all (the) & both (the)

تاریخ انتشار :٢٥ تير ١٤٠١ نویسنده :سحر حیدری
امتیازدهی : از 1

all (the) & both (the)

ما می‌توانیم از Both یا Both the به همراه my/etc. + اسم برای اشاره به دو شخص یا شی استفاده کنیم.

 • مثال: Both students/Both the students passed the exam.
 • ترجمه: هردو دانش آموز امتحان را قبول شدند
 • مثال: They won both matches/both the matches.
 • ترجمه: آن‌ها هردو مسابقه را بردند.

نکته 1: ما از All + اسم (بدون the) برای اشاره به اشیا و افراد به‌طور کلی استفاده می‌کنیم.

 • مثال: All students hate homework. (all + plural countable nouns)
 • ترجمه: همه دانش‌آموزان از تکالیف متنفرند. (All + اسامی قابل شمارش جمع)
 • مثال: All music makes people feel something. (all + uncountable nouns)
 • ترجمه: همه موسیقی‌ها باعث می‌شوند مردم چیزی احساس کنند. (All + اسامی غیرقابل شمارش)

نکته 2: ما از+ noun  all + the/my/etc. برای اشاره به افراد یا اشیا خاص استفاده می کنیم.

 • مثال: All the students in my class hate homework. (all the + plural countable nouns)
 • ترجمه: همه دانش آموزان کلاس من از مشق شب متنفرند.
 • مثال: All the music I download makes me feel something. (all the + uncountable nouns)
 • ترجمه: تمام موسیقی‌هایی که دانلود می‌کنم چیزی به من می‌دهد.

نکته 3: ما می‌توانیم از ترکیب all/both + of قبل از two/all of the/my/Tom’s + noun استفاده کنیم. اما اغلب این ترکیب حذف می شود.

 • مثال: All (of) the students in my class hate homework.
 • ترجمه: همه (از) دانش‌آموزان کلاس من از مشق شب متنفرند.
 • مثال: Both (of the) students passed the exam.
 • ترجمه: هردو (از) دانش آموزان در امتحان قبول شدند.

نکته 4: ما می‌توانیم از ترکیب all/both of + you/us/them قبل از فعل استفاده کنیم. توجه داشته باشید که Of ضروری است. ما نمی‌توانیم آن را حذف کنیم.

 • مثال: All of us were at the party.
 • ترجمه: همه ما در مهمانی بودیم.
 • مثال: Both of them are wrong.
 • ترجمه: هر دوی آن‌ها اشتباه می‌کنند.

نکته 5: ما می‌توانیم از ترکیب you/us/them + all/both بعد از فعل (به عنوان مفعول جمله) از استفاده کنیم.

 • مثال: The judge sent them all to jail. (=The judge sent all of them to jail.)
 • ترجمه: قاضی همه‌ی آن‌ها را به زندان فرستاد.
 • مثال: She loves them both. (=She loves both of them.)
 • ترجمه: او هر دو را دوست دارد.

نکته 6: All and both را می‌توان در موقعیت‌‌های وسط استفاده کرد.

قبل از فعل

 • مثال: We both like going to the cinema. (=Both of us like going to the cinema.)
 • ترجمه: هردوی ما سینما رفتن را دوست داریم.
 • مثال: They all left without saying goodbye. (=All of them left without saying goodbye.)
 • ترجمه: همه بدون خداحافظی رفتند.

بعد از فعل be وقتی تنها فعل جمله باشد.

 • مثال: The boys were all happy. (=All the boys were happy.)
 • ترجمه: پسرها همه خوشحال بودند.
 • مثال: The players are both tired. (=Both [the] players are tired.)
 • ترجمه: بازیکنان هر دو خسته هستند.

بعد از یک فعل کمکی، یا بعد از اولین فعل کمکی اگر بیش از یک باشد.

 • مثال: They are all going to disappear. (=All of them are going to disappear.)
 • ترجمه: همه‌ی آن‌ها ناپدید می‌شوند.
 • مثال: The robbers have both been arrested. (=Both [the] robbers have been arrested.)
 • ترجمه: سارقان هر دو دستگیر شدهاند.

در جملات سؤالی بعد از فاعل

 • مثال: Have they both finished?
 • ترجمه: آیا هردوی آن‌ها تمام شده‌اند؟


سحر حیدری


اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره