IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
استفاده از حروف اضافه در کنار افعال انگلیسی
امتیاز کاربران: 3.7/5
نویسنده: محمد اشرفی
19 بهمن 1398

استفاده از حروف اضافه در کنار افعال انگلیسی

همانطور که مطمئنا خودتان نیز از آن با خبر هستید، برخی از افعال در زبان انگلیسی با حروف اضافه‌ی خاصی در جمله قرار می‌گیرند و در صورتی که آن‌ها را اشتباه به کار ببرید، تقریبا باعث خنده‌ی بومی‌های انگلیسی‌زبان خواهید شد. چون معنی جمله را بهم می‌ریزید یا نشان می‌دهید که در یادگیری این زبان مهم و بین‌المللی، تمرینات کافی نداشته‌اید.

با یادگیری این حروف اضافه،‌ نصف زبانتان را کامل کرده‌اید!

اما چگونه ثابت کنیم که ما به خوبی در زبان انگلیسی تبحر داریم؟ ما در این مقاله به شما کمک می‌کنیم تا این حروف اضافه را یاد بگیرید و آن‌ها را به درستی و به جا در کنار افعال به کار ببرید. این نکته را به خاطر داشته باشید که این حروف اضافه برای ارتباط فعل با مفعول در جمله قرار می‌گیرند و ترکیب آن‌ها با فعل، یک عبارت فعلی حرف‌اضافه‌ای، یا به زبان ساده‌تر (prepositional verbs) می‌سازند. حروف اضافه‌ای که در این ترکیبات استفاده می‌شود، گاها حروف اضافه‌ی وابسته نامیده می‌گردند.

در ادامه رایج‌ترین حروف اضافه که با افعال ترکیب می‌شوند را مثال زده‌ایم تا در یادگیری آن‌ها، راحت‌تر باشید:

for

to

about

with

of

in

at

on

from

کاربرد

فعل‌های حرف‌اضافه‌ای همیشه با مفعول مستقیم در جمله قرار می‌گیرند که بعد از حرف اضافه در جمله ظاهر می‌شود و نمی‌تواند از آن جدا گردد. مثال:

“He listens to classical music every night.” (Correct — the prepositional verb is not separated, and the object comes directly after the preposition.)

“He listens classical music every night.” (Incorrect — the verb listens requires a preposition to connect to its object, classical music.)

“He listens classical music to every night.” (Incorrect — listens and its preposition to cannot be separated by the object, classical music.)

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

افعال حرف اضافه‌ای در مقابل فعل‌های عبارتی

مطمئنا با فعل‌های جداشدنی یا عبارتی آشنا شده‌اید. شاید در ابتدا با خودتان فکر کنید که این مقاله مربوط به افعال عبارتی است و ما خودمان را سرکار گذاشته‌ایم که برایش اسم جدید «افعال حرف‌اضافه‌ای» انتخاب می‌کنیم. اما قضیه از این قرار است که افعال عبارتی هیچ ربطی به افعال این مقاله ندارند! ولی از یک فعل و حرف اضافه تشکیل می‌شوند.

اما برای تشخیص این دو چکار کنیم؟

شما می‌توانید با در نظر گرفتن معنای تحت‌اللفظی فعل و ترتیب لغات در جمله، تفاوت بین این دو فعل را تشخیص دهید و آن‌ها را باهم اشتباه نگیرید.

معنی تحت‌اللفظی فعل

معمولا مترجم‌ها به محض این که کلمه‌ی تحت‌اللفظی را می‌شنوند، حسابی ترش می‌کنند. اما قضیه در این مورد فرق دارد. در حقیقت افعال حرف‌اضافه‌ای از معنای تحت‌اللفظی فعل‌ها استفاده می‌کنند (یعنی همان معنی که نشان می‌دهند را دارند)، اما افعال عبارتی معنای اصطلاحی دارند. برای مثال، معنی فقط ask وقتی که با حرف اضافه‌ی for ترکیب می‌شود، تغییری نمی‌کند. اما اگر با حرف اضافه‌ی out ترکیب شود، یک فعل عبارتی است و معنی‌اش متفاوت خواهد بود.

“Kelly asked for a raise.” (The literal meaning of to ask is to inquire. Kelly inquired about a raise, making it a prepositional verb.)

“Kelly asked out Chad.” (Ask out means to invite someone on a date, making it an idiomatic phrasal verb.)

ترتیب لغات

با نگاه کردن به ترتیب لغات در جمله هم می‌توانید این افعال را از یکدیگر تشخیص دهید. همانطور که قبلا به آن اشاره کردیم، مفعول جمله همیشه بعد از حرف اضافه قرار می‌گیرد و امکان جدا شدن آن از حرف اضافه وجود ندارد. حرف اضافه هم مستقیما بعد از فعل قرار می‌گیرد و نمی‌توانید فعل و حرف اضافه را در «افعال حرف‌اضافه‌ای»‌از یکدیگر جدا کنید. اما اگر به نام دیگر افعال عبارتی دقت کرده‌اید، آن‌ها افعال «جدا شدنی» هستند و می‌توانند از حرف اضافه‌ی خود به فاصله‌ی یک مفعول جدا شوند. البته این نکته را هم به خاطر داشته باشید که افعال حرف اضافه‌ای، می‌توانند به فاصله‌ی یک قید از حروف اضافه جدا شوند و جمله صحیح باقی می‌ماند. پس همیشه به کلمه‌ای که بین فعل و حرف اضافه قرار گرفته‌ است نیز دقت کنید. مثال:‌

“Kelly asked for a raise.” (correct)

“Kelly asked politely for a raise.” (correct)

“Kelly asked a raise for.” (incorrect)

در مثال زیر افعال عبارتی را می‌بینید که به فاصله‌ی یک مفعول در جمله از یکدیگر جدا شده‌اند و جمله همچنان صحیح است.

“Kelly asked out” (correct)

“Kelly asked Chad out.” (also correct)

استفاده از حروف اضافه در کنار افعال انگلیسی

مثالی از رایج‌ترین ترکیبات

از آنجا که هیچ قانون خاصی برای یادگیری این ترکیبات وجود ندارد، شما فقط باید آن‌ها را حفظ کنید و  از صمیم قلب به خاطر بسپارید.

در جدول‌های زیر مثال‌های مختلفی از رایج‌ترین ترکیبات فعل با حرف اضافه آورده شده است.

فعل + for

حرف اضافه‌ی for‌ می‌تواند با تعدادی از افعال مورد استفاده قرار بگیرد و معمولا برای تاکید بر هدف یا دلیل خاصی استفاده می‌شود. مثال:

Verb + for Example Sentences
apologize for “Brittany never apologizes for her behavior.”
ask for “The student asked for a pencil.”
beg for “The man begged for a second chance.”
care for “I don’t care for salads.”
fight for “Many generations of people have fought for freedom.”
hope for “The family is hoping for a miracle.”
long for “The man longed for the days of his youth.”
pay for “Who’s going to pay for these tickets?”
provide for “Parents are expected to provide for their children.”
search for “Did you search for the missing piece yet?”
wait for “I’m waiting for the bus.”
wish for “Some people wish for nothing but fame.”
work for “She works for the government.”

اساس های دستور زبان انگلیسی

فعل + to

حرف اضافه‌ی to تا حد زیادی در کنار افعال قرار می‌گیرد و معمولا برای بیان جهت یا ارتباط بین اشخاص و اشیاء مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Verb + to

Example Sentences
adjust to “You’ll adjust to your new school in no time.”
admit to “He admitted to reading her diary.”
belong to “The wallet belongs to that woman over there.”
travel to “I am traveling to England tomorrow.”
listen to “Grace is listening to music in her room.”
go to “Anthony, please go to the back of the classroom.”
relate to “I can’t relate to this character at all.”
respond to “Josh responded to his friend’s email.”
talk to “He talked to the manager for more than an hour.”
turn to Turn to page 46 for a diagram of the procedure.”

فعل + about

تعداد زیادی از افعال با حرف اضافه‌‌ی about در جمله قرار می‌گیرند و به اشیاء، حوادث، موضوعات  یا حتی gerunds اشاره می‌کنند. مثال:

Verb + about

Example Sentences
ask about “I asked about the company’s job opening.”
care about “She doesn’t seem to care about going to college.”
complain about “The boy complained about his early curfew.”
forget about “I forgot about the wedding reception.”
hear about “Did you hear about the renovation project?”
joke about “Kim often jokes about her high-pitched voice.”
know about “What do you know about physics?”
laugh about “The friends laughed about their terrible luck.”
learn about “Michelle is learning about film production.”
talk about “What are you talking about?”
think about “We’ll need to think about hiring some more staff.”
worry about “So many adults worry about getting older.”
write about “Dean wrote about his day in his journal.”

فعل+ with

افعالی که با حرف اضافه‌ی with در جمله قرار می‌گیرند، معمولا به روابط بین اشخاص یا اشیاء اشاره می‌کنند.

Verb + with

Example Sentences
agree with “I don’t agree with his opinions.”
argue with “The two argued with each other for several minutes.”
begin with, start with “Let’s begin with a short quiz.”

“I shouldn’t have started with a salad.”

collide with “It is possible, albeit unlikely, for an asteroid to collide with Earth.”
compare with “How does the restaurant’s soup compare with Vera’s?”
compete with “When I run races, I only compete with the clock.”
cope with “It’s not easy to cope with failure.”
disagree with “She disagrees with my suggestion.”
interfere with “Be careful not to interfere with the conference upstairs.”
meet with “When will you meet with her?”

فعل +of

حرف اضافه‌ی of می‌تواند برای انواع افعال استفاده شود. مثال:

Verb + of

Example Sentences
approve of “Ellen doesn’t approve of her sister’s friends.”
consist of “Pizza consists of bread, cheese, and tomato sauce.”
dream of “I dream of visiting Europe.”
hear of “Have you heard of this new TV show?”
take care of “Who will take care of your goldfish while you’re away?”
think of “If you only think of failure, you’ll never take any risks.”

فعل‌+in

حرف اضافه‌ی in می‌تواند با برخی افعال در جمله قرار بگیرد و مشارکت یا ارتباط بین اشخاص و اشیاء را نشان دهد. مثال:

Verb + in

Example Sentences
believe in “The majority of children believe in Santa Claus.”
engage in “Maurice likes to engage in political debates.”
invest in “Now is the time to invest in as many companies as possible.”
live in “Haley lives in Seattle.”
participate in “What sports did you participate in as a kid?”
result in “The hotel’s failure to exterminate the bed bugs resulted in fewer customers.”
specialize in “English majors can choose to specialize in creative writing or literature.”
succeed in “Steven succeeded in earning a scholarship.”

فعل +at

حرف اضافه‌ی at‌ معمولا با افعال مختلفی ترکیب می‌شود تا به مکان‌ها، مهارت‌ها و واکنش‌های مختلف اشاره کند. مثال:

Verb + at

Example Sentences
arrive at “We arrived at the hotel in the morning.”
balk at “Melissa balked at taking out the garbage.”
excel at “My five-year-old niece already excels at math and science.”
laugh at “The boy couldn’t stop laughing at Isabella’s joke.”
look at Look at the whiteboard, please.”
nod at “She nodded at her coworkers.”
shout at “He could hear someone shouting at the TV.”
smile at “My son smiles at me every time I walk through the door.”
stare at “It’s uncomfortable when people stare at you.”

فعل +on

حرف اضافه‌ی on  با برخی از افعال ترکیب می‌شود. مثال:

Verb + on

Example Sentences
agree on “The committee finally agreed on a solution.”
bet on “I wouldn’t bet on that happening.”
comment on “The lawyer briefly commented on the lawsuit.”
concentrate on, focus on “He’s trying to concentrate on his work.”

“I’m too tired to focus on this assignment.”

decide on “He eventually decided on a career path.”
depend on, rely on “You can’t depend on him forever.”

“Too many students rely on the Internet to conduct research.”

elaborate on “This paragraph elaborates on the previous one’s claims.”
experiment on “The company offered assurances that it does not experiment on animals.”
insist on “She insisted on joining us.”
operate on “Aspiring surgeons learn how to operate on people.”
plan on “Do you plan on attending the concert tomorrow?”

فعل +from

حرف اضافه‌ی from معمولا با افعال ترکیب می‌شود تا ماهیت یا ارتباط یا حتی عدم ارتباط بین اشخاص و اشیاء را نشان دهد. مثال:

Verb + from

Example Sentences
benefit from “Aspiring musicians benefit from getting public exposure for their music.”
come from “Saya comes from Japan.”
differ from “How does milk chocolate differ from white chocolate?”
escape from “The prisoners escaped from their captors.”
recover from “The girl recovered from her illness.”
refrain from “Could you please refrain from shouting?”
resign from “The CEO resigned from her position after 25 years with the company.”
retire from “He retired from his job last year.”
suffer from “Many people suffer from social anxiety.”

فعل+سایر حروف اضافه

سایر حروف اضافه هم می‌توانند در کنار افعال قرار گیرند و افعال حرف اضافه‌ای بسازند. از برخی از این حروف اضافه می‌توان به against، into و like‌ اشاره کرد. مثال:

“We decided against visiting my aunt.”

“The car nearly crashed into a tree.”

“I feel like going on an adventure.”

افعال با حروف اضافه‌ی مختلف

برخی از افعال می‌توانند بدون تغییر در معنای کلی با چند حرف اضافه در جمله قرار گیرند. برای مثال، فعل Talk می‌تواند با حروف اضافه‌ی to یا with در جمله ظاهر شود.

“I need to talk to the principal.”

“I need to talk with the principal.”

از طرفی دیگر، برخی از افعال وقتی که با حروف اضافه‌ی مختلف در جمله قرار می‌گیرند، دچار تحول معنایی نیز می‌شوند. برای مثال، فعل dream اگر با حرف اضافه‌ی of همراه شود، به معنی رویا و آرزو داشتن خواهد بود. اما اگر با about در جمله ترکیب شود، به معنی «خواب دیدن» خواهد بود. مثال:

“She dreams of becoming a pilot.” (aspiration)

“She often dreams about flying.” (image during sleep)

سخن آخر

در مقالات قبلی خواندیم که یک حرف اضافه چگونه می‌تواند در دسته‌های مختلفی قرار بگیرد و با اسامی و افعال مختلف ترکیب شود. نکته‌ای که باید به خاطر بسپارید این است که متاسفانه، همه را باید حفظ کنید و مفهوم هر کدام را به خوبی یاد بگیرید. علاوه بر این، در خصوص افعال باید مراقب باشید که آن‌ها را با افعال عبارتی اشتباه نگیرید و جملات گرامری صحیحی بسازید.


بیشتر بخوانید: سوالات فاعلی و سوالات با حروف اضافه

بیشتر بخوانید:حروف اضافه (preposition) در زبان انگلیسی


آزمون

Which of the following prepositions is commonly paired with verbs?

Which of the following sentences contains a prepositional verb?

Which of the following sentences does not contain a prepositional verb?

Which of the following sentences uses an incorrect preposition?

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
3.7 از 5 از 15 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

 1. طیبه
  7 آبان 1401
  پاسخ دادن

  چه کنم زبانم تقویت شود کلاسهای کانون ۲ساله میرم مجازی هستم هنوز نمیتونم هیچی صحبت کنم شنیداری ام ضعیفه و …

  • ایرانمهر
   7 آبان 1401
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر جهت مشاوره و تعیین سطح و آگاهی از روند برگزاری دوره ها از طریق سایت ایرانمهر شماره شعب را دریافت نمایید .

 2. طیبه
  23 بهمن 1400
  پاسخ دادن

  چه کنم زبانم تقویت شود کلاسهای کانون ۲ساله میرم مجازی هستم هنوز نمیتونم هیچی صحبت کنم شنیداری ام ضعیفه و …

  • سحر حیدری
   3 مرداد 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیرلطفا از طریق سایت ایرانمهر شماره شعب رو دریافت کنید و به صورت رایگان مشاوره وتعیین سطح انجام بدید.

 3. نادی
  11 دی 1400
  پاسخ دادن

  سلام خانم اصغری فرق بین مفعول مسقیم و مفعول غیر مستقیم چیست ؟ممنون و سپاس

  • آموزشگاه ایرانمهر
   11 دی 1400
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

 4. رضا طالبی لیوان
  16 اسفند 1399
  پاسخ دادن

  سلام. نحوه استفاده از حروف اضافه را می خواهم یاد بگیرم.
  با تشکر

  • آموزشگاه ایرانمهر
   16 اسفند 1399
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیرلطفا از طریق سایت ایرانمهر شماره شعب رو دریافت کنید و به صورت رایگان مشاوره وتعیین سطح انجام بدید

 5. آموزشگاه ایرانمهر
  10 اسفند 1399
  پاسخ دادن

  سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

 6. مرتضی ناصر
  7 دی 1399
  پاسخ دادن

  سلام کتی خانوم
  ببخشید یه کتاب خوب برای یادگیری گرامر میخواستم ممنونم

  • آموزشگاه ایرانمهر
   7 دی 1399
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیرلطفا از طریق سایت ایرانمهر شماره شعب رو دریافت کنید و به صورت رایگان مشاوره وتعیین سطح انجام بدید

 7. علی
  27 اردیبهشت 1399
  پاسخ دادن

  سلام ممنون از مطالب قشنگتون من یک سوال ازتون دارم ایا می شود در عرض 3 ماه ایلتس بگیرم

  • آموزشگاه ایرانمهر
   27 اردیبهشت 1399
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیرلطفا از طریق سایت ایرانمهر شماره شعب رو دریافت کنید و به صورت رایگان مشاوره وتعیین سطح انجام بدید

 8. مزدک
  4 اردیبهشت 1399
  پاسخ دادن

  درود و سپاس تقدیم مهربانو لطفاً چگونه دسترسی داشته باشیم به مطالب مفید و ارزشمند تان در خصوص حرف اضافه سپاسگزارم

  • آموزشگاه ایرانمهر
   4 اردیبهشت 1399
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید