OK, can we just run through the main points again?”
run to

از کسی کمک گرفتن، به کسی پناه آوردن

“He always runs to his mother whenever he’s in trouble.”
run on

تامین انرژی

“Those new cars run on electricity, but they are so expensive.”
run up against

با مشکل مواجه شدن

“The company ran up against some problems initially, but now things are operating smoothly.”

فعل عبارتی با take

Phrasal Verb Definition Example sentence
take up

شروع کردن،‌ از سر گرفتن

“I’m thinking of taking up a new hobby.”
take up

اشغال کردن (فضا یا وقت)

“I’m going to buy a smaller table. This takes up too much room.”
take up

کوتاه کردن، تنگ کردن

“My new pants are too long for me. I’m going to have to them taken up a bit.”
take to

اشتیاق و علاقه داشتن

“The boss has really taken to the new intern.”
take out

قرارداد بستن

“I’ve taken out an insurance policy on my house.”
take over

کنترل چیزی را به دست گرفتن

“The company has been taken over by a Spanish corporation.”
take off

پرواز کردن با هواپیما

“You’ve just missed the plane: it took off a few minutes ago.”
take off

درآوردن لباس

Take off your jacket. It’s hot in here.”
take off

موفق شدن

“Business has really taken off this year.”
take off

مرخصی گرفتن

“I’m really tired. I’m going to take a day off tomorrow.”
takes after

به کسی شباهت داشتن، به کسی رفتن (در فامیل یا خانواده)

“He takes after his father in his love of tennis.”
take back

برگرداندن

“My new cell phone doesn’t work. I’m going to take it back tomorrow and ask for a refund.”
take on

استخدام کردن

“Why don’t you apply for a job at the new phone company? They are taking on new staff.”
take on

مسئولیت زیادی قبول کردن

“I’ve taken on too much work. How will I ever find the time to finish it all?”
take in

کمک کردن

“She’s a very kind person. She always takes in stray dogs that she finds in the street.”

 

البته علاوه بر موارد بالا، افعال عبارتی دیگری نیز وجود دارند که در موارد مختلفی به کار می‌روند. افعالی که بر اساس موقعیت و میزان رسمی بودن زبان،‌ انتخاب می‌شوند. اما لیست افعال این مقاله از جمله رایج‌ترین افعال عبارتی هستند که توسط بومی‌های انگلیسی زبان تا حد زیادی استفاده می‌شوند. در صورت تمایل، متن‌های انگلیسی پیچیده‌تری بخوانید و به تمام ساختارها و افعال دقت کنید. در صورت مشاهده، معنی آن را با مثال در دیکشنری‌های تک زبانه چک کنید تا بالاخره با اکثر این افعال آشنا شوید. به یاد داشته باشید که با یادگیری این افعال، می‌توانید درست شبیه بومی‌های انگلیسی زبان صحبت کنید یا متن‌هایی کاملا منحصر به فرد و یونیک بنویسید. یادگیری افعال عبارتی در حقیقت، به تسلط و میزان مهارت  شما در زبان انگلیسی کمک خواهد کرد.


بیشتر بخوانید:شش راه برای یادگیری افعال عبارتی در زبان انگلیسی


 

آزمون

I set my alarm clock because I have to ___________ early tomorrow.

Here's a chair. Please ___________.

If you don't pass the exam this time don't ___________. Try again!

Your room is so untidy! Please ___________ the clothes and put them in the washing machine.

___________ the TV. My favourite programme will start in a minute.

The babysitter ___________ the girl while her parents were at the restaurant.

I didn't know the answer so I ___________ on the internet.

My car ___________ again yesterday. I should buy a new one.

I ___________ really well with my work colleagues. We often meet up for drinks or a meal.

I don't know enough about it, so I need to ___________ more.

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
5 از 5 از 3 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید