پیشنهادات و انتقادات

توجه: متن كلیه انتقادات و پیشنهادات توسط شخص مدیر عامل گروه آموزشی ایرانمهر بررسی و دستورات لازمه صادر خواهد گردید. بدیهی است به مواردی كه از ذكر نام و شماره تماس خودداری شده باشد، به هیچ عنوان رسیدگی نخواهد شد.

خواهشمند است به ذكر دقیق موارد,نظیر نوع دوره، نام استاد، نام مسئول، تاریخ و ... به تفصیل اشاره نمائید. ضمناً كلیه موارد مندرج در این فرم بطور محرمانه بوده و فقط هدف افزایش رضایت همكاران و دانشجویان و بهبود كیفیت آموزشی مجموعه می باشد.

موضوع(*)
ورودی نامعتبر

نام واحد(*)
ورودی نامعتبر

لطفا نام واحدی که می خواهید برای آن پیشنهاد یا انتقاد نمایید را نام ببرید.

نام(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

شماره همراه(*)
ورودی نامعتبر

شرح موضوع(*)
ورودی نامعتبر

حداکثر طول متن 250 کاراکتر میباشد.

ارسال فایل
ورودی نامعتبر

فایل ارسالی شما ایمیل خواهد و فرمت های مجاز فقط jpeg,pdf با حداکثر حجم 500 کیلو می باشد.

Back to top