IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی
امتیاز کاربران: 4.2/5
نویسنده: محمد اشرفی
21 خرداد 1403

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

در فرآیند آموزش گرامر زبان انگلیسی، اسم ها بلوک های سازنده زبان هستند و به عنوان نام افراد، مکان ها، چیزها و ایده ها عمل می کنند. در میان آرایه های متنوع اسامی، اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش به عنوان مفاهیم اساسی که ساختار و وضوح ارتباط را شکل می دهند برجسته می شوند.

اسم‌های قابل شمارش، همانطور که از نامشان پیداست، آن‌هایی هستند که می‌توان آنها را به‌صورت جداگانه شمارش کرد، در حالی که اسم‌های غیرقابل شمارش مفاهیم یا موادی را نشان می‌دهند که نمی‌توانند به‌عنوان موجودیت‌های جداگانه شمارش شوند. درک تمایز بین این دو نوع اسم برای برقراری ارتباط موثر در زبان انگلیسی بسیار مهم است.

در این مقاله به بررسی مفهوم اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش خواهیم پرداخت و ویژگی ها، تفاوت ها و اهمیت آنها را در دستور زبان و ارتباطات بررسی خواهیم کرد. با به دست آوردن درک عمیق تر از شمارش پذیری در اسم ها، زبان آموزان می توانند مهارت زبان خود را افزایش دهند و منظور خود را با دقت و وضوح بیشتری بیان کنند.

استفاده از این دو واژه‌ سوالی به وجود اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در جمله بستگی دارد. در انگلیسی،how much  برای اسامی غیر قابل شمارش استفاده می‌شود. این اسامی، به اسامی انتزاعی یا abstract نیز معروف هستند. کلماتی مانند fun، water و  time را نمی‌توان با چرتکه محاسبه کرد. شما نمی‌توانید از کسی بپرسید “‌به چه تعداد امروز خوشحالی کردید؟” ولی می‌توانید بپرسید “امروز چقدر خوشحالی کردید؟”

در مقابل، اسامی قابل شمارش را داریم که تعداد آن‌ها را می‌توان شمارش و محاسبه کرد. کلماتی چون apples،  telephones و cars مثالی از این دسته هستند.

تعاریف

در گرامر زبان انگلیسی، اسم ها به دو گروه اصلی تقسیم می شوند: اسم های قابل شمارش( countable) و غیرقابل شمارش( uncountable) . بیایید ویژگی های هر نوع را بررسی کنیم:

اسم های قابل شمارش/ countable:

اسم های قابل شمارش به اشیاء، افراد یا چیزهایی اطلاق می شود که می توانند به صورت جداگانه به عنوان واحدهای گسسته شمارش شوند. اسامی قابل شمارش اغلب به اشیاء یا موجوداتی ملموس و ملموس اطلاق می شود که از طریق حواس قابل درک است. آنها موجودات متمایز و قابل شناسایی را نشان می دهند که می توان آنها را مشاهده کرد، لمس کرد یا با آنها تعامل کرد.

آنها هر دو شکل مفرد و جمع دارند و می توان قبل از آنها اعداد یا کمیت ها برای نشان دادن کمیت های خاص قرار گیرند. اسم های قابل شمارش ملموس هستند و می توان آنها را به صورت یک، دو، سه و غیره شمرد. نمونه‌هایی از اسم‌های قابل شمارش عبارتند از «book- کتاب»، «dog- سگ»، «car- ماشین»، «apple- سیب» و «table- میز». در اینجا یک مثال است:

مفرد: «I have one book- یک کتاب دارم».

جمع: «I have three books– سه کتاب دارم».

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

اسامی غیر قابل شمارش/ uncountable:

اسم‌های غیرقابل شمارش که به اسم‌های توده‌ای یا اسم‌های غیر شماری نیز شناخته می‌شوند، نشان‌دهنده مواد، مفاهیم یا کیفیت‌هایی هستند که نمی‌توان آنها را به عنوان واحدهای متمایز شمارش کرد. آنها معمولاً ماهیت انتزاعی یا جمعی دارند و نمی توان آنها را به بخش های جداگانه تقسیم کرد.

اسامی غیرقابل شمارش شکل جمع ندارند و نمی توان آنها را با اعداد کمیت کرد. در عوض، آن‌ها اغلب با اسم‌های جمعی، مانند «some- بعضی»، «a lot of- خیلی از» یا «a little- کمی» اندازه‌گیری یا کمیت می‌شوند. نمونه‌هایی از اسم‌های غیرقابل شمارش عبارتند از: «water- آب»، «love- عشق»، «information- اطلاعات»، «advice- نصیحت» و «furniture- مبلمان». در اینجا یک مثال است:

I need some water.

من مقداری اب نیاز دارم.

He gave me a lot of advice.

او به من توصیه های زیادی کرد.

اسامی غیرقابل شمارش اغلب به مفاهیم، ​​کیفیات یا جوهری انتزاعی اشاره می کنند که نمی توانند از طریق حواس درک شوند یا به عنوان واحدهای منفرد به حساب آیند.

آنها ایده ها، احساسات یا موادی را نشان می دهند که به صورت پیوسته یا نامحدود وجود دارند.

مثال‌ها: «happiness- شادی»، «time- زمان»، «knowledge- دانش»، «sand- شن»

تمایز کلیدی بین اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش در توانایی آنها برای کمی سازی نهفته است. اسامی قابل شمارش را می توان با اعداد شمارش کرد، در حالی که اسامی غیرقابل شمارش را نمی توان. درک این تفاوت برای استفاده صحیح از دستور زبان و ارتباط موثر در زبان انگلیسی ضروری است. برای داشتن درک صحیحی از این تفاوتها میتوانید در کلاس زبان انگلیسی و یا دوره آموزش زبان انگلیسی شرکت کرده و از راهنمائی مدرسین مجرب استفاده کنید.

اختلافات اساسی بین اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش چندین تمایز کلیدی را نشان می دهند که بر استفاده از آنها در دستور زبان انگلیسی و ارتباطات تأثیر می گذارد:

1. جمع بستن:

اسم های قابل شمارش هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع هستند. آنها را می توان به راحتی با افزودن “-s” یا “-es” به شکل مفرد جمع کرد.

مثال: «book- کتاب» (مفرد) ← «books– کتاب» (جمع)

توجه: اشکال جمع نامنظم برای برخی از اسم های قابل شمارش وجود دارد که شکل جمع با شکل مفرد متفاوت است.

مثال: «child- فرزند» (مفرد) ← «فرزندان» (جمع)، «woman- زن» (مفرد) ← «womenزنان» (جمع)

از طرف دیگر اسم های غیرقابل شمارش حالت جمع ندارند. آنها همیشه مفرد هستند و نمی توان آنها را جمع کرد.

مثال: “water- آب” (مفرد) ← “water- آب” (جمع- بدون تغییر)

2. تعیین کننده ها:

اسامی قابل شمارش را می توان با هر دو حرف معین (the) و غیرمعین (a/an) استفاده کرد و همچنین صفت های ملکی (my, your, his, her, its, our, them) قبل از آن قرار داد.

مثال‌ها: “the book- کتاب”، “a dog- یک سگ”، “my car- ماشین من”

اسامی غیرقابل شمارش نیز می توانند قبل از حرف های معین ( the) و صفت های ملکی باشند. با این حال، آنها معمولاً از عبارات غیر معین( a/an)  استفاده نمی کنند.

مثال‌ها: “the water- آب”، “his love- عشق او”، “our furniture- مبلمان ما”

3. کمیت:

اسم های قابل شمارش را می توان با اعداد یا کمیت های خاص (به عنوان مثال،  some- برخی،many-  بسیاری، few- چند …) کمی سازی کرد.

مثال‌ها: “two apples- دو سیب”، “many books- کتابهای زیاد”، “few friends- چند دوست”

اسامی غیرقابل شمارش به جای اعداد خاص، با اسامی انبوه یا عبارات کمیت تعیین می شوند.

مثال‌ها: «some water- کمی آب»، «a lot of love- عشق زیاد»، « a little information- کمی اطلاعات»

Quantifierمعنیقابل شمارشغیر قابل شمارش
Little/ a Littleکمخیربله
Few/ a fewاندکی از چیزیبلهخیر
A lot ofمقدار زیادی از هر چیزیبلهبله
Manyتعداد زیادی از ….بلهخیر
muchتعداد زیادی از ….خیربله
Anyهیچ چیزی/ اندازه ای از…بلهبله
Lots ofمقدار زیادی از…بلهبله
someمقداری از…بلهبله

این تفاوت ها در جمع، تعیین کننده ها و کمی سازی ماهیت متمایز اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش را در دستور زبان انگلیسی برجسته می کند. اگر در شناخت این مفاهیم با مشکل مواجه هستید، مراجعه به کلاس زبان در نزدیکی محل سکونت و یا شرکت در دوره های آموزش زبان انگلیسی میتواند به شما کمک کند زیرا  درک این تمایزات برای استفاده صحیح و مؤثر از اسم ها در ارتباطات ضروری است.

اما در جدول بالا نکات ظریفی وجود دارد که شاید برای شما سوال برانگیز است. این مطالب با ستاره مشخص شده اند. یکبار دیگر به جدول رجوع کرده و ستاره ها را پیدا کنید. اگر دلیل وجود این ستاره ها را نمی دانید، بخش بعدی برای شماست.

تفاوت little و a little

در دستور زبان انگلیسی، “a little” و “little” هر دو تعیین کننده هستند که با اسامی غیرقابل شمارش برای بیان کمیت یا مقدار چیزی استفاده می شوند. با وجود ظاهر مشابه، آنها معانی مختلفی را منتقل می کنند و در زمینه های مختلف استفاده می شوند:

A little

معنی: «کم» بیانگر مقدار یا مقدار مثبت یا غیرمنفی است. به این معنی است که مقداری از کالا وجود دارد، اگرچه مقدار زیادی نیست. مقدار کم اما کافی یا مطلوب را پیشنهاد می کند.

مثال: “I have a little time to finish the assignment.- زمان کمی برای اتمام تکلیف دارم.” (مدتی زمان در دسترس است که برای تکمیل تکلیف کافی است.)

Little

معنی: «کم» بیانگر مقدار یا کمیت منفی یا نامطلوب است. به این معنی است که به سختی هیچ موردی وجود دارد، یا مقدار آن ناکافی یا نامطلوب است. مقدار کم و ناکافی را نشان می دهد.

مثال: “He showed little interest in the project- او علاقه کمی به پروژه نشان داد.” (علاقه کافی نشان داده نشده است که ناکافی یا رضایت بخش تلقی می شود.)

تفاوت های کلیدی

attitude/ نگرش: “a little” معنای مثبت یا خنثی تری دارد و مقداری را نشان می دهد که کافی یا قابل قبول است. از سوی دیگر، “little” بار معنایی منفی دارد که دلالت بر مقدار ناکافی یا نامطلوب دارد.

مصرف: زمانی که مقدار ذکر شده به صورت مثبت یا خنثی دیده می شود از «a little» استفاده می شود، در صورتی که به مقدار منفی یا ناکافی دیده شود از «little» استفاده می شود.

مثال ها:

استفاده مثبت:

She has a little experience in coding.

او تجربه کمی در کدنویسی دارد.

استفاده منفی:

There is little chance of success.

احتمال کمی برای موفقیت وجود دارد.

درک تمایز بین «little» و «a little» امکان برقراری ارتباط دقیق در زبان انگلیسی را فراهم می‌کند، مخصوصاً هنگام بحث در مورد مقادیر یا مقادیر اسامی غیرقابل شمارش.

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

تفاوت few و a few

در دستور زبان انگلیسی، “few” و “a few” هر دو تعیین کننده هستند که با اسم های قابل شمارش برای بیان کمیت یا تعداد چیزی استفاده می شوند. با وجود ظاهر مشابه، آنها معانی مختلفی را منتقل می کنند و در زمینه های مختلف استفاده می شوند:

 “few”

معنی: “few” بیانگر کمیت یا عدد منفی یا نامطلوب است. به این معنی است که تقریباً هیچ یک از موارد وجود ندارد، یا تعداد آنها ناکافی یا نامطلوب است. تعداد کم و ناکافی را نشان می دهد.

مثال:

Few people attended the meeting

تعداد کمی در جلسه شرکت کردند.” (به ندرت افرادی در این مراسم حضور داشتند که ناکافی یا نارضایت بخش تلقی می شود.)

“a few”

معنی: «a few» بیانگر کمیت یا عدد مثبت یا غیرمنفی است. به این معنی است که برخی از موارد وجود دارد، اگرچه تعداد زیادی نیست. تعداد کم اما کافی یا مطلوب را پیشنهاد می کند.

مثال:

I have a few friends coming over for dinner.

من چند دوست دارم که برای شام می آیند.” (برخی دوستان می آیند که برای یک جمع دلپذیر کافی است.)

تفاوت های کلیدی

Attitude/ نگرش: “few” بار معنایی منفی بیشتری دارد، که عدد کوچک و ناکافی را نشان می دهد، در حالی که “a few” بار معنایی مثبت یا خنثی تری دارد و عددی را نشان می دهد که کافی یا قابل قبول است.

استفاده: زمانی که عدد ذکر شده به صورت منفی یا ناکافی دیده می شود، از “few” استفاده می شود، در حالی که زمانی که عدد ذکر شده به صورت مثبت یا خنثی دیده شود از “a few” استفاده می شود.

 مثال ها:

استفاده منفی:

Few students passed the exam

دانش آموزان کمی در امتحان قبول شدند.

استفاده مثبت:

There are a few apples left in the basket.

چند سیب در سبد باقی مانده است.

درک تمایز بین «few» و «a few» امکان برقراری ارتباط دقیق در زبان انگلیسی را فراهم می‌کند، به‌ویژه هنگام بحث در مورد مقادیر یا تعداد اسم‌های قابل شمارش.

تفاوت lots of و a lot of

در انگلیسی، “lots of” و “a lot of” هر دو کمیت کننده هستند که برای نشان دادن مقدار یا مقدار زیادی از چیزی استفاده می شود. با وجود شباهت‌هایشان، تفاوت‌های جزئی در کاربرد و رسمیت دارند:

“lots of”

استفاده غیررسمی: “Lots of” در مقایسه با “a lot of” غیر رسمی و محاوره ای تر است.

ویژگی: “Lots of” اغلب در مکالمات گاه به گاه و نوشتن غیررسمی برای تاکید بر مقدار یا مقدار زیاد بدون تعیین عدد دقیق استفاده می شود.

مثال:

There are lots of books on the shelf

کتابهای زیادی در قفسه وجود دارد.

“A lot of”

رسمی: “A lot of” کمی رسمی تر از “Lots of” است و معمولا در هر دو زمینه غیررسمی و رسمی استفاده می شود.

ویژگی: “A lot of” را می توان هم در مکالمه معمولی و هم در نوشتن رسمی استفاده کرد. همچنین بر مقدار یا مقدار زیادی تاکید می کند بدون اینکه عدد دقیقی را مشخص کند.

مثال:

There are a lot of people at the concert.

مردم زیادی در کنسرت حضور دارند.

 تفاوت های کلیدی

رسمیت: “lots of” غیر رسمی تر است، در حالی که “a lot of” کمی رسمی تر است.

استفاده: هر دو عبارت بر مقدار یا مقدار زیادی تاکید می کنند بدون اینکه عدد دقیقی را مشخص کنند، اما “lots of” اغلب در زمینه های معمولی تر استفاده می شود.

 مثال ها:

استفاده غیررسمی:

 I have lots of friends

من دوستان زیادی دارم.

استفاده رسمی:

 There are a lot of opportunities for growth in this company.

فرصت های زیادی برای رشد در این شرکت وجود دارد.

در حالی که هر دو “lots of” و “a lot of” معنای مشابهی را منتقل می کنند، درک تفاوت های آنها در رسمیت و کاربرد می تواند به شما در انتخاب عبارت مناسب برای زمینه های مختلف کمک کند.

 اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش در انگلیسی

استثنا های موجود در قواعد اسامی قبل شمارش و غیر قابل شمارش

زبان انگلیسی زبانی سرشار از قاعده و استثنا و استثنائی بر استثنا قبلی است. در حالی که این استثناها ممکن است نامنظم به نظر برسند، اما درک آنها می تواند به زبان آموزان کمک کند تا پیچیدگی های استفاده از زبان انگلیسی را به طور مؤثرتری دنبال کنند. در عین حال اطلاع از این نکات ظریف به شما کمک میکند تسلط خود را بر این زبان بیشتر کرده و از زبان انگلیسی با اعتماد به نفس بیشتری استفاده کنید.در اینجا برخی از استثناهای رایج برای قوانین کلی وجود دارد:

استثنائات با اسامی قابل شمارش:

1. اسامی بدون شکل مفرد: برخی از اسم ها فقط حالت جمع دارند و فاقد همتای مفرد هستند. به عنوان مثال می توان به “clothes- لباس”، ” scissors- قیچی”، “glasses- عینک” و “pants- شلوار” اشاره کرد.

مثال:

These scissors are sharp

این قیچی ها تیز هستند.” (نه “this scissors- این قیچی”)

2. اسم‌هایی با اشکال جمع نامنظم: برخی از اسمها دارای اشکال جمع نامنظم هستند که از قوانین جمع استاندارد پیروی نمی کنند.

مثال‌ها عبارتند از: «child- فرزند» (مفرد) ← «children- فرزندان» (جمع) و «person- شخص» (مفرد) ← «people- مردم» (جمع).

3. اسم هایی با صورت مفرد و جمع : برخی از اسم ها هم برای مفرد و هم برای جمع یک شکل دارند که به اسم های ثابت یا جمعی معروف هستند.

به عنوان مثال می توان به «deer- گوزن»، «fish- ماهی»، «ship- گوسفند» و «species- گونه» اشاره کرد.

استثنائات با اسامی غیرقابل شمارش:

1. اسامی غیرقابل شمارش با معنی جمع: برخی از اسم های غیرقابل شمارش با وجود اینکه از نظر دستوری مفرد هستند، از نظر معنی جمع تلقی می شوند. به عنوان مثال می توان به «police- پلیس»، «people- مردم»، «cattle- گله گاو» و «staff- کارکنان» اشاره کرد.

 مثال:

The police are investigating the case

پلیس در حال بررسی پرونده است». (نه ” The police is investigating- پلیس در حال تحقیق است”)

2. اسامی انبوه مورد استفاده در زمینه های قابل شمارش: گاهی اوقات می توان از اسم های انبوه در زمینه های قابل شمارش برای اشاره به نمونه ها یا انواع خاصی استفاده کرد.

به عنوان مثال می توان به “a coffee- یک قهوه”، “a beer- یک آبجو”، “a furniture piece- یک قطعه مبلمان” یا “a software program- یک برنامه نرم افزاری” اشاره کرد.

3. اسم های غیرقابل شمارش با معانی قابل شمارش: برخی از اسم های غیرقابل شمارش می توانند در زمینه های خاص معانی قابل شمارش داشته باشند.

به عنوان مثال، “fruit- میوه” در هنگام اشاره به دسته به عنوان یک کل غیرقابل شمارش است، اما زمانی که به انواع میوه ها اشاره می شود (به عنوان مثال، “an apple- یک سیب”، “a banana- یک موز”) قابل شمارش است.

درک این استثناها می‌تواند به زبان‌آموزان کمک کند تا به طور مؤثرتری در گام‌های مهم دستور زبان انگلیسی پیمایش کنند. در حالی که ممکن است در ابتدا نامنظم به نظر برسند، قرار گرفتن در معرض زمینه های مختلف و تمرین مداوم می تواند به تسلط بر این استثناها و استفاده از اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش با دقت و روانی بیشتر کمک کند.

چالش ها و اشتباهات رایج و راه های اجتناب از آنها

هنگام سر و کار با اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش، زبان آموزان اغلب با چندین اشتباه رایج مواجه می شوند. در اینجا برخی از رایج ترین خطاها و نکاتی برای جلوگیری از آنها آورده شده است:

1. استفاده نادرست از تعیین کننده/ determiner:

اشتباه: استفاده از تعیین کننده اشتباه با اسم های قابل شمارش یا غیرقابل شمارش. به عنوان مثال، استفاده از “a” با اسامی غیرقابل شمارش یا حذف کلی تعیین کننده ها.

راه حل: بیاموزید که کدام تعیین کننده برای اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش مناسب است. برای اسم های قابل شمارش، از “a/an” برای مفرد و از “the” یا صفت های ملکی هم برای مفرد و هم برای جمع استفاده کنید. برای اسامی غیرقابل شمارش، از “some”، “any”، “much” یا “a lot of” استفاده کنید.

2. خطاهای کثرت سازی/ Pluralization Errors:

اشتباه: جمع نادرست اسامی غیرقابل شمارش یا استفاده از اشکال جمع با اسامی غیرقابل شمارش.

راه حل: به یاد داشته باشید که اسم های غیرقابل شمارش حالت جمع ندارند. هنگام ارجاع به اسم های غیرقابل شمارش از افعال و ضمایر مفرد استفاده کنید و از افزودن «-s» یا «-es» برای جمع شدن آنها خودداری کنید.

3. گیج کننده بودن اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش:

اشتباه: استفاده از اسم های قابل شمارش به گونه ای که گویی غیرقابل شمارش هستند یا برعکس.

راه حل: تمایز بین اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش را درک کنید. به یاد داشته باشید که اسم‌های قابل شمارش واحدهایی را نشان می‌دهند که می‌توان آنها را شمارش کرد، در حالی که اسم‌های غیرقابل شمارش نشان‌دهنده مواد، مفاهیم یا کیفیت‌هایی هستند که نمی‌توان آنها را به عنوان واحدهای منفرد شمارش کرد.

4. عدم ثبات:

اشتباه: استفاده ناسازگار از تعیین کننده ها، مقاله ها یا کمیت سازها با اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش.

راه حل: یکنواختی را در استفاده از تعیین کننده ها و کمیت کننده ها حفظ کنید. بر اساس اینکه اسم قابل شمارش یا غیرقابل شمارش است، مقالات و کمیت‌کننده‌های مناسب را انتخاب کنید و از آنها به طور مداوم در طول نوشتار یا گفتار خود استفاده کنید.

5. تعمیم بیش از حد:

اشتباه: اعمال قوانین برای اسامی قابل شمارش یا غیرقابل شمارش به طور گسترده بدون در نظر گرفتن استثناها یا بی نظمی ها.

راه حل: از استثناها و بی نظمی ها در اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش آگاه باشید. به اشکال جمع نامنظم، استثناها در استفاده از تعیین کننده ها و زمینه های خاصی که ممکن است قوانین خاصی در آنها اعمال نشود، توجه کنید.

6. عدم تمرین:

اشتباه: عدم استفاده از اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش در متن.

راه حل: استفاده از اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش را در جملات و پاراگراف ها تمرین کنید. در تمرین‌ها، مکالمات و کارهای نوشتاری شرکت کنید که از شما می‌خواهد اسم‌های قابل شمارش و غیرقابل شمارش را شناسایی، طبقه‌بندی و به درستی استفاده کنید.

با توجه به این اشتباهات و مشکلات رایج و تلاش فعالانه برای اجتناب از آنها، زبان آموزان می توانند درک و استفاده خود از اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش را در دستور زبان انگلیسی بهبود بخشند. تمرین منظم، توجه به جزئیات و آشنایی با قوانین به دقت و روانی بیشتر در ارتباطات کمک می کند.

تا به اینجای مطلب، ویژگی ها و تعاریف پایه در مورد اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش را بر شمردیم. برای زبان آموزان و خودآموزان سطوح پایه و متوسط دانستن آنچه در بالا ذکر شد ضروری است. اما برای کسانی که به دنبال شرکت در آزمون های تخصصی تر هستند و یا در سطوح پیشرفته هستند،  دانستن نکات تخصصی و مفاهیم پیشرفته ذیل در مبحث اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش، خالی از لطف نیست.

مفاهیم پیشرفته مربوط به اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش

1. اسمهای جمعی/ Collective Nouns:

تعریف: اسم های جمعی به گروه هایی از مردم، حیوانات یا اشیا به عنوان یک موجودیت واحد اطلاق می شود.

مثال: “خانواده/ family”، “تیم/ team”، “گله/ herd”، “گله/ flock”، “ناوگان/ fleet”

قابل شمارش: در حالی که اسامی جمعی معمولاً به صورت مفرد هستند، می توانند چندین فرد یا آیتم را نشان دهند. شمارش‌پذیری اسم‌های جمعی به این بستگی دارد که تأکید بر کل گروه باشد یا تک تک اعضای گروه.

مثال: ” The team is playing well- تیم خوب بازی می کند.” (تاکید بر گروه به عنوان یک موجودیت واحد)

 مثال: ” The team are celebrating their victories- تیم در حال جشن گرفتن پیروزی های خود است.” (تاکید بر تک تک اعضای تیم)

2. اسامی چکیده/ Abstract Nouns:

تعریف: اسم انتزاعی به مفاهیم، ​​کیفیات یا ایده هایی اطلاق می شود که نامشهود هستند و از طریق حواس قابل درک نیستند.

مثال: “love/ عشق”، “happiness/ شادی”، “freedom/ آزادی”، “justice/ عدالت”، “beauty/ زیبائی”.

قابلیت شمارش: اسم های انتزاعی معمولاً غیرقابل شمارش هستند، زیرا آنها کیفیت ها یا مفاهیمی را نشان می دهند که نمی توانند به عنوان واحدهای منفرد شمارش شوند. با این حال، اسامی انتزاعی گاهی اوقات می توانند در زمینه های قابل شمارش زمانی که به نمونه ها یا مظاهر خاصی از مفهوم انتزاعی اشاره می کنند، مفهوم سازی شوند.

مثال: ” She experienced a moment of happiness- او یک لحظه شادی را تجربه کرد.” (قابل شمارش، اشاره به یک نمونه خاص از شادی)

3. اسامی انبوه/ Mass Nouns و شمارش پذیری:

تعریف: اسم انبوه (یا اسم غیر شمارش) به مواد، مواد یا مفاهیمی اطلاق می شود که به عنوان یک کل در نظر گرفته می شوند و نمی توان آنها را به عنوان واحدهای منفرد به حساب آورد.

مثال: “water/ آب”، “sand/ شن”، “knowledge/ دانش”، “Advice/ نصیحت”

قابلیت شمارش: اسم های انبوه ذاتاً غیرقابل شمارش هستند، اما گاهی اوقات می توان آنها را با مقیاس  های خاص یا هنگام اشاره به بخش ها یا انواع ماده به عنوان قابل شمارش در نظر گرفت.

 – مثال: “two glasses of water- دو لیوان آب” (قابل شمارش، اشاره به مقدار خاصی از آب)

4. عبارات جزئی/ Partitive Expressions:

تعریف: عبارات جزئی عباراتی هستند که برای بیان بخشی از یک کل یا بخشی از چیزی استفاده می شوند.

مثال: “some of/ بعضی از”، “a piece of/ یک تکه از”، “a slice of/ یک تکه از”، “a bit of/ یک ذره از”

شمارش پذیری: عبارات جزئی/ Partitive Expressions را می توان با اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش برای نشان دادن مقدار یا بخشی از اسم استفاده کرد.

مثال: ” She ate some of the cake – او مقداری از کیک را خورد.” (غیر قابل شمارش)

مثال: ” He took a piece of the pie – او یک تکه از پای را گرفت.” (شمردنی)

درک این مفاهیم پیشرفته مربوط به اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش، درک فرد از گرامر و کاربرد انگلیسی را غنی می کند. در حالی که شمارش‌ناپذیری و غیرقابل شمارش مفاهیم اساسی هستند، کاربرد آن‌ها هنگام در نظر گرفتن اسم‌های جمعی، اسم‌های انتزاعی و عبارات جزئی ظریف‌تر می‌شود. تسلط بر این مفاهیم امکان برقراری ارتباط دقیق تر و ظریف تر در زبان انگلیسی را فراهم می کند.

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

 کلماتی چون money و  cost

آیا می‌توانید از کسی بپرسید، چه تعداد خرج کردید؟‌ یا معمولا می‌پرسید ” چقدر خرج کردید؟” کلماتی چون money و  costجزو اسامی غیر قابل شمارش محسوب شده و برای بیان آن‌ها از how much استفاده می‌شود.

How much does the book cost?

How much do the toys cost?

How much  را می‌توان با افعال to be نیز به کار برد تا راجع به قیمت، سوال پرسید:

How much is it?

How much are the apples?

البته اگر سوال شما راجع به یک واحد پولی مانند دلار یا یورو باشد، می‌توانید از how many استفاده کنید. چراکه dollars  و  euro هر دو اسامی قابل شمارش هستند:

How many dollars does the house cost?

How many euros do you need for lunch?

How many pesos can you afford?

تمرین با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

در ادامه شما را با سایر دسته‌ها در اسامی غیر قابل شمارش آشنا می‌سازیم:

  • سرگرمی و فعالیت:‌ housework, music, socializing,و …
  • انواع غذا: meat, beef, pork, fish
  • آیتم‌های مختلف:‌ luggage, baggage, furniture, software
  • مایعات:‌ juice, water, alcohol
  • مواد مختلف: wood, steel, leather

برای آگاهی از مقدار هر یک از این کلمات، باید از how much‌ استفاده کنید:

How much luggage did you take with you on vacation?

How much water did you drink?

How much pork should I buy?

How much homework do you have?

How much knowledge do you have about the subject?

How much help did he give you last week?

How much advice would you like?

How Many  برای اسامی قابل شمارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. تشخیص این کلمات واقعا ساده است چرا که در صورتی که به صورت جمع یا  pluralبه کار بروند، در انتهای آن‌ها s‌ جمع قرار می‌گیرد.

How many books are there on the shelf?

How many days did it take you to finish the project?

How many computers do you have?

However, there are a number of important exceptions to this rule including the following countable nouns that have irregular plurals and do not take an s.

البته برخی کلمات نیز هستند که در صورت جمع، s جمع نگرفته و شکل املایی و spell آن‌ها متفاوت می‌شود. در جدول زیر این کلمات با یک مثال ذکر شده است.

man -> men

How many men are in the boat?

woman -> women

How many women are singing?
child -> childrenHow many children came to class yesterday?
person -> peopleHow many people joined the cause?
tooth -> teethHow many teeth has your child lost?
foot -> feetHow many feet is the football field?
mouse-> miceHow many baby mice are there?

استفاده از ابزار اندازه گیری( Containers و Measurement)

اگر مجبورید مقدار غذا یا آب را محاسبه کنید، بهتر است نوع سوال را تغییر دهید. برای مثال اگر راجع به میزان مصرف آب سوال دارید، به جای how much water‌ از how many bottles of water استفاده کنید تا بتوانید به راحتی آن‌ها را اندازه گیری فرمایید.

Containers:

How many bottles of water should I buy?

How many boxes of rice should I get?

How many jars of jam do you have?

Measurements:

How many gallons of gas did you use on your trip?

How many cups of butter do I need for this recipe?

How many pounds of sand should I mix into the cement?

پاسخ دقیق به سوالاتی که با how much و how many آغاز می‌شوند.

برای پاسخ به چنین سوال‌هایی امکان ذکر دقیق مقدار وجود دارد. به مثال های زیر توجه کنید:

How much does the book cost? – It’s twenty dollars.

How many people came to the party? – There were more than 200 people there!

How much pasta should I buy? – I think we need three boxes.

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

پاسخ تخمینی و تقریبی به سوالات

اگر قرار است به سوالی به صورت تقریبی پاسخ دهید، باید از عباراتی نظیر : a lot of، some ، a few و a little استفاده کنید. به یاد داشته باشید، تفاوت چندانی بین پاسخ سوالات اسامی قابل شمارش با غیر قابل شمارش وجود ندارد.

برای مثال، فرقی نمی‌کند سوال راجع به اسامی قابل شمارش باشد یا غیر قابل شمارش. در هر دو صورت، اگر در پاسخ می‌توانید تعداد را ذکر کنید، امکان استفاده از a lot of وجود دارد.

How much rice do we have? – We have a lot of rice.

How many friends did you make on vacation? – I made a lot of friends.

حتی اگر قرار نیست به تعداد اشاره ای داشته باشید نیز می‌توانید از a lot of استفاده کنید:

How much time do you have today? – I have a lot.

How many cars have you had in your life? – I’ve had a lot.

برای اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش، از some نیز می‌توانید استفاده کنید.

How much money do you have? – I have some money, but not much.

How many apples are on the table? – There are some apples on the table.

برای اسامی قابل شمارش از a few و برای اسامی غیر قابل شمارش از a little استفاده کنید:‌

How much fun did you have? – I had a little fun last night.

How many glasses did you drink? – I drank a few glasses of water.

سخن پایانی

تسلط بر استفاده از اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش برای برقراری ارتباط موثر در دستور زبان انگلیسی ضروری است. اسامی قابل شمارش واحدهایی را نشان می‌دهند که می‌توان آنها را شمارش کرد، در حالی که اسم‌های غیرقابل شمارش به مواد، مفاهیم یا کیفیت‌هایی اشاره می‌کنند که نمی‌توانند به‌عنوان واحدهای منفرد شمارش شوند.

درک تمایز بین شمارش ناپذیری و غیرقابل شمارش، و همچنین قوانین و استثنائات مرتبط با هر یک، به زبان آموزان امکان می دهد جملات گرامری درست بسازند و معنای دقیقی را منتقل کنند. چه برای بیان اشیاء عینی، مفاهیم انتزاعی یا موجودات جمعی، استفاده مناسب از اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش به وضوح و دقت در ارتباطات کمک می کند.

با شرکت در کلاس های آموزشگاه زبان ایرانمهر زبان آموزان با تقویت مهارت های خود در شناسایی، طبقه بندی و استفاده از اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش، می توانند مهارت خود را در استفاده از زبان انگلیسی افزایش دهند و با اطمینان و دقت خود را بیان کنند.

سوالات متداول

هنگامی که مطمئن نیستم، چگونه می توانم تشخیص دهم که یک اسم قابل شمارش است یا غیرقابل شمارش؟

به نحوه استفاده از اسم در جمله دقت کنید. اگر شکل جمع داشته باشد یا بتوان آن را با اعداد شمارش کرد، احتمالاً قابل شمارش است. اگر فاقد شکل جمع باشد و با اعداد قابل شمارش نباشد، احتمالاً غیرقابل شمارش است. مشاوره با یک فرهنگ لغت یا منبع دستور زبان نیز می تواند راهنمایی کند.

چگونه از اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش در مکالمه روزمره استفاده کنم؟

استفاده از اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش را در زمینه های مختلف تمرین کنید تا با استفاده از آنها راحت تر شوید. به نحوه استفاده افراد بومی از آنها در مکالمات توجه کنید و استفاده از آنها را برای بهبود مهارت خود تقلید کنید.

آیا اسامی قابل شمارش می توانند در زمینه های خاصی غیرقابل شمارش شوند؟

در حالی که اسامی قابل شمارش معمولاً قابل شمارش باقی می مانند، گاهی اوقات می توان آنها را در زمینه های غیرقابل شمارش برای اشاره به یک کل جمعی یا یک کمیت نامشخص استفاده کرد. به عنوان مثال، ” I have coffee – من قهوه دارم” (غیر قابل شمارش) در مقابل ” I have a coffee من یک قهوه دارم” (قابل شمارش، اشاره به یک وعده قهوه).

چگونه بفهمم یک اسم قابل شمارش است یا غیرقابل شمارش؟

اسامی قابل شمارش معمولاً دارای هر دو شکل مفرد و جمع هستند و می توانند قبل از اعداد یا کمیت ساز ها/ quantifiers قرار گیرند. با این حال، اسامی غیرقابل شمارش فاقد اشکال جمع هستند و نمی توان آنها را با اعداد شمارش کرد. یادگیری و شناخت ویژگی های هر نوع اسم از طریق تمرین و نمایش بسیار مهم است.

بیشتر بخوانید: آموزش اسامی عینی و انتزاعی در زبان انگلیسی

بیشتر بخوانید: اسامی عام و خاص به زبان انگلیسی

 

آزمون

Is there __________ cake left?

How _________ keys are we taking?

How __________ milk do we have left?

It's cold. Don't open _______ car doors.

Is there _________ money left?

It's too __________ for me. I can't eat it all.

There's ___________ tea in the pot.

The dog wants __________ more milk.

I couldn't solve ___________ of your problems.

Is there ___________ answer to this question?

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4.2 از 5 از 40 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید