بیان ترجیح در زبان انگلیسی

تاریخ انتشار :٠٢ خرداد ١٤٠١ نویسنده :سحر حیدری
امتیازدهی : از 1

کاربرد would rather / would sooner

ساختار would rather/sooner + infinitive … (than)

برای صحبت در مورد ترجیح، از would rather/sooner + فعل مصدر (بدون to) استفاده می‌کنیم. می‌توانیم آن را با than (+اسم/مصدر) در جملات تأییدی یا با یا در سؤالات استفاده کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید :

.I‘d  rather/sooner have tea, please

.I‘d  rather/sooner have tea than drink that coffee

?Would you rather/sooner have tea or coffee

 

ساختار   would rather / sooner + subject + past simple

برای ارجاع به زمان حال یا آینده می‌توانیم از  would rather/sooner + subject + گذشته ساده استفاده کنیم.

.We‘d rather/sooner she was/were with us now

.She‘d rather/sooner I picked her up after lunch

?Would you rather/sooner we went by bus or by train

البته به این نکته توجه داشته باشید که می توانیم به جای  were از was استفاده کنیم.

 

کاربرد prefer

ساختار (would) prefer + to + infinitive … (rather than/instead of)

از این ترکیب می‌توانیم  برای صحبت در مورد ترجیح خاص استفاده می کنیم، یعنی آنچه را که در یک موقعیت خاص ترجیح می دهیم. مثال‌های زیر را با دقت ملاحظه کنید:‌

I would prefer to stay in a hotel near the airport. (or I would rather stay…)

.Most clients prefer to have breakfast in their bedroom

برای نشان دادن انتخاب‌هایی که داریم، می‌توانیم از prefer/would prefer با instead of یا rather than استفاده کنیم.

.I would prefer to be too early rather than be too late

.I prefer to go with dad instead of staying here with mum

توجه داشته باشید که ما با rather than از مصدر بدون to استفاده می کنیم.

 

ساختار prefer + -ing verb

ما از ترکیب prefer + noun or -ing verb استفاده می کنیم تا در مورد ترجیح عمومی صحبت کنیم، یعنی در هر موقعیتی چه چیزی را به طور کلی ترجیح می دهیم.

.I love running, but he prefers cycling

برای نشان دادن انتخاب‌هایی که داریم می توانیم از prefer  با  to استفاده کنیم. کلمه to در اینجا یک حرف اضافه است، بنابراین اگر از فعل بعد از to استفاده کنیم، باید به شکل -ing باشد.

.He prefers walking to cycling

Quiz:


سحر حیدری


اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره