یادگیری متمم وصفی (Adjective Complement) در زبان انگلیسی

تاریخ انتشار :٠٩ تير ١٣٩٩ نویسنده :کتایون اصغری
امتیازدهی : از 3

 

متمم وصفی که از آن در زبان انگلیسی گاهی با عنوان adjective phrase complement نیز یاد می‌شود، یک عبارت وصفی است که برای تکمیل معنای یک عبارت وصفی به کار می رود. آن‌ها معمولا به همراه predicative adjectives (صفات خبری) در جمله قرار می‌گیرند.

انواع متمم‌های وصفی

متمم وصفی به سه دسته‌ی prepositional phrase، infinitive phrase  و noun clauses تقسیم بندی می‌شوند.

عبارات اضافی (Prepositional Phrases)

یک عبارت اضافی در حقیقت از ترکیب یک اسم، ضمیر، گروه اسمی، گروه ضمایری یا عبارات اسمی و حرف اضافه تشکیل می‌شود. در ادامه چند نمونه از عبارات اضافی را می‌بیبیند که به عنوان متمم وصفی در جمله به کار می‌روند.

“I am perfectly content on my own.” (On my own is the complement of the adjective content.)

“He felt alone in the world.” (In the world is the complement of the adjective alone.)

“They seem a little concerned about the direction we’re taking.” (About the direction we’re taking is the complement of the adjective concerned.)

“She is skilled at archery.” (At archery is the complement of the adjective skilled.)

“The bosses are pleased with your progress.” (With your progress is the complement of the adjective pleased.)

عبارات نامتناهی (Infinitive Phrases)

عبارات نامتنهای از ترکیب فعل infinitive  (مصدر با to) و هر مکمل دیگری که در کنار فعل قرار بگیرد، تشکیل می‌شود. (مراقب  باشید که عبارات infinitive‌ را با عبارات اضافی که با حرف to شروع می‌شوند، اشتباه نگیرید).

“I’m very happy to know you!” (To know you is the complement of the adjective happy.)

“We’re just glad to be of service.” (To be of service is the complement of the adjective glad.)

“They felt relieved to return home.” (To return home is the complement of the adjective relieved.)

“The crowd seemed impatient to begin.” (To begin is the complement of the adjective impatient.)

عبارات اسمی (Noun Clauses)

یک عبارت اسمی، عبارتی وابسته است که می‌تواند نقش اسم را در جمله ایفا کند. عبارات اسمی با کلماتی چون that، how، if و wh questions شروع می‌شوند. برای مثال می‌توان به what, whatever, where, wherever, when, whenever, why, which, whichever, who, whom, whoever, whomever, whether و whatever‌ اشاره کرد.

“We were a little curious why they decided to leave.” (Why they decided to leave is the complement of the adjective curious.)

“I’m thrilled that you are coming to visit!” (That you are coming to visit is the complement of the adjective thrilled.)

“It’s so wonderful what he did for those orphans.” (What he did for those orphans is the complement of the adjective wonderful.)

“They’re somewhat unsure whether this is the right decision.” (Whether this is the right decision is the complement of the adjective unsure.)

تفاوت مکمل‌ها (Modifiers) و متمم‌ها (Complements)

متمم‌های وصفی شبیه modifier‌ ها هستند ولی در برخی نکات تفاوتی دیده می‌شود. هردو می‌توانند به عنوان قید در جمله قرار بگیرند، اما با اینکه عبارات قیدی معنای یک صفت را توضیح می‌دهند، متمم‌های وصفی به همراه صفات به کار می‌روند تا معنای کامل‌تری را بیان کنند. اگر  یک modifier‌ از جمله حذف شود، معنا تغییری نخواهد کرد. اما اگر متمم وصفی از جمله حذف شود، کل معنی از بین می‌رود.

“I am perfectly content on my own.” (Perfectly is an adverb that modifies the adjective content, while on my own is a prepositional phrase that complements it.)

“They seem a little concerned about the direction we’re taking.” (A little is an adverbial phrase that modifies the adjective concerned, while about the direction we’re taking is a prepositional phrase that complements it.)

“I’m very happy to know you!” (Very is an adverb that modifies the adjective happy, while to know you is an infinitive phrase that complements it.)

“We’re just glad to be of service.” (Just is an adverb that modifies the adjective glad, while to be of service is an infinitive phrase that complements it.)

“We were a little curious why they decided to leave.” (A little is an adverbial phrase that modifies the adjective curious, while why they decided to leave is a noun clause that complements it.)

“They’re somewhat unsure whether this is the right decision.” (Somewhat is an adverbial phrase that modifies the adjective unsure, while whether this is the right decision is a noun clause that complements it.)

Quiz:


کتایون اصغری
من کتایون اصغری هستم و به عنوان کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، هیچ چیزی بیشتر از نوشتن راجع به زبان‌های مختلف نمیتونه خوشحالم کنه و منو سرحال بیاره. پس در مقالاتم سعی کردم هم از تجربیاتم بگم هم از تمام تخصصم در این زمینه استفاده کنم تا به شما در یادگیری یه زبان جدید کمک کرده باشم


اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره
برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

مشاوره رایگان