استفاده از Gerund به عنوان مفعول

تاریخ انتشار :٢٩ تير ١٣٩٩ نویسنده :کتایون اصغری
امتیازدهی : از 3

Gerund معمولا به عنوان مفعول جمله مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما در برخی افعال، ترجیحا اگر از مفعول gerund استفاده شود، جمله صحیح‌تر خواهد بود.

در این بخش، ما با افعالی آشنا می‌شویم که   مفعول آن‌ها، معمولا به شکل gerund در جمله ظاهر می‌شود. به این ترتیب می‌توانیم با نحوه ی استفاده از آن‌ها نیز کمی آشنا شویم.

افعال کنشی و حالتی

افعال حالتی (stative verbs) که معمولا با gerund در جمله ظاهر می‌شوند.

افعال حالتی که به افعال حسی (verbs of feeling) نیز مشهور هستند، نسبت به سایر فعل‌ها بیشتر با افعال gerund جفت می‌شوند.

در ادامه چند نمونه از رایج‌ترین افعال حالتی را مشاهده می‌کنید که با gerund در جمله ظاهر می‌شوند.

Stative verb

Example with a gerund as an object

love

“I love going to the movies.”

like

“I like living by the ocean.”

enjoy

“Do you enjoy working in retail?”

mind

“Would you mind watching my seat for me while I go to the bathroom?”

feel like

“I feel like staying home tonight.”

stand

“She can’t stand being around him.”

imagine

Imagine winning the lottery. It would be great!”

 

افعال کنشی که با gerund در جمله ظاهر می‌شوند

افعال کنشی که به افعال پویا (dynamic verbs) نیز مشهور هستند، گاهی با Gerund‌ در جمله ظاهر می‌شوند. مثال:

Action verb

Example with a gerund as an object

admit (to)

“He admitted (to) cheating on the exam.”

avoid

“He always tries to avoid doing his homework.”

consider

“He is considering moving to London.”

delay

“He delayed paying his phone bill.”

deny

“He denied stealing the money.”

insist on

“He insisted on giving me a ride to the train station.”

keep/continue

“Please, keep/continue telling me your story.”

mention

“She mentioned meeting him for a coffee earlier.”

practice

“She practices speaking English whenever she gets the chance.”

recommend

“I recommend going to the mountains in the summer.”

resist

“She resisted sneaking out to the party down the road.”

suggest

“They suggested staying at a five-star hotel.”

 

تفاوت gerund و infinitive

Gerund و infinitive هر دو افعالی هستند که می‌توانند به عنوان اسم در جمله به کار بروند. پس به همین ترتیب، می‌توانند مفعول جمله باشند. در بسیاری از موارد، از هردوی آن‌ها می‌توان به عنوان اسامی استاندارد استفاده کرد. هرچند برخی از افعال، فقط با infinitive در جمله جفت می‌شوند. در مثال زیر افعالی که با gerund در جمله ظاهر نمی‌شوند را ذکر کرده‌ایم.

 Infinitive (Correct)

 Gerund (Incorrect)

“They promised to be quiet in the car.”

“They promised being quiet in the car.”

“I agreed to leave him alone.”

“I agreed leaving him alone.”

“She asked to see the landlord about the faulty stove.”

“She asked seeing the landlord about the faulty stove.”

 

به همین ترتیب، برخی از افعال به هیچ وجه با infinitive در جمله ظاهر نمی‌شوند. در بیشتر مواقع، این افعال، افعال کنشی هستند. مثال:

 Gerund (Correct)

 Infinitive (Incorrect)

“I recall seeing an advertisement for that somewhere.”

“I recall to see an advertisement for that somewhere.”

“I recommend reading Moby Dick at some point in your life.”

“I recommend to read Moby Dick at some point in your life.”

“He’ll consider hearing your side of the story later, if he has time.”

“He’ll consider to hear your side of the story later, if he has time.”

 

متاسفانه، هیچ قانون مشخصی در به کار بردن این افعال وجود ندارد و باید همه را حفظ کنید.

افعالی که با Gerund و infinitive در جمله ظاهر می‌شوند

برخی از افعال، با هر دو اسم، یعنی هم infinitive و هم gerund می‌توانند در جمله ظاهر شوند. بیشتر اوقات، در معنی جمله هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌شود. اما این اوضاع معمولا با افعال حالتی امکان پذیر است. برای مثال، معنی در مثال‌های زیر تغییری نکرده است.

Gerund

Infinitive

“I like hiking.”

“I like to hike.”

“I love swimming.”

“I love to swim.”

“I prefer going out on the weekend.”

“I prefer to go out on the weekend.”

 

در برخی افعال، با اینکه می‌توانیم از هر دو اسم، یعنی Gerund‌و infinitive‌ استفاده کنیم، ولی ممکن است که معنی جمله تغییر کند. پس معنی آن را باید با توجه به مفهوم متن حدس بزنیم و تشخیص دهیم. مثال:

Infinitive

Gerund

“I remembered to close the window.” (I didn’t forget to do this)

“No, I didn’t leave the window open. I remember closing it.” (I recall doing this)

“I forgot to read this book for school.” (I didn’t remember to do this, so it didn’t happen)

“I forget reading this book for school.” (I don’t recall this fact)

“I’ve been trying to call you all day, but the line has been busy.” (Attempt to do something)

Try calling my cell phone next time.” (This is a possible solution to the problem)

“I stopped to drink at the well.” (I interrupted what I was doing to drink from the well)

“I stopped drinking sugary drinks because of my health.” (I don’t drink sugary drinks anymore)

 

Quiz:


کتایون اصغری
من کتایون اصغری هستم و به عنوان کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، هیچ چیزی بیشتر از نوشتن راجع به زبان‌های مختلف نمیتونه خوشحالم کنه و منو سرحال بیاره. پس در مقالاتم سعی کردم هم از تجربیاتم بگم هم از تمام تخصصم در این زمینه استفاده کنم تا به شما در یادگیری یه زبان جدید کمک کرده باشم


اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره
برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

مشاوره رایگان