ویدئو و پادکست

سریال آموزشی آموزشگاه زبان ایرانمهر | قسمت 8


‌قسمت آخره! ببینیم این همه نقشه و برنامه ریزی واسه دستگیری این قاتل بی رحم بالاخره نتیجه میده یا نه!😱

چقدر کلمه خوووب داره این قسمت😍😏😎: .‌

...To make a long story short

مَخلص کلام ...

It’s up to us

به ما بستگی دارد

Suspicious / suspicion

مشکوک / شک، سوءظن

Watch

مراقب بودن

Pointless

بی مورد

Hopeless

بیهوده

Nightmare

کابوس

Come true

به واقعیت پیوستن

Ruthless

سنگدل

Immigrate

مهاجرت کردن

Grounded

حالتی که فرزندی تنبيه ميشه و اجازه بیرون اومدن از خونه رو نداره

Punish

تنبیه کردن

(Value (v

ارزش قائل شدن

Effort

تلاش

Reconsider

تجدید نظر کردن

Look for sth/sb

دنبال چیزی/کسی گشتن

Get rid of sth/sb

از شر چیزی/کسی خلاص شدن

you’ve got a lot of nerve

خیلی روت زیاده

Confirmation

تایید

Permission

اجازه

We had a deal

ما قرار گذاشته بودیم

Take off

رفتن

In someone’s shoes

به جای کسی

?vous l’avez perdu

گمش کردید؟

L’homme suspect

مرد مشکوک

Disparaître

ناپدید شدن

Capturer

دستگیرش کردن

اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره
برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

مشاوره رایگان