هشت قانون طلایی استرس لغات در زبان انگلیسی

تاریخ انتشار :١٠ دي ١٣٩٧ نویسنده :تحریریه ایرانمهر

هشت قانون طلایی استرس لغات در زبان انگلیسی

وقتی انگلیسی صحبت می کنید، آیا کلمات را به صورت یکنواخت ادا می کنید یا آنها را با آهنگ می خوانید؟

باید با آهنگ بخوانید!

نه، منظورم کارائوکه یا آواز خواندن واقعی نیست!

منظورم این است که لحن و آهنگ کلامتان باید فراز و فرود داشته باشد.

بعضی صداها باید طولانی تر از صداهای دیگر تلفظ شود.

این کار باعث می شود جمله های شما ریتم داشته باشند. صحبت کردن نباید بدون تنوع، یکنواخت و خسته کننده باشد.

می دانم که حرف های من ممکن است یک چالش جدید به نظر برسد، به خصوص وقتی انگلیسی صحبت کردن به خودی خود سخت است.

با اینحال، وقتی تک تک لغات در یک جمله را با لحن، حجم و طول یکنواخت ادا کنید، بومیان انگلیسی زبان حرف شما را خیلی سخت می فهمند.

بیایید با مثال هایی در زندگی واقعی شروع کنیم.

چرا استرس کلمات مهم است؟

«ساسکیا» (Saskia) با خودش فکر کرد جمله ای که می خواهد بگوید، کاملا قابل درک است:

!Dessert is my favorite thing”

ولی وقتی این جمله را به دوستش، که یک بومی انگلیسی زبان است گفت، به نظر می رسید دوستش گیج شده است و از او پرسید:

!Why? It’s just sand and has no life. It  could also be dangerous”

حالا نوبت «ساسکیا» بود که گیج شود.

می توانید حدس بزنید مشکل کجاست؟

خب، مشکل دقیقا استرس کلمه است. «ساسکیا» منظورش کلمه «دسر» (Dessert) بود، ولی تاکید کلمه را روی محل اشتباه گذاشت و معنی کلمه «صحرا» (Desert) شد.

این یکی از مثال هایی است که نشان می دهد استرس کلمه چقدر برای تلفظ و برای اینکه مثل یک بومی انگلیسی صحبت کنید، مهم است. احتمالا هنوز چیزی درباره استرس کلمات نمی دانید یا خیلی کم می دانید، اما به من اعتماد کنید، یادگیری استرس کلمات عاملی مهم در تقویت مهارت های مکالمه، هم برای صحبت کردن با بومیان و هم گوش دادن به مکالمات انگلیسی است.

البته در این مقاله فقط نمی خواهم به این مسئله اشاره کنم که استرس کلمات چقدر مهم است. این مقاله راهنمایی است برای اینکه مقدمات چالش تلفظ را یاد بگیرید و هشت قانون استرس کلمات را هم به شما می گوییم.

استرس کلمه چیست؟

در زبان انگلیسی، تلفظ جدای بخش های یک کلمه با یک لحن و وزن یکسان نیست. معمولا روی یک هجا یا سیلاب (syllable) بیشتر از بقیه تاکید می شود.

برای مثال، کلمه “beautiful” /BEAU-ti-ful/ سه سیلاب دارد و استرس کلمه روی سیلاب اول /BEAU/ است. (در این مقاله، استرس کلمات را با حروف بزرگ نشان می دهیم.)

حالا که معنی استرس کلمه را فهمیدید، بیایید درباره «سیلاب» بیشتر بدانیم تا استرس کلمه را بهتر درک کنیم.

شناسایی «سیلاب» برای درک استرس کلمه

«سیلاب» واحدی از تلفظ است که یک حرف مصوت دارد. یک کلمه ممکن است یک «سیلاب» (مثل “an” یا “can”) یا بیشتر باشد. مثل “po-lice” (دو سیلاب)، “com-pa-ny” (سه سیلاب) و “ne-ce-ssa-ry” (چهار سیلاب).

کلمه ای را به انگلیسی می شناسید که بیشترین تعداد «سیلاب» را داشته باشد؟

جواب کلمه “antidisestablishmentarianism” و به معنی «ضدیت با رسمیت زدایی کلیسا» ((The opposition of the belief that there shouldn’t be an official church in a country) است.

این کلمه 12 سیلاب دارد!

یادتان باشد تعداد «سیلاب» با تعداد حروف برابر نیست. برای مثال، کلمه «scratch» هفت حرف دارد، اما یک سیلاب است؛ در حالیکه کلمه «umami» پنج حرف دارد اما سه سیلاب است. کلمه هر چیز که می خواهد باشد، به تعداد حروف مصوت دقت کنید، چون یکی از آن ها استرس کلمه را می پذیرد.

ویژگی های سیلابی که استرس کلمه روی آن قرار دارد

حالا شما می دانید که باید روی مصوت خاصی در یک سیلاب مشخص از کلمه ای تاکید کنید. با اینحال، احتمالا هنوز روش دقیق این کار را نمی دانید. بیایید با هم به الگوهای زبانی یک بومی انگلیسی زبان نگاهی بیاندازیم.

وقتی یک بومی روی سیلاب کلمه ای استرس می گذارد، در واقع مراحل زیر اتفاق می افتد:

  • یک مصوت طولانی تر تولید می شود
  • گام آن سیلاب به یک سطح بالاتر می رود
  • سیلاب با صدای بلندتری ادا می شود
  • سیلاب با وضوح بیشتری ادا می شود
  • هنگام ادای آن سیلاب، حالت صورت تغییر می کند

دفعه بعد که می خواهید کلمه ای را تلفظ کنید، این پنج مرحله یادتان بماند!

هشت قانون در  استرس کلمات برای تقویت تلفظ به زبان انگلیسی

1. اسامی و صفت  هایی با دو سیلاب

قانون: وقتی اسم (کلمه ای که به فرد، شی، مکان یا مفهومی انتزاعی اشاره می کند) یا صفت (کلمه ای که درباره اسم اطلاعاتی می دهد) دو سیلاب داشته باشد، استرس اغلب روی سیلاب اول است.

مثال:

/Table /TA-ble

/Scissors /SCI-ssors

/Pretty /PRE-tty

/Clever /CLE-ver

استثنا: متاسفانه برای این قانون استثناهایی هم وجود دارد. این استثناها می تواند برای کلماتی باشد که از زبان دیگری وارد زبان انگلیسی شدند یا کلمه ای کاملا تصادفی باشد. این کلمات «بیگانه» را باید خودتان تشخیص بدهید. در ادامه سه مثال آمده:

/Hotel /ho-TEL

/Extreme /ex-TREME

/Concise /con-CISE

2. افعال و حرف  های اضافه با دو سیلاب

قانون: وقتی یک فعل (کلمه ای که به عمل، حادثه یا وضعیتی اشاره می کند) یا یک حرف اضافه (کلمه ای که قبل اسم، ضمیر یا فعل با –ing می آید و رابطه آن کلمه با کلمه دیگر یا بخشی از جمله را نشان می دهد) دو سیلاب داشته باشد، استرس اغلب روی سیلاب دوم است.

مثال:

/Present /pre-SENT

/Export /ex-PORT

/Aside /a-SIDE

/Between /be-TWEEN

3. کلماتی که هم  اسم هستند و هم فعل

قانون: در زبان انگلیسی، بعضی کلمات می توانند هم اسم باشند هم فعل. در این موارد، در حالت اسم، استرس روی سیلاب اول و در حالت فعل، استرس روی سیلاب دوم است.

اگر دقت کرده باشید، این قانون از دو مورد قبل که در بالا گفتیم مشتق شده است و می توانید بعضی کلمات مشابه را تشخیص بدهید. با اینحال، این یک بخش جداست، چون این جفت کلمات در زبان انگلیسی نسبتا رایج هستند و به خاطر شباهت در تلفظ، احتمالا باعث سوتفاهم خواهند شد.

مثال:

(Present /PRE-sent/ (a gift) vs. present /pre-SENT/ (give something formally)

 صادرات /Export /EX-port

The practice or business of selling goods to another country or an article that is exported

 صادر کردن/Export /ex-PORT

To sell goods to another country

 مظنون/Suspect /SU-spect

Someone who the police believe may have committed a crime

  سوء ظن داشتن /Suspect /su-SPECT

To believe that something is true, especially something bad

استثناهایی هم برای این قانون وجود دارد. برای مثال، کلمه “respect” هم در حالت اسم و هم در حالت فعل، روی سیلاب دوم استرس دارد.

4. کلمات سه  سیلابی که به “er” و “ly” ختم می شوند

قانون: کلماتی که سه سیلاب دارند و به “er” و “ly” ختم می شوند، استرس آن ها اغلب روی سیلاب اول است.

مثال:

/Orderly /OR-der-ly

/Quietly /QUI-et-ly

/Manager /MA-na-ger

5. کلماتی که به “ic”، “sion” و “tion” ختم می شوند

قانون: وقتی کلمه ای به “ic”، “sion” و “tion” ختم می شود، استرس معمولا روی سیلاب دو تا مانده به آخر است. سیلاب ها را از اول به آخر بشمارید و استرس را روی دومین سیلاب از آخر بگذارید.  

مثال:

/Creation /cre-A-tion

/Commission /com-MI-ssion

/Photographic /pho-to-GRA-phic

6. کلماتی که به “cy”، “ty”، “phy”، “gy” و “al” 

قانون: وقتی کلمه ای به “cy”، “ty”، “phy”، “gy” و “al” ختم می شود، استرس روی سیلاب سه تا مانده به آخر است. مثل مورد قبل، سیلاب های کلمه را از آخر به اول می شماریم و استرس را روی سومین سیلاب از آخر می گذاریم.

مثال:

/Democracy /de-MO-cra-cy

/Photography /pho-TO-gra-phy

/Logical /LO-gi-cal

/Commodity /com-MO-di-ty

/Psychology /psy-CHO-lo-gy

7. اسم های مرکب

قانون: در بیشتر اسم های مرکب (اسمی که از دو یا چند کلمه دیگر ساخته شده است)، استرس کلمه معمولا روی سیلاب اول است.

مثال:

/Football /FOOT-ball

/Keyboard /KEY-board

8. صفت ها و فعل  های مرکب

قانون: در بیشتر صفت های مرکب (صفتی واحد که از بیش از یک کلمه ساخته شده است و معمولا با یک خط تیره (-) به هم وصل می شوند) و فعل های مرکب (فعلی چند کلمه ای که به عنوان یک فعل عمل می کند)، استرس روی کلمه دوم است.

مثال:

/Old-fashioned /old-FA-shioned

/Understand /un-der–STAND

 

تسلط بر استرس کلمات آسان نیست، چرا که قوانین و استثناهای زیادی دارد. در حالیکه بومیان انگلیسی زبان این مهارت را به طور طبیعی کسب می کنند، زبان آموزان باید با تمرین و تکرار زیاد به مهارت کافی برسند.

این هشت قانون ممکن است در ابتدا کمی ترسناک به نظر برسد، اما به عنوان مرجعی برای تمرین به کارتان می آید. دفعه بعد که کلمه ای شنیدید یا به دنبال معنی کلمه ای در دیکشنری بودید، به این قانون ها برگردید و آن ها را مرور کنید.

خودتان را عادت بدهید و نسبت به مطالبی که یاد می گیرید، آگاه باشید و خیلی زود می توانید در تلفظ کلمات مهارت کامل را به دست آورید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره های آموزشی زبان انگلیسی کلیک نمایید

 آموزش زبان انگلیسی


برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم
با ثبت  شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایرانمهر بهره‌مند شوید.

 مشاوره رایگان

امتیازدهی : از 12 رای


تحریریه ایرانمهر


اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments
Z.L ٢٧ ارديبهشت ١٣٩٨ - ساعت ٠٣:٢٦
ممنون خیلی خوب توضیح دادید و یادگیریش منوط به تمرین زیاده
آموزشگاه ایرانمهر

با سلام 
تشکر از انرژی مثبتی که به ما ارزانی میکنید

نسرین پاشایی ٠٣ تير ١٣٩٨ - ساعت ٠٩:١٨
آسانترین روش کلی برای یادگیری استرس کلمات انگلیسی چه می باشد؟
آموزشگاه ایرانمهر

با سلام

گوش دادن به مکالمات authentic روش مناسبی برای یادگیری استرس کلمات انگلیسی می باشد.

یه زبان آموز ٠٩ مرداد ١٣٩٨ - ساعت ١١:١٦
عالی من همیشه برای یادگیری سیلاب ها مشکل داشتم امیدوارم این مقاله بتونه کمکم کنه.بازم ممنون از توضیحات خوبتون
آموزشگاه ایرانمهر

با سپاس از دیدگاه انرژی بخشتون

الی ٢٣ شهريور ١٣٩٨ - ساعت ٢١:٣٦
واقعا ممنون خیلی کامل و کمک کننده بود و با زبان ساده ای هم توضیح داده شده بود.
آموزشگاه ایرانمهر

سلام . ممنون از دیدگاه انرژی بخشتون 

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره
برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

مشاوره رایگان