استفاده از افعال مجهول در اخبار و نگارش رسمی

تاریخ انتشار :٢٨ خرداد ١٤٠١ نویسنده :سحر حیدری
امتیازدهی : از 1

در این مقاله به بررسی و نحوه استفاده از افعال مجهول (passive verbs) در گزارش‌های خبری و نگارش‌های رسمی پرداخته شده است.

در گزارش‌های خبری و نگارش رسمی، استفاده از شکل‌های پسیو یا مجهول افعال گزارشی رایج است. افعال گزارشی افعال گفتن (saying) یا باور کردنی (believing) مانند agree ، announce ، believe ، claim ، consider ، expect ، hope ، know ، report ، say ، suggest ، think ، understand و غیره هستند. و ما می‌توانیم از شکل مجهول یا پسیو این افعال برای فاصله گذاری به دو روش مختلف استفاده کنیم. مثال‌های زیر با دقت ملاحظه کنید :

.It is said that they are in Las Vegas

.They are said to be in Las Vegas

استفاده از ساختار it is said that … + subject + verb

می‌توانیم از حالت مجهول یک فعل گزارشی در جمله بعد از مقدمه آن استفاده کنیم :

It + passive reporting verb + (that) + clause (subject + verb)

.It is believed that the murderer is no longer in the country

.It has been announced that they are going to cancel the tour

.It has been suggested that the team can’t be trusted defensively

.It was thought the building could collapse

استفاده از ساختار someone is said to + infinitive

وقتی از شکل پسیو یا مجهول یک فعل گزارشی پس از فاعل واقعی جمله (و نه بعد از آن) استفاده می کنیم، باید بعد از حالت مجهول فعل گزارش از یک فعل مصدر (infinitive) استفاده کنیم.

کاربرد Someone is said to do

هنگامی که عمل گزارش شده همزمان با گزارش است، می توانیم از موارد زیر استفاده کنیم:

subject + passive reporting verb + to + infinitive

.He is said to have the biggest private art collection in the country

.They were believed to be secretly in love

همچنین می توانیم از این فرم برای اشاره به آینده استفاده کنیم.

.She is expected to become a super star

کاربرد Someone is said to be doing

هنگامی که اقدام گزارش شده به طور همزمان با گزارش در حال انجام است، می توانیم از ساختار زیر به همراه افعال پویا استفاده کنیم.

subject + passive reporting verb + to be + -ing (continuous infinitive)

.They are thought to be living under strict protection

کاربرد Someone is said to have done

وقتی عمل گزارش شده قبل از گزارش است (در گذشته)، از ساختار زیر استفاده می‌کنیم.

subject + passive reporting verb + to have + past participle (perfect infinitive)

She was thought to have left the previous week. (=she left before people thought about it)

He is claimed to have hit another student. (=he hit another student first and people claimed he did it later)

Quiz:


سحر حیدری


اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره