عبارت های بیان کننده هدف و تضاد در زبان انگلیسی

تاریخ انتشار :٢٢ خرداد ١٤٠١ نویسنده :سحر حیدری
امتیازدهی : از 2

عبارت های تضادی (Clauses of contrast)

استفاده از although / even though

می‌توانیم در ابتدا یا وسط جمله از while/even استفاده کنیم و بعد از آن یک جمله (فاعل + فعل) قرار دهیم. ما هرگز از کاما بعد از although / even though استفاده نمی کنیم.

.Although/Even though we had a bad game, we won

.We won, although/even though we had a bad game

استفاده از however

از however برای اتصال دو جمله مختلف استفاده می کنیم. معمولاً بعد از نقطه (.) یا نیم دونقطه (;) استفاده می‌شود. با این حال باید همیشه با کاما دنبال شود.

.We didn’t like the hotel. However, we had a fantastic time

.We went to the beach; however, the weather wasn’t perfect

 

استفاده از despite / in spite of

despite و in spite of به طور معمول با یک اسم یا یک فعل –ing دنبال می شوند. آنها می توانند در ابتدا یا وسط جمله بکار روند.

.Despite/In spite of the rain, we went to the concert

.They arrived despite/in spite of leaving very early

ما می توانیم از یک عبارت (فاعل + فعل) پس از despite/in spite of + the fact that استفاده کنیم.

.We went out despite/In spite of the fact that it was raining

 

عبارت های بیان کننده هدف (Clauses of purpose)

استفاده از to + infinitive

رایج ترین راه برای بیان هدف در زبان انگلیسی to + infinitive است.

.The student worked hard to pass the test

 

استفاده از in order to/so as to + infinitive

استفاده از In order to  یا so as to به همراه فعل مصدر در انگلیسی رسمی و عمدتاً در متن‌های نوشتاری رایج هستند. حالت‌های منفی به صورت in order not to  و so as not to به همراه فعل مصدر (infinitive) هستند. مثال‌های زیر با دقت ملاحظه نمایید.

.We were asked to stay in order to finish the project

.He left home early in order not to be late

.Use a plastic hammer so as to avoid damage

.They walked quietly so as not to wake up the children

 

استفاده از so that + clause

همچنین می توانیم از so that + subject + verb برای بیان هدف استفاده کنیم. ما معمولاً با این رابط از یک فعل مدال یا فعل کمکی (could, can, would,...) استفاده می کنیم.

.We left early so that we could park near the center

.He made some flashcards so that it would be easier for his mum to remember the instructions

 

استفاده از for + noun

همچنین می توانیم از ترکیب for به همراه یک اسم (for + noun) برای بیان هدف استفاده کنیم.

.We went to the bar for a drink

?Would you like to go the the park for a run

 

عبارت های دلیل (Clauses of reason)

وقتی می‌خواهیم دلیل اتفاق افتادن چیزی یا اینکه چرا کسی کاری را انجام داده است توضیح دهیم، از یک عبارت دلیلی استفاده می‌کنیم که با حرف ربط (as, since, because) یا یک عبارت اسمی توسط because of/due to است.

Because

ما از because قبل از یک بند (فاعل + فعل) استفاده می‌کنیم. می‌توان این کلمه را در ابتدا یا در انتهای جمله استفاده کرد (در پایان بیشتر رایج است). زمانی از کاما استفاده می شود که بند دلیل در ابتدای جمله باشد.

.We didn’t go because it was raining heavily

.Because the event was cancelled, they lost their deposits

 

as/since

ما از as/since به روشی بسیار مشابه برای بیان دلیل استفاده می‌کنیم. این دو کلمه با فاعل + فعل دنبال می‌شوند و می‌توانند در ابتدا یا انتهای جمله استفاده شوند. با این حال، as و since عبارات رسمی‌تر هستند و در زبان نوشتاری رایج‌تر از گفتاری انگلیسی هستند.

.The government urged people to stay indoors since/as more rain is forecast for the entire weekend

.As/Since the roads were blocked, the victims had to be rescued by helicopter

 

because of

ما از عبارت because of قبل از اسم استفاده می‌کنیم.

.The concert was postponed because of the heavy rain

 

due to

due to به‌معنای "به دلیل" است. این عبارت رسمی‌تر بوده و همچنین قبل از اسم استفاده می‌شود.

.The event was cancelled due to lack of interest

.I couldn’t enjoy the meal due to their constant arguing

 

 

Quiz:


سحر حیدری


اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره