صفات تفضیلی و عالی

تاریخ انتشار :١٧ اسفند ١٤٠٠ نویسنده :سحر حیدری
امتیازدهی : از 1

صفات تفضیلی (Comparative adjectives)

دو چیز

برای مقایسه دو چیز از صفت تفضیلی استفاده می‌کنیم. زمانی که سه یا بیشتر از سه چیز را با هم مقایسه می‌کنیم از صفات عالی استفاده می‌کنیم.

 

.White meat is healthier than red meat

گوشت سفید سالم‌تر از گوشت قرمز است.

.Travelling by bus is more comfortable than travelling by train

سفر با اتوبوس بسیار راحت‌تر از سفر با قطار است.

 

less … than

هنگام مقایسه دو چیز، ما می‌توانیم از "than + صفت + less" استفاده ‌کنیم.

Peter is less considerate than Marta. (= Marta is more considerate)

پیتر بی‌ملاحضه‌تر از مارتا است. (= مارتا با ملاحظه‌تر است)

 

not as … as

همچنین می‌توانیم از "as + صفت + not) as)" استفاده کنیم.

Peter isn’t as considerate as Marta. (= Marta is more considerate)

پیتر به اندازه مارتا با ملاحظه نیست. (= مارتا با ملاحظه‌تر است)

 

than me / than I am

بعد از than یا as … as می‌توانیم از ضمیر مفعولی (me، you، him و... ) استفاده کنیم، یا همچنین می‌توانیم از ضمیر فاعلی "(I، you، he و ...) + فعل" استفاده کنیم.

 

.My sister is taller than me. / My sister is taller than I am

خواهرم از من بلندتر است. / خواهرم از چیزی که من هستم بلند‌تر است.

.His sister is more intelligent than him. / His sister is more intelligent than he is

خواهرش از او باهوش‌تر است. / خواهرش نسبت به او باهوش‌تر است.

 

much/a lot/a bit more

قبل از صفات تفضیلی (more یا –er) می‌توانیم از much، a lot یا a bit استفاده کنیم.

 

.He’s a bit taller than me

او کمی از من بلندتر است.

.Florence is much more interesting than Pisa

فلورانس بسیار جالب‌تر از پیزا است.

.My car is a lot more expensive than yours

ماشین من خیلی گران‌تر از ماشین شماست. 

 

 

صفات عالی (Superlative adjectives)

سه چیز یا بیشتر

برای مقایسه سه چیز یا بیشتر از فرم عالی یک صفت استفاده می‌کنیم.

 

.Both John and his brother play football, but John is better

جان و برادرش هر دو فوتبال بازی می‌کنند، اما جان بهتر است.

.John and his two brothers all play football, but John is the best

جان و دو برادرش همه فوتبال بازی می‌کنند، اما جان بهترین است.

 

the best in

بعد از صفت عالی ما می‌توانیم از in"" قبل از اسم مکان‌ها یا قبل از کلمات مفرد که به گروه‌هایی از افراد ( کلاس، مدرسه، تیم، خانواده و غیره ) اشاره می‌کنند، استفاده کنیم.

 

The Everest is the highest mountain in the world. (NOT of the world)

اورست بلندترین کوه در جهان است.

.She is the best student in the class

او بهترین دانش آموز در کلاس است.

.He’s the tallest in the family

او بلند قدترین در خانواده است.

 

...the best I’ve ever              

ما اغلب از یک صفت عالی با زمان حال کامل یک فعل و کلمه ever استفاده می‌کنیم.

 

.This is the best movie I’ve ever watched

این بهترین فیلمی است که تا به حال تماشا کرده‌ام.

.She is the most beautiful woman I have ever seen

او زیباترین زنی است که تا به حال دیده‌ام.

 

the / my / John’s

قبل از صفت عالی ما همیشه از "the" یا صفت ملکی (my،  your، his و ... ) یا اسم (Paul’s، Elisabeth’s و ... ) استفاده می‌کنیم.

 

.He is the best

او بهترینه.

.This is my most expensive jacket

این گران‌ترین ژاکت من است.

.This is Paul’s best friend

این بهترین دوست پاول است.

 سحر حیدری


اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره

مشاوره رایگان