کاربرد Have something done

تاریخ انتشار :١٨ خرداد ١٤٠١ نویسنده :سحر حیدری
امتیازدهی : از 1

استفاده از ساختار Someone does something for us

وقتی می‌خواهیم در مورد کاری صحبت کنیم که شخص دیگری برای ما انجام می‌دهد، معمولاً به این دلیل که ما به آنها پول می‌دهیم، یا به این دلیل که آنها را متقاعد می‌کنیم یا از آنها می‌خواهیم انجام دهد، از have + object + past participle استفاده می‌کنیم. مثال‌های زیر را با یکدیگر مقایسه کنید :

We clean the house every Friday. (=we clean it ourselves)

We have the house cleaned every Friday. (=someone else cleans it for us)

فعل have یک فعل کمکی در این ساختار نیست. زمانی که فعل کمکی وجود ندارد برای جملات و سوالات منفی باید از do یا did استفاده کنیم.

We don’t usually have the house painted, we do it ourselves. (NOT: We haven’t the house painted)

Did you have your house painted? It looks great. (NOT: Had you your house painted?)

در هر زمان فعل می توانیم از have something done استفاده کنیم.

.I‘m going to have my hair cut tomorrow

She‘s having her house redecorated

.I‘ve had the oil in my car changed

.She had her hair cut yesterday

 

تجربیات منفی (Negative experiences)

هنگامی که اتفاق بدی برایمان می‌افتد، می‌توانیم از انجام کاری با معنای پسیو استفاده کنیم.

He had his wallet stolen in Piccadilly. (=his wallet was stolen)

.They had their house destroyed by the fire

 

کاربرد Get something done

در زبان انگلیسی غیررسمی، می‌توانیم از get + object + past participle با همان معنای have something done استفاده کنیم.

.I need to get my eyes tested

.They got their home rebuilt after the earthquake

She got her legs burned in the fire. (negative experience)

استفاده از ساختار Have someone do something

می توانیم از ساختار have + person + infinitive به همان معنی have something done استفاده کنیم، اما در این حالت شخصی را که برای ما انجام می دهد ذکر می کنیم.

.We are having the architect redesign the ground floor

.Susanne had her brother prune all the trees

 

استفاده از ساختار Get someone to do something

همچنین می‌توانیم از ساختار  get + someone + to + infinitive برای صحبت در مورد کسی که کاری را برای ما انجام می‌دهد، استفاده کنیم. زیرا ما به او پول می‌دهیم، یا اینکه از او خواسته‌ایم یا متقاعدش کرده‌ایم که این کار را انجام دهد. با این حال، وادار کردن کسی به انجام کاری اغلب به این حالت دلالت دارد که شما کسی را متقاعد کرده‌اید که کاری انجام دهد.

.I got a mechanic to take a look at the car

.Tom’s boss got him to go to a conference in Germany

Quiz:


سحر حیدری


اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره