IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
حروف اضافه در زبان انگلیسی
امتیاز کاربران: 3.5/5
نویسنده: محمد اشرفی
13 بهمن 1398

حروف اضافه در زبان انگلیسی

طبیعتا یادگیری حروف اضافه از بزرگترین کابوس‌هایی است که زبان‌آموزان با آن روبه‌رو می‌شوند. اینکه هر فعل عبارتی را با چه حرف اضافه‌ای به کار ببرد،‌ چگونه یک عبارت متممی با حرف اضافه‌ی مناسب بسازد و چگونه در بیان منظور خود، اشتباه نکند (یا بالاخره حرف اضافه‌ی مربوط به کوچه و خیابان را یاد بگیرد).

در حقیقت حروف اضافه انواع مختلفی دارند و در دسته‌های مختلفی قرار می‌گیرند. بیشتر حروف اضافه کاربردها و معانی مختلفی هم دارند که در موارد مختلف، مورد استفاده قرار می‌گیرند. معمولا، حروف اضافه می‌توانند در هشت دسته‌ی مختلف قرار بگیرند که از آن‌ها می‌توان به زمان، مکان، جهت یا مکتب (حرکت)، به وسیله‌ی (یا به کمک) ، دلیل یا هدف، ارتباط و مبدا و منشاء اشاره کرد. جدول زیر شامل رایج‌ترین حروف اضافه می‌شود و دسته‌ی مربوط به هر کدام از آن‌ها نیز مشخص شده است که کاربرد آن‌ها را بهتر یاد بگیرید.

دسته

حرف اضافه

Time at, in, on, for, during, since, by, until, before, after, to, past
Place at, in, on, by/near/close to, next to/beside, between, behind, in front of, above/over, below/under
Direction or Movement to, from, over, under, along, around, across, through, into, out of, toward(s), away from, onto, off, up, down
Agency by, with
Instrument or Device by, with, on
Reason or Purpose for, through, because of, on account of, from
Connection of, to, with
Origin from, of

 تعداد زیادی از حروف اضافه در دو یا بیش از دو گروه قرار می‌گیرند. برای تشخیص اینکه این حرف اضافه دقیقا در کدام دسته قرار دارد، باید به دقت به مفهوم جمله دقت کنید و ببینید که با این حرف اضافه، چه چیزی توضیح داده می‌شود.

حروف اضافه در انگلیسی

حرف اضافه‌ی زمان

حرف اضافه‌ی زمان، در حقیقت زمان و مدت زمانی که چیزی اتفاق افتاده (یا خواهد افتاد) را بیان می‌کند. سه حرف اضافه‌ی رایج در این گروه، at، in و on هستندکه معمولا هم توسط زبان‌آموزان به اشتباه به کار می‌روند. هر حرف اضافه در حقیقت به موضوع و محتوای خاصی اشاره می‌کند و بر همین اساس هم با یکدیگر تفاوت دارند. به یاد داشته باشید که یادگیری  این حروف اضافه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اگر هر کدام را اشتباه به کار ببرید، هرچقدر هم که در مکالمه یا مهارت شنیداری قوی  باشید، باز هم شخصی بی‌سواد و ناوارد به زبان انگلیسی شناخته خواهید شد. مثال:

حرف اضافه‌ی زمان

چه چیزی را توضیح می‌دهد؟

مثال

at specific and short times of day “Let’s meet at noon.”

“Chris arrived at one o’clock.”

in months, years, and specific times of day “Beth starts school in August.”

In 2008, the U.S. held a presidential election.”

“I would rather work on the project in the afternoon.”

on days and dates On Tuesday, Dad went to the grocery store.”

“Valentine’s Day is on February 14.”

for durations of time “He lived abroad for many years.”
during simultaneous events “We’re not supposed to study during class.”
since a continuous event originating from a specific point in the past “She’s been waiting to hear back from the office since yesterday.”
by a specific point in the future before which an event must be completed “You must wake up by six o’clock tomorrow morning.”
until a continuous event that will terminate at a specific point in the future “Daniel can’t sneak out of the house until his parents go to bed.”
before something prior to a specific time or event “The moon rose before sunset.”
after something following a specific time or event “Katrina made a promise to help out after work today.”
to time in relation to the next hour of the day “My watch says it’s 10 minutes to three right now.”
past time in relation to the previous hour of the day “Ideally, the party would start no later than a quarter past eight.”

اساس های دستور زبان انگلیسی

حرف اضافه‌ی مکان

حرف اضافه‌ی مکان، مشخصا به مکان قرار گیری یک شخص یا شیء اشاره می‌کند. البته می‌تواند به محلی که یک حادثه در آن اتفاق افتاده (یا اتفاق میفتد) هم اشاره کرد. درست مثل حروف اضافه‌ی زمان، رایج‌ترین حروف اضافه برای مکان at، in و on‌ هستند. کاربرد هرکدام از آن‌ها در جدول زیر توضیح داده شده است:‌

حرف اضافه‌ی مکان

چه چیزی را توضیح می‌دهد؟

مثال

at specific points or locations “Ben is planning on staying the night at a hotel.”
in enclosed spaces “The rice is in the cabinet.”
on surfaces or tops of things “Leave the towel on the counter.”
by, near, close to lack of distance “The library is by/near/close to the train station.”
next to, beside adjacency “Many people consider it rude to sit next to/beside a stranger in a movie theater.”
between something in the middle of two people or things “To make a sandwich, simply put something between two slices of bread.”
behind something at the back of something “I stood behind my sister while we waited in line.”
in front of something situated before something “Let’s put the dresser in front of the window.”
above, over* something higher than something “The arch above/over the hallway reminded Natalie of a castle she’d visited.”
below, under** something lower than something “All children fear the monsters below/under their beds.”

حروف اضافه‌ی over‌ و above‌، هر دو چیزی (یا شخصی)‌که بالاتر از چیزی دیگر قرار دارد یا توضیح می‌دهد.  اما over‌ می‌تواند به  شیء یا شخصی اشاره کند که مستقیما در تماس یا شیئی دیگر در زیر خود  قرار دارد ( یا به عبارت دیگر، روی آن قرار می‌گیرد). برای مثال می‌توان به جمله‌ی «I draped my jacket over the couch» اشاره کرد. در مقابل، جمله‌ی «I draped my jacket above the couch» را داریم که کاملا غلط است.

حروف اضافه‌ی under ‌ و below هر دو می‌توانند محل قرارگیری شیئی پایین‌تر از شئی دیگر را توصیف کنند،‌ اما under می‌تواند محل قرارگیری شیئی را توصیف کند که با شیئی که روی آن است، تماس مستقیم دارد. برای مثال جمله‌ی« The puppy hid under the blanket» صحیح است،‌ اما جمله‌ی « The puppy hid below the blanket» کاملا غلط است.

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

حروف اضافه‌ی جهت‌ها یا حرکات مختلف

حروف اضافه‌ِ جهات یا حرکات، نحوه‌ی حرکت، محل بروز حرکت یا چگونگی انجام حرکت را بیان می‌کند. در جدول زیر رایج‌ترین حروف اضافه در جهات و حرکات نوشته شده است و تفاوت کاربرد آن‌ها نیز در مثال مشخص شده است.

حروف اضافه‌ی جهات یا حرکات

چه چیزی را توصیف می‌کند؟

مثال

to movement with a specific aim, direction, or destination “My brother went to Europe with his friends.”
from movement with a specific point of origin “She told stories about the time she walked to Spain from France.”
over movement higher than and across something else “The bird flew over the trees.”
above movement to a point higher than something else “He shot his arrow above the target.”
under/beneath movement lower than something “That large worm went under/beneath the dirt.”
along movement on a straight line or edge “The childhood friends rode their bicycles along the road.”
around movement in a circular direction “The couple held hands and skated around the rink.”
across movement from one end to the other “I walked across the flimsy bridge.”
through movement from one side of an enclosed space and out of the other “The burglar entered the house through the basement window.”
into movement ending inside something “If you jump into the water like this, you can make a big splash.”
out of movement ending outside something “Get out of that cave before the bear comes back!”
toward(s)* movement closer to something “Laughing, she threw up her hands and ran toward(s) the park.”
away from movement farther from something “Get away from the fire before you get burned.”
onto movement ending on top of something “Be careful climbing onto that ledge.”
off movement down or away from something “Parents are always yelling at their kids to get off the furniture.”
up movement heading up “When you use a fireplace, smoke goes up the chimney.”
down movement heading down “He jumped down and hurt his knee.”

حرف اضافه‌ی toward‌ و towards شبیه هم هستند و می‌توانند به جای یکدیگر در جمله قرار بگیرند. اما در زبان انگلیسی آمریکایی رسمی، toward ترجیح داده می‌شود.

حروف اضافه در زبان انگلیسی

حرف اضافه‌ی «به وسیله» یا «به کمک»‌

در زبان انگلیسی این حرف اضافه را «preposition of agency» می‌نامند. این حرف اضافه شخص یا شیئی را توصیف می‌کند که باعث بروز اتفاقی دیگر می‌شوند. جمله‌هایی که در آن‌ها این حرف اضافه دیده می‌شود معمولا در ساختار مجهولی نوشته می‌شوند و در آن‌ها از حرف اضافه‌ی by (به وسیله‌ی مردم) و with (به وسیله‌ی اشیاء)‌ استفاده می‌شوند. مثال:

“The house was built by the three siblings.” (passive)

“The three siblings built the house.” (active)

 

“Her heart is filled with emotion.” (passive)

“Emotion filled her heart.” (active)

حروف اضافه‌ی instrument

از این حروف اضافه برای توصیف تکنولوژی، ماشین‌ها یا ابزار مختلف استفاده می‌گردد. این حروف اضافه در حقیقت by، with و on  هستند. حرف اضافه‌ی by به روش‌های حمل و نقل اشاره می‌کند، ولی with و on  استفاده و کاربرد ماشین‌ها و سایر ابزارآلات را توضیح می‌دهند. مثال:‌ 

“Aunt Patricia returned home by ferry.”

“She opened the locked door with an old key.”
“May I finish my homework on your computer?”

حروف اضافه‌ی اهداف یا دلایل

حروف اضافه‌ی دلایل یا اهداف دلیل بروز یک اتفاق را توضیح می‌دهند. از حروف اضافه‌ی رایج برای اهداف یا دلایل می‌توان به for، through, because of, on account of و from اشاره کرد. مطمئنا با دیدن این حروف اضافه، به مفهوم و منظورمان پی  برده‌اید. برای درک بیشتر آن‌ها مثال‌های زیر را در نظر بگیرید:‌ 

“Everything I did was for you.”

Through her bravery, we were able to escape unharmed.”
Because of the delay, I was late to the parade.”
“The employees refused to work on account of their low pay.”
“He knows from experience how to deal with them.”

حروف اضافه در زبان انگلیسیحروف اضافه‌ی ارتباطات

حروف اضافه‌ی ارتباطات، تعلقات، روابط یا مشارکت‌های مختلف را توصیف می‌کند. حرف اضافه‌ی of برای تعلقات مورد استفاده قرار می‌گیرد، حرف اضافه‌ی to‌ برای روابط بین مردم یا اشیاء و حرف اضافه‌ی with برای مشارکت‌های مختلف استفاده می‌شود. مثال:‌ 

“The Statue of Liberty is located in New York Harbor.”

“A well-written essay is impressive to teachers.”
“Lisa wanted to go to the concert with Victor.”

حرف اضافه‌ی ملیت یا ماهیت

در زبان انگلیسی، این حرف اضافه، Origin‌ نام دارد. این حرف اضافه به ماهیت اشخاص (مثل ملیت، محل تولد یا محل اختراع یک شیء) اشاره می‌کنند. ما معمولا از حرف اضافه‌ی from و گاهی از of‌ در این مورد استفاده می‌کنیم. مثال:‌ 

“I met the most delightful couple from Italy.”

“I’m from New York originally, but I’ve lived in Dallas for many years.”
“The new professor is of Turkish descent.”
“The new computer from the tech giant should be revolutionary.”

سخن آخر

در حقیقت یادگیری و به خاطر سپردن اینکه هر کلمه و منظور با چه حرف اضافه‌ای در جمله قرار می‌گیرد، از اهمیت بالایی برخوردار است و برای یادگیری حروف اضافه در زبان انگلیسی، به تمرین و تلاش زیادی نیاز دارید. این را حتما به خاطر داشته باشید که یادگیری و استفاده‌ی درست از این حروف اضافه از جمله مهم‌ترین بخش‌های گرامری در زبان انگلیسی است و کاربرد بسیار بالایی دارد. در حقیقت امکان ندارد که بخواهید یک جمله‌ی درست درمان و دهان پر کن در زبان انگلیسی بیان کنید، ولی به حروف اضافه نیازی پیدا نکنید.

این نکته را به یاد داشته باشید که استفاده‌ی صحیح و به جا از حروف اضافه‌، شما را فردی کاملا باسواد و مسلط به زبان انگلیسی نشان می‌دهد. پس یادگیری آن‌ها را جدی بگیرید و حتی اگر مدرس یا معلمتان تاکید زیادی به آن نداشت، شما تاجایی که می‌توانید با آن‌ها تمرین کنید.


بیشتر بخوانید: سوالات فاعلی و سوالات با حروف اضافه

بیشتر بخوانید: حروف اضافه حرکت در زبان انگلیسی


آزمون

Which of the following is not one of the prepositions of time?

Which of the following sentences contains a preposition of place?

Which of the following sentences contains a preposition of agency?

Which of the following sentences contains a preposition of reason or purpose?

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
3.5 از 5 از 46 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

 1. ح ز
  2 اسفند 1401
  پاسخ دادن

  سلام مقالات کاربردی و من بی نهایت استفاده میکنم

  • ایرانمهر
   2 اسفند 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم از شما
   موفق باشین

 2. amir
  1 اسفند 1401
  پاسخ دادن

  برای تدریس در زمینه انگلیسی بزرگسال باید چطوزر اقدام کنیم؟

  • ایرانمهر
   1 اسفند 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر شما میتوانید جهت همکاری با مجموعه فرم جذب مدرس زبان انگلیسی از سایت را تکمیل نمایید همکاران ما اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار میدهند.

 3. NejatAli Shoorafkan
  19 بهمن 1401
  پاسخ دادن

  سلام توضیحات عالی بود من خیلی احتیاج داشتم به مطالعه این مبحث

  • ایرانمهر
   19 بهمن 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم از شما
   موفق باشین

 4. مجید
  16 بهمن 1401
  پاسخ دادن

  سلام، ممنونم از مطالب مفیدتون
  سوالی داشتم، من خیلی علاقه به یادگیری زبان انگلیسی دارم به نظر شما بهترین کاری باید بکنم چیه کلاس برم کدوم کتاب بخونم یا…

  • ایرانمهر
   16 بهمن 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر شما میتوانید فرم مشاوره رایگان از سایت را تکمیل نمایید همکاران ما اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار میدهند.

 5. فرهاد فرهادی متین
  1 بهمن 1401
  پاسخ دادن

  زبان انگلیسی آنلاین هم تدریس می کنین ؟

  • ایرانمهر
   1 بهمن 1401
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر بله کلاس های آنلاین هم داریم جهت آگاهی از نحوه ثبت نام به قسمت ارتباط با شعب سایت مراجعه نمایید و با تماس با یکی از شعب همکاران ما اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار میدهند.

 6. Amiroooooo
  23 آذر 1401
  پاسخ دادن

  عالی .. ممنون از شما …موفق باشید

  • ایرانمهر
   23 آذر 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم از شما
   موفق باشین

 7. زهرا
  11 شهریور 1401
  پاسخ دادن

  عالی، سپاسگزارم

  • آموزشگاه ایرانمهر
   11 شهریور 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم

 8. مجتبی
  13 اردیبهشت 1400
  پاسخ دادن

  سلام ممنون بابت مطالب بسیار مفیدی که در اختیار ما قرار دادین میخواستم بدونم تفاوت حروف اضافه در انگلیسی امریکن و بریتیش چی هست؟

  • آموزشگاه ایرانمهر
   13 اردیبهشت 1400
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

 9. بهنام سنجری
  22 بهمن 1399
  پاسخ دادن

  اینا خیلی خیلی زیادن آدم چجوری حفظشون کنه

  • آموزشگاه ایرانمهر
   22 بهمن 1399
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیرلطفا از طریق سایت ایرانمهر شماره شعب رو دریافت کنید و به صورت رایگان مشاوره وتعیین سطح انجام بدید

 10. محمد صالح هادوی
  2 بهمن 1399
  پاسخ دادن

  سلام من کلاس دوازدهم هستم و امسال کنکور دارم بعضیی از سوالات کنکور مربوط به انتخاب حرف اضافه مناسب برای کلمات هست و من به دنبال یک منبع مناسب برای یادگیری این دسته از کلمات و حروف هستم

  • آموزشگاه ایرانمهر
   2 بهمن 1399
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیرلطفا از طریق سایت ایرانمهر شماره شعب رو دریافت کنید و به صورت رایگان مشاوره وتعیین سطح انجام بدید

 11. امیر
  14 دی 1399
  پاسخ دادن

  سلام وقت بخیر
  کلاس اسپیکینگ آنلاین هم دارید؟

  • آموزشگاه ایرانمهر
   14 دی 1399
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیرلطفا از طریق سایت ایرانمهر شماره شعب رو دریافت کنید و به صورت رایگان مشاوره وتعیین سطح انجام بدید

 12. فرهاد فرهادی متین
  5 دی 1399
  پاسخ دادن

  قبل از افعالی که دارن یه جمله رو توضیح میدن چه حرف اضافه ای بیارم؟ ممنون

  • آموزشگاه ایرانمهر
   5 دی 1399
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

 13. مجید
  20 آبان 1399
  پاسخ دادن

  سلام، ممنونم از مطالب مفیدتون
  سوالی داشتم، من خیلی علاقه به یادگیری زبان انگلیسی دارم به نظر شما بهترین کاری باید بکنم چیه کلاس برم کدوم کتاب بخونم یا…

  • آموزشگاه ایرانمهر
   20 آبان 1399
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیرلطفا از طریق سایت ایرانمهر شماره شعب رو دریافت کنید و به صورت رایگان مشاوره وتعیین سطح انجام بدید

 14. NejatAli Shoorafkan
  18 آبان 1399
  پاسخ دادن

  سلام، آیا کاربرد حروف… The end of پشت سر هم صحیح است؟

  • آموزشگاه ایرانمهر
   18 آبان 1399
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

 15. مسافر
  26 شهریور 1399
  پاسخ دادن

  سلام و وت بخیر خانم اصغری.
  من تصمیم دارم برای امتحان زبان (تولیمو)آماده بشم. خواستم ببینم بصورت مجازی هزینه کلاستون چقدر است؟ ممنون

  • آموزشگاه ایرانمهر
   26 شهریور 1399
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیرلطفا از طریق سایت ایرانمهر شماره شعب رو دریافت کنید و به صورت رایگان مشاوره وتعیین سطح انجام بدید

 16. محمدعلی زیرک
  4 شهریور 1399
  پاسخ دادن

  با سلام و وقت بخیر، چگونه در EPT نمره قبولی بیاوریم؟ با سپاس.

  • آموزشگاه ایرانمهر
   4 شهریور 1399
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیرلطفا از طریق سایت ایرانمهر شماره شعب رو دریافت کنید و به صورت رایگان مشاوره وتعیین سطح انجام بدید

 17. Amiroooooo
  30 مرداد 1399
  پاسخ دادن

  عالی .. ممنون از شما …موفق باشید

  • آموزشگاه ایرانمهر
   30 مرداد 1399
   پاسخ دادن

   سپاسگذاریم

 18. خادم علی تهذیبی
  15 اردیبهشت 1399
  پاسخ دادن

  سلام خانم اصغری مطالب بالا رو شما نوشتید ؟
  البته عالی هستند

  • آموزشگاه ایرانمهر
   15 اردیبهشت 1399
   پاسخ دادن

   ممنون شما لطف دارید

 19. پوریا آزادی
  2 اردیبهشت 1399
  پاسخ دادن

  سلام و عرض ادب
  اول از همه ممنون بابت زحماتی که در این زمیه می کشین
  راستش من برنامه مهاجرت دارم و هرچند نیازی به اخذ مدرک آیلتس واسه ویزای کار ندارم،با اینحال هم برای زندگی روزمره و هم اشتغال مناسب باید سطح زبانمو ارتقا بدم،با راهنمایی یه مدرس کتابهای Compelete Ielts رو شروع کردم و واسه اسکیل لیستنینگ هم BBc 6 min رو گوش میکنم
  اما سوالاتی پیش میاد واسم در حل تمرینهاش مثل همین حروف اضافه و ….
  بنظر شما روشی که پیش گرفتم مناسبه یا باید منابع دیگه ای مطالعه کنم؟
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایین
  atila.ivan6@Gmail .com
  این هم آدرس ایمیل بنده
  با تشکر

  • آموزشگاه ایرانمهر
   2 اردیبهشت 1399
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

 20. علیرضا سینی چی دانشجوی ارشد زبانشناسی
  23 اسفند 1398
  پاسخ دادن

  سلام در کتاب core syntax گفته شده است برای تشخیص اینکه کلمه ای حرف اضافه است یا خیر باید قبل از آن از right استفاده نمود و این برای من قابل فهم نیست

  • آموزشگاه ایرانمهر
   23 اسفند 1398
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید